Public relations vybrané firmy

Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou public relations společnosti E-commerce Holding, a.s. Tato firma působí na trhu od roku 2014 a sdružuje síť několika specializovaných e-shopů. Jejím cílem je dosáhnout společné platformy pro jednotlivé e-shopy, která funguje jako centrální nákup a vzájemně sdílí jednotné know-how, logistiku a marketingové strategie. Cílem práce je identifikovat jednotlivé nástroje interního a externího public relations, zhodnotit je a navrhnout případná opatření či doporučení. První část se zabývá teoretickými východisky marketingu, marketingové komunikace a především teorie public relations. V následující praktické části je analyzován současný stav PR aktivit ve firmě vzhledem k interním a externím cílovým skupinám a navrženy případná doporučení. Následuje dotazníkové šetření, zkoumající povědomí zaměstnanců o PR aktivitách ve firmě a jejich nazírání na ně, z něhož vychází závěrečné návrhy pro firmu.
The diploma thesis deals with the issues of public relations of the E-commerce Holding, a.s. company. This company has been operating on the market since year 2014 and associating together a network of several specialized e-shops. It aims is to achieve a common platform for owned e-shops which acts as a central purchasing with sharing particular know-how, logistics and marketing strategies. The objective is to identify the variol tools of internal and external public relations, evaluate it and propose prospective measures or recommendations. The first part deals with the theoretical basis of marketing, marketing communication and especially with the theory of public relations. In the following practical part, the current situation of the PR activities of the company is analyzed, due to internal and external public. The following is a survey examining employee awareness of the PR activities of the company and empolyees looking at them. From that the final suggestions ensue.
Description
Subject(s)
Marketing, marketingová komunikace, marketingový komunikační mix, public relations, PR nástroje, interní PR, externí PR, E-commerce Holding, as, The diploma thesis deals with the issues of public relations of the E-commerce Holding, a.s. company. This company has been operating on the market since year 2014 and associating together a network of several specialized e-shops. It aims is to achieve a common platform for owned e-shops which acts as a central purchasing with sharing particular know-how, logistics and marketing strategies. The objective is to identify the variol tools of internal and external public relations, evaluate it and propose prospective measures or recommendations. The first part deals with the theoretical basis of marketing, marketing communication and especially with the theory of public relations. In the following practical part, the current situation of the PR activities of the company is analyzed, due to internal and external public The following is a survey examining employee awareness of the PR activities of the company and empolyees looking at them From that the final suggestions ensue
Citation
ISSN
ISBN