A mechanical model of the vibration conveyor

Title Alternative:Mechaniczny model przenośnika wibracyjnego
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
V různých odvětvích technické praxe, zejména pak v automobilovém průmyslu, se používají jako součásti montážních linek vibrační dopravníky. Umožňují transportovat nejen díly různých tvarů a velikostí, ale i sypké materiály. Princip dopravy dílů je založen na kmitavém pohybu nosného členu ve směru, který uděluje dopravovanému předmětu současně vertikální i horizontální rychlost. Pohon vibračních dopravníků se provádí pomocí mechanických nebo elektromagnetických budičů. Mechanické budiče založené na rotaci nevyvážené hmoty jsou připojeny buď přímo k nosnému členu dopravníku nebo ke členu, který je s ním spojen pružnou vazbou. Elektromagnetické budiče vytvářejí periodické sily nebo momenty mezi nosičem a rámem. V zásadě je snaha naladit systém tak, aby vlastní frekvence příslušná hlavnímu transportnímu pohybu byla blízká nebo shodná s frekvencí budící. V rezonanční oblasti je dopravní výkon nejvyšší ve vztahu k energetickým nárokům pohonu.
W różnych dziedzinach praktyki technicznej, a zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, przenośniki wibracyjne używane są jako elementy linii montażowych. Pozwalają one nie tylko na transport części o różnym kształcie i wielkości, lecz także materiałów sypkich. Zasada transportu części polega na ruchu wahadłowym elementu nośnego w kierunku, który nadaje transportowanemu elementowi jednocześnie nie tylko prędkość poziomą, ale też pionową. Przenośniki wibracyjne napędzane są za pomocą mechanicznych wzbudnic lub czujników elektromagnetycznych. Mechaniczne wzbudnice wykorzystują rotację niewyważonej masy i są podłączone bezpośrednio do elementu nośnego przenośnika lub do elementu, który jest z nim połączony elastycznie. Elektromagnetyczne elementy generują siły okresowe albo momenty między nośnikiem a ramą. W zasadzie podejmowane są starania, aby system ustawić tak, aby częstotliwość głównego ruchu transportowego była zbliżona lub zgodna z częstotliwością wzbudnicy. W przestrzeni rezonansowej jest efekt transportowy największy w stosunku do zapotrzebowania energetycznego napędu.
Vibrating conveyors as components of assembly lines are used in various technical branches, especially in the automotive industry. They do not only provide mechanical handling of differently shaped and sized parts, but they also allow the transport of loose materials. Hereby the main principle for the transportation of parts is based on the oscillating movements of the carrying element which, at the same time, imparts the vertical and horizontal velocity to the transported item. The vibration conveyors are driven by means of mechanical exciters or electromagnetic components. The mechanical exciters, based on the rotation of an unbalanced object, are either directly attached to the carrying element of the conveyer or are connected to the element that is joined to the conveyor by a flexible linkage. The electromagnetic components induce periodic power or moments between the carrying element and the frame. Generally, it is aimed to tune the system in a way to have the natural frequency according to the main transportation movement matching or nearly matching with the exciter frequency. The transport performance in relation to the energetic requirements of the drive is highest in the resonance zone.
In verschiedenen Gebieten der technischen Praxis, vor allem in der Automobilindustrie, werden Vibrationstransporter als Teile von Montagelinien verwendet. Sie ermöglichen nicht nur Bauteilen von verschiedenen Formen und Größen, aber auch Schüttmateriale zu transportieren. Das Prinzip des Transports der Bauteile wird auf der Schwingungsbewegung der Träger gegründet, der dem transportierten Bauteil gleichzeitig horizontale und vertikale Geschwindigkeit gibt. Der Antrieb von Vibrationstransportern wird durch mechanische oder elektromagnetische Erreger durchgeführt. Die mechanischen Erreger gegründete auf der Rotation der nicht ausgewuchtete Masse sind mit dem Träger unmittelbar verbunden oder werden zum Bauteil, der mit dem Träger durch elastisch verbunden ist, befestigt. Die elektromagnetischen Erreger bilden periodische Kräfte oder Momente zwischen dem Träger und dem Rahmen. Grundsätzlich gibt es Mühe das System so abzustimmen, dass die Eigenfrequenz entsprechende der Haupttransportbewegung sehr nah oder ganz gleiche mit der Erregungsfrequenz würde. Im Resonanzbereich ist die höchste Transportleistung in der Beziehung zum Energieverbrauch des Antriebs.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN