Chlapec se středně těžkou mentální retardací a poruchou autistického spektra

Abstract
Závěrečná práce v podobě kazuistiky se zaměřuje na chlapce s poruchou autistického spektra a se středně těžkou mentální retardací.V první části se zabývá vymezením pojmů porucha autistického spektra a mentální retardace. Dále pak přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, triádou problémových oblastí a dětským autismem, neboť tato porucha se přímo týká vybraného chlapce. Praktická část práce obsahuje osobní, rodinnou a školní anamnézu. Jako podklad posloužila školní dokumentace dítěte a metoda přímého pozorování. Ta byla realizována při aktivitách zařazených do chlapcova individuálního vzdělávacího plánu, který v sobě zahrnuje vzdělávání v rámci školní třídy i mimo ni. Součástí práce je i pozorování chlapce při činnostech pořádaných školní družinou. Práce se rovněž zabývá kresbou jako neverbálním projevem dítěte.Závěrečná část práce obsahuje také navrhovaná doporučení pro rozvoj chlapce v rámci rodiny i školní docházky.
The thesis in the form of a case study focuses on boy with autism spectrum disorder and moderate mental retardation.The first part deals with the definition of the terms autism spectrum disorder and mental retardation. Furthermore, approaches to pupils with special educational needs, a triad of problem areas and childhood autism, as this disorder directly affects a selected boy.The practical part of the thesis contains personal, family and school anamnesis. The child's school documentation and the method of direct observation served as a basis. This was implemented in activities included in the boy's individual educational plan, which includes education within and outside the classroom. Part of the work is also observing the boy during activities organized by the after school care club. The work also deals with drawing as a non-verbal expression of the child.The final part of the thesis also contains proposed recommendations for the development of the boy within the family and school attendance.
Description
Subject(s)
chlapec, porucha autistického spektra, mentální retardace, speciální pedagogika, výchova, vzdělávání, boy, autism spectrum disorder, mental retardation, special pedagogy, education
Citation
ISSN
ISBN
Collections