2011/1 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XVII 2011/1

Recenzovali:
Prof. Ing. Jan Honců, CSc. – Technická univerzita v Liberci
Prof. Dr.-Ing. habil. Holger Theilig – University of Applied Sciences Zittau/Görlitz

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Analysis of dynamic model of the drive of small diameter knitting machines ange 18.1
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Skřivánek, Josef; Bílek, Martin
  Článek je zaměřen na dynamickou analýzu pohonného systému maloprůměrového pletacího stroje. Hlavním cílem je popis a analýza stávajícího konstrukčního uspořádání náhonu. Současné uspořádání pohonu zajišťuje svázaný pohyb jehelního válce a přístroje realizovaný jednou pohonnou jednotkou. Z technologického hlediska je nutné zajistit minimální odchylku natočení hlavních částí stroje během pracovního cyklu. Příspěvek popisuje sestavení matematického modelu. K sestavení pohybových rovnic byly použity Lagrangeovy rovnice druhého druhu. Ty byly řešeny pomocí software Matlab a jeho nadstavby Simulink. Výsledkem jsou průběhy kinematických veličin základních částí pohonného systému.
 • Item
  Compression behaviour and elastic recovery of highloft materials (Kelvin-Maxwell model)
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Přívratská, Jana; Zelová, Katarina
  Chování při kompresi a pružné zotavení vysoce objemných materiálů lze popsat pomocí Kelvinova-Maxwellova reologického modelu. Jde o sériové spojení Kelvinova modelu (paralelní spojení newtonovské viskózní kapaliny a hookovské elastické látky) a Maxwellova modelu (sériová kombinace newtonovské viskózní kapaliny a hookovské elastické látky). Tato kombinace je schopna obsáhnout plastickou deformaci i relaxační chování. Uvádíme algoritmus, jak určit vstupní parametry pro tento reologický model pomocí experimentálních dat v případě, že zátěžová fáze probíhá při konstantním napětí po dobu t0 .
 • Item
  The dynamic analysis of the needle bar mechanism of sewing machines
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Pejchar, Karel; Beran, Jaroslav
  Článek pojednává o dynamické analýze mechanismu předávání jehly, která byla provedena pomocí Lagrangeových rovnic druhého druhu s cílem určit kinematické veličiny jednotlivých členů. Byly určeny geometrické a fyzikální vlastnosti jednotlivých členů a určeny počáteční podmínky. Dále byly sestaveny pohybové rovnice, které byly doplněny o okrajové podmínky zajišťujícími správnou funkci mechanismu. V prostředí Matlab Simulink byl vytvořen program pro řešení vlastních pohybových rovnic včetně okrajových a počátečních podmínek. Výsledky dynamické analýzy byly graficky zpracovány.
 • Item
  Graph-based analysis of planetary gears
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Drewniak, Józef; Kopeć, Jerzy; Zawiślak, Stanisław
  V předloženém příspěvku jsou diskutovány grafické modely planetových převodů založené na metodách lineárních (Hsu) grafů, křivkových (Marghitu) grafů a vazebních grafů. Původní pravidla využití grafických metod byla autory modifikována a připravena k větší využitelnosti. Byl proveden rozbor vybraného planetového převodu a představen výpočtový postup, který byl porovnán s výsledky získanými tradiční Willisovou metodou. Výhody grafických metod spočívají ve vytvoření soustavy algebraických rovnic převodu, který umožňuje aplikovat některé přístupy umělé inteligence (AI). Byl uveden model vazebního grafu dílčího převodu. Tento model umožňuje nejen vytvořit kinematické vazby, ale také řešit silové a výkonové poměry.
 • Item
  Testing and simulation of viscoelastic reinforcement applied into car seat construction
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Petrů, Michal; Novák, Ondřej
  V současné době se vývoj a výrobci automobilových sedaček zabývají optimalizací autosedačky a to především v oblasti snižování hmotnosti, výšky autosedačky a také energetické a ekologické úspornosti použitých materiálů při zachování či zlepšení stávajících parametrů současného sedáku a opěráku autosedačky, zejména parametrů kvality komfortu sezení a také bezpečnosti sedačky při nárazu automobilu. Jednou z možností snížení hmotnosti je konstrukční úprava sedáku autosedačky se začleněním kompozitní viskoelastické výztuhy. Byly provedeny experimentální kvazistatické a dynamické zkoušky testovacích vzorků viskoelastické kompozitní výztuhy pro definování mechanických vlastností. Pro analyzování deformace viskoelastické výztuhy aplikované do automobilové sedačky byly sestaveny simulační modely v prostředí MKP s hmotnostním zatížením virtuální figurínou.