Aplikace metody AZA ve výuce žáků 4. a 5. ročníku ZŠ

Abstract
Diplomová práce se zabývá aplikací metody AZA u žáků ve 4. a 5. ročníku ZŠ. Charakterizuje cílovou skupinu žáku, tzn. dítě mladšího školního věku. Vymezuje základní pojmy související s mezipředmětovými vztahy a vyučovacími metodami. Zaměřuje se především na aktivizující metody, mezi které můžeme metodu AZA zařadit. Součástí diplomové práce je soubor aktivit využívající metodu AZA a metodické doporučení k jejich zavedení v běžné praxi.
The diploma thesis deals with the application of the AZA method for children in the 4th and 5th grade of primary school. It characterizes the target group - children of primary school age. Defines basic concepts related to cross curriculum relations and teaching methods. It mainly focuses on activating methods, among which we can include the AZA method. Part of the thesis is a set of activities using the AZA method and methodological recommendations for their implementation in school practice.
Description
Subject(s)
metoda AZA, aktivizující výukové metody, mezipředmětové vztahy, žák mladšího školního věku, aktivity napomáhající získávat, třídit a porovnávat informace
Citation
ISSN
ISBN