Uplatňování zeleného marketingu ve vybraném podniku

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá uplatňováním zeleného marketingu ve společnosti Tchibo. Teoretická část je zaměřena na úvod do problematiky zeleného marketingu, udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti firem. Dále je nastíněna současná situace na trhu v oblasti zeleného marketingu a společenské odpovědnosti. V praktické části je představena společnost Tchibo, a to jak mateřská společnost Tchibo GmbH, tak firma Tchibo Praha, spol. s r. o. působící v České republice. Uplatňování zeleného marketingu ve společnosti Tchibo je popsáno prostřednictvím zeleného marketingového mixu. Společensky odpovědným aktivitám firmy Tchibo je věnována samostatná kapitola. V závěrečné části diplomové práce jsou využity poznatky z předchozí analýzy, doplněny potřebné informace a navržena strategie využití zeleného marketingu v podniku.
This diploma thesis deals with the use of green marketing in the company Tchibo. The theoretical part focuses on the introduction to green marketing, sustainable development and corporate social responsibility. The thesis describes current situation on the market in the area of green marketing and corporate social responsibility. The practical part firstly introduces the company Tchibo parent company Tchibo GmbH and also the subsidiary company Tchibo Praha, spol. s r. o. operating in the Czech Republic. The use of green marketing in Tchibo is described through the green marketing mix. Social responsible activities are included in separate chapter. In the conclusion of the diploma thesis the knowledge of previous analysis is used, necessary information completed and suggest own strategy of use of green marketing in the company.
Description
Subject(s)
zelený marketing, společenská odpovědnost organizací, udržitelný rozvoj, ekologické značení, Tchibo, green marketing, corporate social responsibility, sustainable development, ecolabelling, Tchibo
Citation
ISSN
ISBN