Ekonomická fakulta

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7853
 • Item
  Business process management and optimization in the digital era.
  Dwivedi, Aparna; Podaras Athanasios, Ing. Ph.D. :63378; Papík Martin, Ing. Ph.D. :66252
  Tato prace pojednává o různých nástrojích, které lze použít k implementaci optimálního podnikového procesu a mohou podnikům pomoci vizualizovat jejich procesy, simulovat a testovat různé scénáře, efektivně řídit své procesy a neustále je zlepšovat. Primárním cílem je navrhnout řešení pro implementaci optimálního podnikového procesu, které může zvýšit efektivitu, snížit náklady a zvýšit spokojenost zákazníků. Teoretická část informuje čtenáře o konceptu obchodní inteligence an objasňuje fungování systému správy databází a jak vyvinout vyhovující architekturu pro systém správy databází. Kromě toho jsou důkladně analyzovány nástroje pro modelování podnikových procesů, které jsou využívány pro dynamické znázornění obchodních rozhodnutí, která mohou být odvozena na základě webových. Praktická část se zabývá analýzou podnikových procesů v organizaci, identifikací neefektivnosti, zmapováním procesu, analýzou dat, zefektivněním pracovních postupů, automatizací tam, kde je to možné, a neustálým monitorováním a zlepšováním procesu. Praktická část také ukazuje několik nástrojů podnikových procesů, které jsou podporovány navrhovaným procesním designem. Omezení jsou analyzována v sekci diskuse a souvisí s neschopností začlenit realistická data. Nakonec jsou v části se závěry vysvětleny dosažené výsledky i důsledky budoucího výzkumu.
 • Item
  Accounting and Tax Issues in a Company in an International Context
  Sanarpalayam Venkatachalam, Vinith Kumar; Brabec Zdeněk, Ing. Ph.D. :58452; Mačí Jan, Ing. Ph.D. :67472
  Tato diplomová práce se zabývá účetní a daňovou problematikou ve společnosti TATA Motors. Primárním cílem této diplomové práce je demonstrovat pozitivní a negativní dopady, které mělo zavedení daně ze zboží a služeb na společnost TATA Motors. Na základě obsáhlé literární rešerše diplomová práce nejprve popisuje základy systému finančního účetnictví včetně indických účetních předpisů. Diplomová práce dále podrobně popisuje indický daňový systém, zejména zavedení daně ze zboží a služeb v Indii. Následně je pomocí poměrové analýzy studován dopad zavedení daně ze zboží a služeb v Indii na společnost TATA Motors. Na základě této analýzy práce přináší návrhy na zlepšení výkonnosti dané společnosti.
 • Item
  Hodnocení vybraných oblastí finančního účetnictví v ČR - účetní a daňový pohled
  Sulková, Lenka; Brabec Zdeněk, Ing. Ph.D. :58452; Mačí Jan, Ing. Ph.D. :67472
  Diplomová práce řeší dlouhodobý majetek (vybrané položky rozvahy), a to s ohledem na předpisy regulující účetnictví a zákon o daních z příjmů. Primárním cílem teoretické části práce je porovnání obou pohledů. Práce vymezuje dlouhodobý majetek, jeho členění, způsoby pořízení a oceňování, účetní a daňové odpisování. Je zde specifikováno technické zhodnocení a opravy, charakterizovány inventarizace a postupy při vyřazení majetku z evidence, spolu se souvisejícími důsledky. Zároveň je analyzován postup a metody uplatnění principu odložené daně, a to jako nástroje pro dodržení účetní zásady opatrnosti. Praktická část zkoumá způsob nakládání s dlouhodobým majetkem konkrétní účetní jednotky, a to z účetního i daňového hlediska. Mimo jiné je posuzováno, zda podnik účtuje o odložené dani. Zjištěný stav je analyzován s ohledem na dopad dlouhodobého majetku na základ daně a daňovou povinnost k dani z příjmů tohoto podniku. Hlavním cílem práce je ve zkoumaném podniku navrhnout řešení, které povede k daňové optimalizaci.
 • Item
  Implementace informačního systému SAP ve výrobním podniku
  Novotná, Pavla; Nejedlová Dana, Ing. Ph.D. :54783; Hegrová Věra Marie, Ing. Ph.D. :69013
  Předložená diplomová práce je rozdělena do dvou částí, kdy teoretická část se zabývá vysvětlením pojmů jako podnikový proces, Change management či projektový managment. Je poukazováno na důležitost využívání těchto metod pro dosažení vytyčených cílů. V úvodní části je také představena společnost, jež se implementace procesů týkala. Její vize mise a hodnoty, které vedly společnost ke změně informačního systému. V první části je zároveň popsán i původní informační systém. Praktická část diplomové práce se zabývá nejen způsobem implementace informačního systému SAP, ale i zaplánováním a provedením následné kontroly nastavených procesů spolu s průzkumem spokojenosti uživatelů s tímto systémem. Z výsledků průzkumu vyšlo doporučení na opakující a navazující školení konečných uživatelů, které bylo rozvrženo a provedeno v co nejkratším časovém rámci.
 • Item
  Návrh komunikační strategie výrobního podniku
  Beranová, Veronika; Dědková Jaroslava, doc. PhDr. Ing. Ph.D. :54802; Lukavec Petr, Ing. :65814
  Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout komunikační strategii podniku a mezi dílčí cíle práce patří zjištění silných a slabých stránek podniku a analýza trhu. Práce se zaměřuje na vybrané komunikační kanály a jejich využití vmarketingové komunikaci podniku Buday & Sádek. Text práce je rozdělen na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zabývá charakteristikou marketingové a komunikační strategie, včetně marketingového a komunikačního mixu. Dále jsou v práci popsány trendy v marketingové komunikaci, a především postup tvorby komunikační strategie. Druhá, praktická část práce se zabývá především představením podniku, zhodnocení současné komunikace podniku a situační analýzou. V situační analýze jsou stanoveny komunikační cíle, rozpočet komunikační strategie a jsou provedeny vybrané analýzy, SWOT, PEST a Porterův model pěti sil.