2011/3 - Social Sciences and Economy

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XVII 2011/3

Recenzovali:
Prof. PhDr. Marie Maroušková, Csc. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem
Doc. Ing. Václav Urbánek, CSc. – Vysoká škola ekonomická v Praze

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  The use of articles in academic writing
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Šimůnková, Renata
  Psaní odborných textů v angličtině je nedílnou součástí výzkumné práce. Nezřídka se ovšem stává, že po vědecké stránce vynikající příspěvky nejsou publikovány kvůli špatné jazykové úrovni. Nejčastější chyby jsou navíc univerzální a určitě mezi ně patří používání členů. Následující článek prezentuje výstupy výzkumu v této oblasti s cíli: 1) systematicky popsat a kategorizovat způsoby použití členů v akademických textech psaných rodilými mluvčími americké angličtiny, 2) určit nejčastější chyby, kterých se dopouští v anglicky psaných odborných textech rodilí mluvčí češtiny a 3) na základě zjištění získaných v bodech 1 a 2 vymezit problémové oblasti použití členů a možné způsoby nápravy. Čtyři tisíce čtyřicet osm členů obsažených v šesti odborných textech je klasifikováno a pak analyzováno. Chyby jsou studovány na základě tří odborných článků studentů doktorského studia. Získané dílčí závěry ukazují, že nejčastější chyby, ačkoli do určité míry individuální, mohou být rozděleny do třech oblastí. Tyto oblasti by pak logicky měli představovat těžiště zájmu při výuce členů.
 • Item
  Refleksje nad wolontariatem dla seniorów
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Becelewska, Daniela
  Tento článek obsahuje úvahy o potřebě podpořit sociální dobrovolnictví pro seniory. Autor zkoumá, do jaké míry se situace změnila k podpoře místní akce dobrovolníků pro seniory, v posledních pěti letech v podoblasti Jelení Hora. Odvolává se zde na vlastní pozorování nabraná během účasti na konferenci, kterou pořádají Euroregionu Nisa a vysoká škola ve Zhořelci (Görlitz) v roce 2006. Autorka a studenti KPSW srovnávají současné situace s tímto. Na tomto základě autorka předkládá posouzení problému a uvádí příklady návrhů, jak lépe zapojit místní prostředí, na takové akce pro seniory v subregionu Jelenia Gora.
 • Item
  Integration of European mortgage credit markets
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Hyblerová, Šárka
  Evropská komise se již několik let snaží o postupnou integraci evropských trhů s hypotečními úvěry; tuto aktivitu spatřuje jako prioritní pro efektivnější fungování finančního systému Evropské unie i pro hospodářství EU jako takové. Důvodem je relativně vysoký objem neuhrazených zůstatků hypotečních úvěrů na bydlení v zemích EU, který představuje cca 50% HDP EU. Výsledkem integračních snah bylo v roce 2007 zveřejnění tzv. White Paper on the Integration of EU Mortgage Credit Markets. Tento dokument shrnuje opatření ke zlepšení efektivnosti a konkurenceschopnosti trhů EU s hypotečními úvěry na bydlení. Dokument byl však diskutován a následně schválen v době, kdy nikdo nepředpokládal krizový vývoj v oblasti hypotečního úvěrování a následnou reakci finančních trhů.
 • Item
  Problems related to maintaining and improving ISO 9001 quality management system
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Rogala, Piotr
  V příspěvku jsou prezentovány výsledky průzkumu prováděného začátkem roku 2011 na vzorku 92 organizací působících v Polsku. Na jejich základě byly stanoveny klíčové problémové oblasti spojené s udržováním a zdokonalováním systému řízení jakosti. Jsou mezi nimi požadavky normy ISO 9001 týkající se: stanovování a naplňování cílů týkajících se jakosti; zajištění příslušných kompetencí, vyškolení a uvědomění zaměstnanců; zajištění řádné interní komunikace; výroby produktů, zkoumání potřeb a uspokojení zákazníků a také managementu procesů.
 • Item
  Robert gliński jako portrecista prostytucji nieletnich. „świnki” na granicy
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Zatka, Natalia
  Po zrušení kontrol na mezistátní hranici začala příhraniční prostituce v Evropě vzkvétat. Na prodeji sexuálních služeb se stálé více podílejí nezletilí. Problém "prasátek" je obecně tiché drama dětí, pro které je prostituce způsob výdělku, a které je jen velmi zřídka odhaleno. Cílem této analýzy je upozornění na širokou škálu chování se známkami podmíněné prostituce. Tuto obtížnou problematiku vyportrétoval Robert Gliński. Díky jeho práci můžeme nahlédnout do prostředí nezletilých chlapců provozujících prostituci.