The dynamic analysis of the needle bar mechanism of sewing machines

Title Alternative:Analiza dynamiczna mechanizmu prowadnicy igły w maszynach szwalniczych
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Článek pojednává o dynamické analýze mechanismu předávání jehly, která byla provedena pomocí Lagrangeových rovnic druhého druhu s cílem určit kinematické veličiny jednotlivých členů. Byly určeny geometrické a fyzikální vlastnosti jednotlivých členů a určeny počáteční podmínky. Dále byly sestaveny pohybové rovnice, které byly doplněny o okrajové podmínky zajišťujícími správnou funkci mechanismu. V prostředí Matlab Simulink byl vytvořen program pro řešení vlastních pohybových rovnic včetně okrajových a počátečních podmínek. Výsledky dynamické analýzy byly graficky zpracovány.
Artykuł traktuje o analizie dynamicznej mechanizmu przemieszczania igły, którą przeprowadzono z pomocą równań Lagrange‘a drugiego rzędu, w celu określenia wielkości kinematycznych poszczególnych elementów. Zostały określone właściwości geometryczne i fizyczne poszczególnych elementów oraz określono warunki początkowe. Następnie zestawiono równania ruchu, które dopełniono warunkami brzegowymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu. W środowisku Matlab Simulink opracowano program do rozwiązywania właściwych równań ruchu wraz z warunkami brzegowymi i początkowymi. Wyniki analizy dynamicznej opracowano w formie graficznej.
The article is concerned with the dynamic analysis of the mechanism of the needle transfer, which has been carried out by means of Lagrange equations of the second kind, with the purpose to determine kinematic magnitudes of the individual elements. There have been established geometrical and physical properties of the individual elements, and the initial conditions have been determined. Furthermore, there have been compiled motion equations, and they have been complemented with the boundary conditions providing for the proper function of the mechanism. A program for the solution of the proper motion equations has been generated in the environment of Matlab Simulink, including the boundary and initial conditions. The results of the dynamic analysis have been processed graphically.
Der Artikel behandelt die dynamische Analyse des Mechanismus des Übergebens der Nadel, die mittels der Lagrange-Gleichungen zweiter Art mit dem Ziel erfolgte, die kinematischen Größen der einzelnen Glieder zu bestimmen. Es wurden die geometrischen und physikalischen Eigenschaften der einzelnen Glieder sowie die Anfangsbedingungen bestimmt. Ferner wurden Bewegungsgleichungen aufgestellt, die um die Randbedingungen ergänzt wurden, die die korrekte Funktion des Mechanismus gewährleisten. Im Medium Matlab Simulink wurde ein Programm für die Lösung der eigenen Bewegungsgleichungen, einschließlich der Rand- und Anfangsbedingungen, erstellt. Die Ergebnisse der dynamischen Analyse wurden grafisch dargestellt.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN