Chlapec s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Závěrečná práce se zabývá dítětem s vývojovou dysfázii, které se vzdělává v běžné mateřské škole. K realizaci výzkumného šetření byl vybrán šestiletý chlapec. Teoretická část se věnuje klasifikaci vývojové dysfázie, zabývá se vzděláváním dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, jeho školní připraveností a pedagogickými přístupy pedagoga v procesu vzdělávání. Cílem praktické části je na základě přímého krátkodobého pozorování vymezit projevy v řečové a neřečové oblasti a zmapovat přínosy pedagogické práce.
The final diploma thesis deals with a child with developmental dysphasia who is educated in a regular kindergarten. A six-year-old boy was selected to conduct the research survey. The theoretical part focuses on the classification of developmental dysphasia, deals with the education of a child with special educational needs, his school readiness and pedagogical approaches of the teacher in the educational process. The aim of the practical part is to define the manifestations in the speech and non-speech area and to map the benefits of pedagogical work based on the basis of direct short-term observation.
Description
Subject(s)
vývojová dysfázie, školní připravenost, mateřská škola, pedagog, developmental dysphasia, school readiness, kindergarten, pedagogue
Citation
ISSN
ISBN
Collections