2011/1 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XVII 2011/1

Recenzovali:
Prof. Ing. Jan Honců, CSc. – Technická univerzita v Liberci
Prof. Dr.-Ing. habil. Holger Theilig – University of Applied Sciences Zittau/Görlitz

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Simulation of backlash-free gear run using tooth wheels containing flexible elements
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Klouček, Vojtěch
  Článek obsahuje popis jednoho z principů bezvůlového převodu ozubenými koly. Detailně je řešena konstrukce bezvůlové převodovky s předlohovými hřídeli. Vůle v záběrech ozubených kol a v ložiscích jsou vymezeny pomocí předepjaté torzní tyče. Vyšetřena je závislost reakčních sil, působících na ozubení a ložiska, na předpětí torzní tyče. Pomocí výpočetního programu, vytvořeného v prostředí Maple, je simulován provoz zatíženého převodu při reverzaci otáček. Výsledky jsou použity pro kontrolu pevnosti, únavy materiálu a životnosti dynamicky zatížených komponent převodu.
 • Item
  The dynamic analysis of the needle bar mechanism of sewing machines
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Pejchar, Karel; Beran, Jaroslav
  Článek pojednává o dynamické analýze mechanismu předávání jehly, která byla provedena pomocí Lagrangeových rovnic druhého druhu s cílem určit kinematické veličiny jednotlivých členů. Byly určeny geometrické a fyzikální vlastnosti jednotlivých členů a určeny počáteční podmínky. Dále byly sestaveny pohybové rovnice, které byly doplněny o okrajové podmínky zajišťujícími správnou funkci mechanismu. V prostředí Matlab Simulink byl vytvořen program pro řešení vlastních pohybových rovnic včetně okrajových a počátečních podmínek. Výsledky dynamické analýzy byly graficky zpracovány.
 • Item
  Experimental research of mixing nozzle for ejectors
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Dolejš, Petr
  V tomto článku jsou porovnávány dvě polohy lalokovité trysky určené pro směšovací proces ejektoru. Předmětem pokusů bylo experimentální zjištění charakteristik proudových polí křížové trysky. Měření rychlostních profilů trysky probíhalo při tlaku 2 kPa. Jednotlivé rychlostní profily trysky byly měřeny od ústí trysky do 90mm po 15mm a od 90mm do 180mm po 30mm. Pro jednu polohu trysky bylo tedy změřeno 10 rychlostních profilů, které pak vytvořily výsledný graf. Důležitým hlediskem k doporučení trysky pro směšování byly charakteristiky rychlostních profilů křížové trysky měřené v různých polohách, které byly naměřené moderní bezkontaktní měřící metodou - laserová Dopplerovská anemometrie. Na základě naměřených dat jsou podrobně popsány rychlostní profily křížové trysky. Experimentováním byly zjištěny defekty na křížové trysce a tedy i její nevhodnost pro směšovací proces ejektoru.
 • Item
  Influence of sb on gas content and flowability of alloy ALSI6CU4
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Medlen, Dušan; Nová, Iva; Bolibruchová, Dana; Urgela, Dušan
  Slévárenské Al-Si slitiny se používají v řadě automobilových a průmyslových aplikací náročných na nízké tíhové účinky z důvodu jejich relativně malé měrné hmotnosti a velmi dobré slévatelnosti. Modifikátory se obvykle přidávají do roztavených Al-Si pro zjemnění tvaru částic eutektické fáze a zlepšení mechanických vlastností finálních odlitků Al-Si slitin a jejich slévárenské vlastnosti. Pro slitiny Al-Si toto obvykle zahrnuje přidání stroncia (Sr), sodíku (Na), nebo antimonu (Sb). Od slévárenských vlastností jako tekutost a schopnost vyplnění formy hraje klíčovou roli v produkci tenkostěnných, geometricky složitých odlitků. Bylo prokázáno, že přítomnost zachyceného plynu a tedy pórů v některých místech odlitků, má vliv na únavovou životnost. V tomto příspěvku byl zkoumán vliv Sb na naplynení a zabíhavost AlSi6Cu4.
 • Item
  Analysis of dynamic model of the drive of small diameter knitting machines ange 18.1
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Skřivánek, Josef; Bílek, Martin
  Článek je zaměřen na dynamickou analýzu pohonného systému maloprůměrového pletacího stroje. Hlavním cílem je popis a analýza stávajícího konstrukčního uspořádání náhonu. Současné uspořádání pohonu zajišťuje svázaný pohyb jehelního válce a přístroje realizovaný jednou pohonnou jednotkou. Z technologického hlediska je nutné zajistit minimální odchylku natočení hlavních částí stroje během pracovního cyklu. Příspěvek popisuje sestavení matematického modelu. K sestavení pohybových rovnic byly použity Lagrangeovy rovnice druhého druhu. Ty byly řešeny pomocí software Matlab a jeho nadstavby Simulink. Výsledkem jsou průběhy kinematických veličin základních částí pohonného systému.