Recent Submissions

Item
Výuka témat z oblasti Blízkého východu v zeměpise na 2. stupni ZŠ
Klacková, Lucie; Fárek Martin, doc. Mgr. Ph.D. :67751
Diplomová práce je zaměřena výuku tématu Blízký východ na druhém stupni základních škol v České republice. Teoretická část je zaměřena na rešerši odborné a populárně-naučné literatury týkající se historicko-politického pozadí regionu s důrazem na mezinárodní debatu pro výuku tohoto tématu. Předmětem praktické části je zařazení tématu do předmětu zeměpis na druhém stupni základní školy pomocí školního vzdělávacího programu, tematického plánu, mezipředmětových vztahů a průřezových témat. Dále se práce zaměřuje na možné materiály, projekty a příkladovou hodinu týkající se tohoto regionu. Hlavním cílem práce je pomocí dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů zjistit stav výuky tématu Blízkého východu mezi učiteli zeměpisu na druhém stupni základních škol v České republice.
Item
Prostorové aspekty sociálního vyloučení v okresu Česká Lípa
Kalvová, Šárka; Boháč Artur, RNDr. Ph.D. :64364
Prostorové aspekty sociálního vyloučení v okresu Česká Lípa
Item
Postoj výrobních podniků působících v České republice ke klimatické změně a cirkulární ekonomii
Tvrda Jakobova, Hana; Štrojsová Martina, RNDr. Ph.D. :66873; Šedlbauer Josef, prof. Ing. Ph.D. :55189
Bakalářská práce se zaměřuje na postoj několika oslovených výrobních podniků působících v České republice ke klimatické změně a k cirkulární ekonomice. V případě klimatické změny se práce především zaměřuje na činnost podniků spojenou se snižováním emisí antropogenních skleníkových plynů. V případě cirkulární ekonomiky je zkoumán vztah podniků k nákupu nebo výrobě recyklovaných a recyklovatelných materiálů a surovin, jakož i hospodaření s odpady, zejména přeměna odpadů na zdroje. Pro zjištění a zhodnocení postoje byly osloveny výrobní podniky z energeticky intenzivních výrobních odvětví kovovýroby, výroby strojů a zařízení a papírenské výroby. Rovněž bylo osloveno několik dřevozpracujících podniků a zkoumán jejich postoj k trvale udržitelnému lesnímu hospodářství. V práci je u dané problematiky popsána současná činnost podniků a také plány do budoucna, v závěru jsou uvedena doporučení, jak eventuálně angažovanost podniků dál podpořit.
Item
Současný pohled na stravovací návyky dětí staršího školního věku
Říčařová, Dana; Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D. :55182; Exnar Petr, doc. Ing. CSc. :55183
Tato bakalářská práce se zaměřuje na stravovací návyky dětí na druhém stupni základních škol. Cílem je zjistit, jaké stravovací návyky děti v této věkové skupině mají,jak často konzumují různé potraviny a jaká je návštěvnost školní jídelny. V rámci praktické části je proveden výzkum mezi dětmi. Metodou dotazníkového šetření jsou sbírána data o stravovacích návycích, oblíbených jídlech, frekvenci konzumace různých potravin a dalších relevantních informacích. Dotazníky jsou vyplňovány anonymně a dobrovolně. V závěru práce jsou prezentovány a analyzovány výsledky získané z dotazníkového šetření.
Item
Nové konstrukční řešení zařízení pro proces zvlákňování
Knížek, Ondřej; Fridrichová Ludmila, doc. Ing. Ph.D. :55058
Bakalářská práce se zabývá vymyšlením nového konstrukčního řešení zařízení pro proces zvlákňování. Teoretická část práce je především seznámení s tématikou již existujících zvlákňovacích strojů, popisem jejich výhod a nevýhod vyplývajících z jejich konstrukčního řešení. Zaměřuje se také na obeznámení s výrobou nanovlákenných vrstev elektrostatickým zvlákňováním. Tato práce také obsahuje experimentální část, která se zabývá vyhodnocením vyrobené nanovlákenné vrstvy na novém zvlákňovacím stroji - Nanostroj. Dále se také zabývá testováním zvolených užitných vlastností vybraných plošných textilií podle předepsané technické normy a navržením způsobu hodnocení těchto užitných vlastností pomocí systému analýzy obrazu, měření prodyšnosti, výšky vodního sloupce, výparného odporu a zpracováním vhodnou metodikou.