Společné pohybové aktivity ve školní družině

Abstract
Závěrečná práce se zaměřuje na rozšíření nabídky aktivního trávení volného času, ovlivnění postojů k pohybovým aktivitám u žáků ve školní družině a jejich životního stylu. Teoretická část práce objasňuje význam pohybu v životě člověka. Popisuje, jak lze rozvíjet pohybové dovednosti, jakými jsou bruslení a míčové hry, a sociální dovednosti u dětí mladšího školního věku. V naplánovaném projektu jsou popsány konkrétní příklady cvičení a her realizovaných v bloku bruslení a bloku míčových her. Tyto hry jsou vhodné pro rozvoj základních pohybových dovedností žáků mladšího školního věku, pomáhají k nácviku seberegulace, zvládání stresu, úspěchu i neúspěchu. Projekt rozšiřuje nabídku volnočasových aktivit na základní škole, poskytuje pedagogům další prostor pro rozvoj sociálních dovedností žáků, možnost rozvoje mezitřídních vztahů a vazeb a v neposlední řadě též nabízí další možnosti pro podporu vnitřní motivace žáka. V závěru je zhodnocena realizace projektu, zásadně ovlivněná uzavřením škol na jaře 2020 v souvislosti s pandemií Covid-19.
This thesis focuses on enhancing the variety of active leisure time activities and influencing attitudes to physical activities of students within specific school groups and their lifestyles. The theoretical part of the work clarifies the importance of movement in daily life. It describes how movement skills such as ice skating, ball games and social skills can be developed in younger school-age children. The planned project describes specific examples of exercises and games implemented in the ice skating and ball game sections. These games are suitable for the development of basic movement skills in younger school age pupils, they help to practice self-regulation, stress management, success and failure. The project expounds the offer of leisure activities at the primary school level, provides teachers with additional framework for the development of pupil's social skills, the possibility of developing interclass relationships with social ties and, last but not least, offers other opportunities to support the pupil's internal motivation. In the end, the implementation of the project and it's evaluation was fundamentally affected by the closure of schools in the spring of 2020 in connection with the Covid-19 pandemic.
Description
Subject(s)
školní družina, pohybové aktivity, bruslení, míčové hry, sociální dovednosti, volný čas, school group, physical activities, ice skating, ball games, social skills, free time
Citation
ISSN
ISBN
Collections