Rok 2020

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 27
 • Item
  Chlapec se středně těžkou mentální retardací a poruchou autistického spektra
  Svobodová, Jana; Meier Miroslav, Mgr. Ph.D. : 58920
  Závěrečná práce v podobě kazuistiky se zaměřuje na chlapce s poruchou autistického spektra a se středně těžkou mentální retardací.V první části se zabývá vymezením pojmů porucha autistického spektra a mentální retardace. Dále pak přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, triádou problémových oblastí a dětským autismem, neboť tato porucha se přímo týká vybraného chlapce. Praktická část práce obsahuje osobní, rodinnou a školní anamnézu. Jako podklad posloužila školní dokumentace dítěte a metoda přímého pozorování. Ta byla realizována při aktivitách zařazených do chlapcova individuálního vzdělávacího plánu, který v sobě zahrnuje vzdělávání v rámci školní třídy i mimo ni. Součástí práce je i pozorování chlapce při činnostech pořádaných školní družinou. Práce se rovněž zabývá kresbou jako neverbálním projevem dítěte.Závěrečná část práce obsahuje také navrhovaná doporučení pro rozvoj chlapce v rámci rodiny i školní docházky.
 • Item
  Kazuistika osoby s dyskalkulií a rysy dysgrafie při kombinované zdravotní zátěži
  Hakenová, Lucie; Braumová Zdeňka, Mgr. : 66568
  Kazuistika se zabývá zkoumáním zdravotně postižené osoby se specifickými poruchamiučení. Seznamuje čtenáře s teoretickými východisky dyskalkulie a dysgrafie. Za cíl si tato práce klade porovnat různé životní etapy postižené ženy s ohledem na všechna její omezení. Opírá se o podrobné anamnézy. Cíle práce jsou dosahovány využitím diagnostických metod, jako je rozhovor, pozorování a koláč radostí a starostí.
 • Item
  Společné pohybové aktivity ve školní družině
  Jakubcová, Zuzana; Palounková Zuzana, Ing. Ph.D. : 55520
  Závěrečná práce se zaměřuje na rozšíření nabídky aktivního trávení volného času, ovlivnění postojů k pohybovým aktivitám u žáků ve školní družině a jejich životního stylu. Teoretická část práce objasňuje význam pohybu v životě člověka. Popisuje, jak lze rozvíjet pohybové dovednosti, jakými jsou bruslení a míčové hry, a sociální dovednosti u dětí mladšího školního věku. V naplánovaném projektu jsou popsány konkrétní příklady cvičení a her realizovaných v bloku bruslení a bloku míčových her. Tyto hry jsou vhodné pro rozvoj základních pohybových dovedností žáků mladšího školního věku, pomáhají k nácviku seberegulace, zvládání stresu, úspěchu i neúspěchu. Projekt rozšiřuje nabídku volnočasových aktivit na základní škole, poskytuje pedagogům další prostor pro rozvoj sociálních dovedností žáků, možnost rozvoje mezitřídních vztahů a vazeb a v neposlední řadě též nabízí další možnosti pro podporu vnitřní motivace žáka. V závěru je zhodnocena realizace projektu, zásadně ovlivněná uzavřením škol na jaře 2020 v souvislosti s pandemií Covid-19.
 • Item
  Žákyně s lehkou mentální retardací
  Zach, Petr; Korych Martin, Mgr. : 64104
  Závěrečná práce popisuje efektivní didaktické pomůcky pro žákyni s lehkou mentální retardací při výuce anglického jazyka. Teoretická část vysvětluje pojmy jako materiální a nemateriální didaktické pomůcky, mentální a lehkou mentální retardaci a výuku anglického jazyka u žáků s mentálním postižením. Praktická část obsahuje anamnézy, interpretuje a vyhodnocuje informace získané pomocí rozhovoru a pozorování žákyně s lehkou mentální retardací prvního stupně základní školy. Zhodnocení těchto informací je obsaženo v navrhovaných opatření během vzdělávání žákyně s lehkou mentální retardací.
 • Item
  Chlapec s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole
  Mlynková, Jana; Thelenová Kateřina, PhDr. Ph.D. : 57638
  Závěrečná práce se zabývá dítětem s vývojovou dysfázii, které se vzdělává v běžné mateřské škole. K realizaci výzkumného šetření byl vybrán šestiletý chlapec. Teoretická část se věnuje klasifikaci vývojové dysfázie, zabývá se vzděláváním dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, jeho školní připraveností a pedagogickými přístupy pedagoga v procesu vzdělávání. Cílem praktické části je na základě přímého krátkodobého pozorování vymezit projevy v řečové a neřečové oblasti a zmapovat přínosy pedagogické práce.