Ekonomická fakulta

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7826
 • Item
  Digitalizace v oblasti vzdělávání zaměstnanců ve vybrané společnosti
  Musil, Jan; Mazurchenko Anastasiia, Mgr. Ph.D. :66991
  Předkládaná bakalářská práce je věnovaná problematice využití digitálních nástrojů a technologií pro zefektivnění procesů v oblasti povinného zákonného školení zaměstnanců. Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy současného stavu digitalizace ve firemním vzdělávání a rozvoji ve vybrané výrobní společnosti vypracovat návrh na zlepšení sledování doby platnosti školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. První kapitola bakalářské práce seznamuje s historickým vývojem konceptu řízení lidských zdrojů na základě literární rešerše. Druhá kapitola vymezuje teoretická východiska jak povinného, tak i nepovinného firemního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Ve třetí kapitole je kladen důraz na dopady digitalizace a využití e-learningu ve firemním vzdělávání a rozvoji. Čtvrtá kapitola se zabývá představením vybrané výrobní společnosti včetně její organizační struktury, aktuální organizace a zajištění firemního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Dále ve čtvrté kapitole je představen návrh sledování doby platnosti školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s využitím vzájemně propojených digitálních nástrojů Microsoft Power Automate per flow, Microsoft Lists a Microsoft Excel. Na závěr čtvrté kapitoly je představeno ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení včetně posouzení alternativních digitálních nástrojů a technologií vhodných pro jeho realizaci.
 • Item
  Vstup vybraného podniku na zahraniční trh
  Gašpárková, Romana; Demel Jaroslav, Ing. Ph.D. :60633
  Bakalářská práce se zabývá problematikou podniku a jeho vstupu na zahraniční trh. Dělí se na dvě hlavní části. První teoretická část se nejprve věnuje faktorům, které ovlivňují vstupy podniků na zahraniční trhy. Další fáze pojednává o formách, kterými společnosti mohou vstupovat na mezinárodní trhy. V úvodu praktické části je podnik představen, který byl zvolen pro zpracování dané problematiky. Hlavní část praktické části pojednává o dvou konkrétních trzích, na které vybraný podnik vstoupil a následně došlo ke komparaci těchto trhů za pomoci metody SWOT a PEST. Závěr práce se věnuje problematice podniku v rámci vybraných trhů, shrnutí dané problematiky a jsou naznačeny možné další kroky do budoucna.
 • Item
  Digitalizace systému řízení výroby
  Kolář, Dominik; Dostál Michal, Ing. Ph.D. :67269; Vacek Karel, Ing. :69025
  Cílem této diplomové práce zabývající se digitalizací systému výroby je vytvořit úvod do problematiky rychle vyvíjejícího se průmyslu a s ním úzce spjatou digitalizací. První část s teoretickou povahou se nejprve zabývá představením vývoje průmyslu, který vede až k Průmyslu 4.0. Společně s vývojem jsou uvedeny i jednotlivé technologie a filozofie spjaté s budoucností průmyslu. Dále je teoretická část věnována analýze současného trhu s řešeními využitelnými ve výrobním procesu a je zakončena provedenou komparativní analýzou. Druhá část je prakticky založená se zaměřením na analýzu stavu digitalizace ve vybraném podniku. Zde je možné nalézt popis firmy s jejími implementovanými systémy, vlastněnými technologiemi a diagramy prováděných procesů. Na základě výsledků analýzy jsou identifikována slabá místa. Výstupem práce jsou praktické návrhy, které vycházejí právě ze zjištěných slabých míst. Zbývající slabá místa jsou pokryta souborem obecných doporučení pro firmu. Veškerá doporučení by měla vést ke zvýšení současné úrovně digitalizace v daném podniku.
 • Item
  Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu
  Pelta, Adam; Tatek Benetti Karina, Ing. Ph.D. :58115; Plottová Sylvia, Ing. et Ing. Ph.D. :69011
  Diplomová práce se zabývá optimalizací pojistné ochrany vybraného subjektu. Je zaměřena na oblast neživotního pojištění, především na pojištění majetku. První a druhá kapitola diplomové práce se zabývají základními pojmy z oblasti rizika, pojištění a pojištění vozidel. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola se věnují charakteristice subjektu, analýze rizik a auditu stávající pojistné ochrany subjektu. Šestá kapitola obsahuje návrhy nového řešení pojistné ochrany pro daný podnikatelský subjekt. Poslední kapitola obsahuje srovnání těchto návrhů pomocí skóringového modelu a výběr nejlepšího řešení. Cílem práce je najít optimální pojistnou ochranu subjektu. V diplomové práci jsou využity následující metody: rešerše odborné literatury, indukce, dedukce, komparace, syntéza dílčích poznatků, analýza činnosti subjektu, risk management, skóringový model a mystery shopping.
 • Item
  Facebook jako nástroj pro zvýšení efektivity marketingových činností
  Nožička, Petr; Podaras Athanasios, Ing. Ph.D. :63378; Molhanec Martin, Ing. CSc. :68781
  Diplomová práce s názvem "Facebook jako nástroj pro zvýšení efektivity marketingových činností" se věnuje zkoumání sociální sítě Facebook jakožto největší a nejpoužívanější sociální sítě v rámci marketingových strategií a aktivit vybraného podniku. V práci jsou představeny různé nástroje pro správce stránky, díky kterým jsou zpřístupněny důležité informace. Nechybí ani seznámení s historií a vývojem sociálních sítí společně s jejich rostoucím významem v oblasti marketingu. V práci jsou popsána teoretická východiska týkající se internetového marketingu a další důležité pojmy, které úzce souvisí s praktickou částí práce. V rámci té jsou hledány odpovědi na výzkumné otázky. Je provedena analýza současného stavu facebookových stránek vybraného podniku a jeho dosavadní marketingové strategie prostřednictvím bezplatných aplikací Zoomsphere a Meta Business Suite. Na základě zjištění v praktické části společně s informacemi z teoretické části je popsána současná situace stránky, provedeno srovnání s konkurencí a navržena série doporučení, jak může vybraný podnik vylepšit své využití Facebooku, aby dosáhl vyšší efektivity svých marketingových činností.