Consumer behavior in the Czech - German part of the Euroregion Neisse – Nisa – Nysa

Title Alternative:Zachowanie konsumentów w czesko-niemieckiej części Euroregionu Neisse-Nisa–Nysa
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Ekonomická pozice Libereckého kraje je silně ovlivněna geografickou blízkostí sousedních států (SRN a Polsko). To se dotýká ne jenom možností spolupráce firem na obou stranách hranic, ale i nákupní turistiky. V rámci pohraničního regionu lze denně pozorovat návštěvníky ze sousedních zemí. Tyto návštěvníky lze potkat v nákupních střediscích, rekreačních zónách, zábavních podnicích, při sportovních událostech apod. Článek popisuje dílčí výsledky primárního výzkumu chování zákazníků v česko-německé části Euroregionu Neisse- Nisa – Nysa. Hlavním cílem výzkumu bylo poznat nákupní chování v česko – německé části ERN a analyzovat případné odlišnosti. Tento příspěvek se věnuje dílčímu cíli – zjištění důvodů návštěvy česko-německého pohraničí a hlavního motivu cesty respondentů do zahraničí.
Na ekonomiczną pozycję Kraju Libereckiego ma mocny wpływ geograficzna bliskość sąsiednich państw (Republiki Federalnej Niemiec i Polski). Dotyczy to nie tylko możliwości współpracy przedsiębiorstw po obu stronach granicy, ale również tzw. turystyki zakupowej. W ramach regionu przygranicznego każdego dnia obserwuje się znaczącą liczbę odwiedzających z krajów sąsiednich. Osoby te można spotkać w galeriach handlowych, ośrodkach rekreacyjnych i rozrywkowych, na imprezach sportowych itp. Artykuł przedstawia częściowe wyniki badań zachowań klientów w czesko – niemieckiej części Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa. Głównym celem badań było poznanie zachowań zakupowych w czesko – niemieckiej części euroregionu oraz analiza istniejących różnic. Niniejszy artykuł poświęcony jest jednemu z celów prowadzonych badań – zidentyfikowaniu powodów odwiedzin czesko – niemieckim pograniczu i głównych motywów wyjazdów respondentów za granicę.
The economic position of the Liberec region is highly influenced by geographical proximity of the neighbouring states (Germany and Poland). This closely affects not only the potential of cooperation between companies on both sides of the borders, but also the "shopping tourism". We can come across these visitors in shopping centres, recreation areas, entertainment centres, at sports events, etc. The article describes partial results of primary research on the behaviour of customers in the Czech- German part of the Euroregion Neisse - Nisa - Nysa (ERN). The main objective of the research was to identify the purchase behaviour in the Czech-German part of the ERN and analyze relevant dissimilarities. This article deals with a partial objective – to ascertain reasons for visiting the Czech-German border region.
Die wirtschaftliche Situation des Bezirks Liberec wird stark durch die Nähe der Nachbarländer BRD und Polen beeinflusst. Das betrifft nicht nur die Möglichkeiten der Zusammenarbeit der Unternehmen beiderseits der Grenze, sondern auch die Einkaufstouristik. Im Rahmen der Grenzregion kann man Vielzahl der Besucher aus den Nachbarländern beobachten. Diesen Besuchern kann man in Einkaufszentren, Erholungs- und Vergnügungseinrichtungen, bei Sportveranstaltungen usw. begegnen. Sie tragen wesentlich zur regionalen Wirtschaft bei, deshalb ist es nötig, ihnen höhere Aufmerksamkeit zu widmen. Der Artikel beschreibt die Teilergebnisse der Primärforschung, die auf das Kundenverhalten im Tschechisch-Deutschen Teil der Euroregion Neiße-Nisa-Nysa ausgerichtet wurde, d.h. "auf die Feststellung des Zwecks der Besuche des tschechisch-deutschen Grenzgebiets".
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN