Experimental research of mixing nozzle for ejectors

Title Alternative:Eksperymentalne badanie dyszy mieszającej dla ejektorów
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
V tomto článku jsou porovnávány dvě polohy lalokovité trysky určené pro směšovací proces ejektoru. Předmětem pokusů bylo experimentální zjištění charakteristik proudových polí křížové trysky. Měření rychlostních profilů trysky probíhalo při tlaku 2 kPa. Jednotlivé rychlostní profily trysky byly měřeny od ústí trysky do 90mm po 15mm a od 90mm do 180mm po 30mm. Pro jednu polohu trysky bylo tedy změřeno 10 rychlostních profilů, které pak vytvořily výsledný graf. Důležitým hlediskem k doporučení trysky pro směšování byly charakteristiky rychlostních profilů křížové trysky měřené v různých polohách, které byly naměřené moderní bezkontaktní měřící metodou - laserová Dopplerovská anemometrie. Na základě naměřených dat jsou podrobně popsány rychlostní profily křížové trysky. Experimentováním byly zjištěny defekty na křížové trysce a tedy i její nevhodnost pro směšovací proces ejektoru.
W niniejszym artykule porównywane są dwa położenia dyszy krzywkowej przeznaczonej do procesu mieszania w ejektorze. Przedmiotem przeprowadzonych prób było eksperymentalne ustalenie cech pól strumieni dyszy krzyżowej. Pomiary profili prędkości wykonywano przy ciśnieniu 2 kPa. Poszczególne profile prędkości dyszy mierzono od wylotu dyszy do 90mm co 15mm oraz od 90mm do 180mm co 30mm. Dla jednego położenia dyszy dokonano zatem pomiarów 10 profili prędkości, które następnie naniesiono na wykres wyników. Istotną kwestią w zakresie zalecenia dyszy do mieszania były cechy profili prędkości dyszy krzyżowej mierzone w różnych położeniach, których pomiary zostały wykonane przy zastosowaniu nowoczesnej bezkontaktowej metody pomiarowej - laserowej Anemometrii Dopplerowskiej. Na podstawie danych pomiarowych szczegółowo opisano profile prędkości dyszy krzyżowej. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów stwierdzono usterki na dyszy krzyżowej, czyli nie jest ona odpowiednia dla procesu mieszania ejektora.
In this article, two positions of a lobe-shaped nozzle intended for the ejector mixing process are compared. The objective of the experiments was the identification of the cross-shaped nozzle flow pattern. The measurements of nozzle velocity profiles were conducted at a pressure of 2 kPa. Separate nozzle velocity profiles were measured from the nozzle mouth up to the distance of 90 mm and 180 mm, in 15 mm or 30 mm intervals respectively. In this way, 10 velocity profiles were measured per each nozzle position and consequently used for the final diagram. An important principle for the recommendation of a nozzle for the mixing process was the characteristics of cross-shaped nozzle velocity profiles measured at different positions, using the modern contactless measurement method - Laser Doppler Anemometry (LDA). Based on the measured data, the cross-shaped nozzle velocity profiles were described in detail. Defects of the cross-shaped nozzle were identified by the experiments and thus its unsuitability for the ejector mixing process.
In diesem Artikel werden zwei Lagen der für den Mischprozess eines Ejektors bestimmten Zackendüse verglichen. Versuchsgegenstand war die experimentelle Bestimmung von Charakteristiken der Stromfelder der Kreuzdüse. Das Messen der Geschwindigkeitsprofile der Düse wurde unter einem Druck von 2 kPa durchgeführt. Die einzelnen Geschwindigkeitsprofile der Düse wurden von der Düsenöffnung bis zu 90 mm je nach 15 mm und von 90 mm bis zu 180 mm je nach 30 mm gemessen. Für eine Düsenlage wurden 10 Geschwindigkeitsprofile gemessen, die dann das Enddiagramm bilden. Wichtiger Gesichtspunkt für die Empfehlung einer Düse für Mischung waren die Charakteristiken der Geschwindigkeitsprofile der Kreuzdüse, die in verschiedenen Lagen unter Anwendung der modernen kontaktlosen Messmethode, Laser-Doppler-Anemometrie, gemessen wurden. Aufgrund der gemessenen Angaben werden die Geschwindigkeitsprofile der Kreuzdüse ausführlich beschrieben. Durch Versuche wurden Defekte an der Kreuzdüse festgestellt, demzufolge ist deren Anwendung für den Mischprozess des Ejektors nicht geeignet.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN