Cena děkana za vynikající diplomovou práci

Permanent URI for this collection

Cena děkana za výjimečné magisterské práce.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 84
 • Item
  Využití micro:bitů ve výuce matematiky
  Vacková, Kristýna; Bímová Daniela, Mgr. Ph.D. : 58600
  Diplomová práce je zaměřena na využití mezipředmětových vztahů mezi matematikou a informatikou v podobě řešení vybraných úloh z geometrie, s užitím programování tzv. micro:bitu. Představen je mikrorobot s názvem micro:bit, stručně je pojednáno o programovacích jazycích, pomocí nichž je možné micro:bit programovat, uvedeny jsou základní informace o tématech z geometrie, které mohou být i alespoň částečně procvičovány s využitím micro:bitu. Předloženy jsou pracovní listy se zadáními úloh z geometrie, určené k samostatnému vypracování s užitím programování micro:bitu jak pro žáky 2. stupně základní školy, tak i pro žáky střední školy. Popsáno je praktické ověření řešení úloh z pracovních listů a jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření zjišťujícího zpětnou vazbu od žáků k vytvořeným pracovním listům.
 • Item
  Integrace tělesně postižených do hodin tělesné výchovy
  Mrkvičková, Eva; Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D. : 55242
  Diplomová práce se zabývá tvorbou sborníku vhodných pohybových aktivit pro zapojení žáků s tělesným postižením do hodin tělesné výchovy. Teoretická část práce obsahuje informace o obecných podmínkách integrace a podmínkách pro integrovanou tělesnou výchovu. Dále popisuje faktory ovlivňující integraci a zásady pro tvorbu individuálních vzdělávacích plánů pro tělesnou výchovu. Následně se diplomová práce zabývá principy pohybových aktivit u jednotlivých typů tělesných postižení. Praktická část zahrnuje analýzu využívaných pohybových aktivit pro žáky s tělesným postižením, na základě které je vypracován sborník vhodných pohybových aktivit.
 • Item
  Nové výzvy ve výuce matematiky
  Šikolová, Michaela; Příhonská Jana, doc. RNDr. Ph.D. : 55283
  Diplomová práce se zabývá novými výzvami ve výuce matematiky. Teoretická částse zaměřuje na rešerši vybraných výzev. Předmětem práce je distanční vzdělávání,jakožto nejnovější a největší výzva posledních dvou let. Prakticko-výzkumná část jevěnovaná tvorbě distančního textu pro výuku komplexních čísel. Dále zde naleznemestručné pojednání o komplexních číslech a metodické doporučení pro učitele k využitízpracovaného textu. Podstatnou část prakticko-výzkumné části tvoří výzkum, kterýprobíhal prostřednictvím dotazníkového šetření. Šetření bylo zaměřeno na názoryučitelů a žáků na distanční text.
 • Item
  Honorifikační motiv v urbanonymii města Mladá Boleslav
  Rygerová, Bára; Lábus Václav, Mgr. Ph.D. : 55067
  Diplomová práce se zabývá honorifikačními urbanononymy v Mladé Boleslavi. Cílem práce je popsat jejich změny ve 20. století. V teoretické části jsou popsány pojmy urbanonymum a honorifikační urbanonymum, jejich vlastnosti a problematické jevy z nich vyplývající. Dále jsou popsány nejdůležitější změny v urbanonymii měst v českých zemí ve 20. století. V praktické části práce je popsán vývoj konkrétních honorifikačních urbanonym v jednotlivých obdobích a tyto změny jsou následně analyzovány, stejně jako zdroje motivace pro jednotlivá pojmenování. Sledována jsou také procentuální zastoupení orientačních a honorifikačních urbanonym a obraz města v jednotlivých obdobích.
 • Item
  Návrh volitelného předmětu Astronomie a astrofyzika pro gymnázia
  Vaverka, Jan; Kopáček Ondřej, Mgr. Ph.D. : 67262
  Diplomová práce popisuje návrh volitelného předmětu Astronomie a astrofyzika pro druhý ročník čtyřletého gymnázia. Na půdorysu 60 vyučovacích hodin je nastíněna koncepce předmětu, který multidisciplinární propojuje témata z celé řady vědních odvětví, související s astronomií, astrofyzikou a kosmonautikou. Diplomová práce je volně předělena v polovině, kdy první polovina je více zaměřena na témata spojená s astronomií, zatímco druhá polovina se soustředí především na astrofyziku a v závěru i na kosmologii. Celou prací pak procházejí dílčí témata spojená s kosmonautikou, základním a aplikovaným výzkumem. Výstupem diplomové práce je výukový plán, který poslouží učiteli jako podklad pro výuku volitelného předmětu, případně jako opora pro zařazení dílčích témat do výuky povinné fyziky.