2011/3 - Social Sciences and Economy

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XVII 2011/3

Recenzovali:
Prof. PhDr. Marie Maroušková, Csc. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem
Doc. Ing. Václav Urbánek, CSc. – Vysoká škola ekonomická v Praze

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  The Investors in people in the Czech republic
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Ortová, Martina; Špačková, Petra
  Článek se zabývá normou Investors in People. Jedná se o normu, která pochází z Velké Británie a lze ji využít pro zefektivnění řízení lidských zdrojů v organizacích a to jak ziskových, tak neziskových. V první části je vysvětlena vazba normy Investors in People k aktivitám společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility) a k ostatním normám z této oblasti. Další části se již věnují normě Investors in People konkrétněji. V článku jsou představeny výsledky dotazníkového šetření mezi organizacemi, které se v České republice nechaly dle této normy certifikovat. Šetření bylo realizováno na Technické univerzitě v Liberci, Ekonomické fakultě v březnu 2011. Bylo osloveno 23 organizací, které prošly úspěšně certifikací dle normy Investors in People
 • Item
  Regional disparities across Europe: future perspectives of regional development in England
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Lungová, Miroslava; Maršíková, Kateřina
  Příspěvek seznamuje s pohledem na regionální disparity v evropském kontextu s důrazem na podmínky regionálního rozvoje v Anglii. Obecný pohled na problematiku regionálního rozvoje přináší tři skupiny indikátorů, ekonomické, sociální a územní (teritoriální) soudržnosti. Jako příklad ukazatelů pro hodnocení územního je představena tzv. regionální klasifikace Evropy zpracovaná v rámci programu ESPON. Hlavní část příspěvku seznamuje s přístupem k regionální politice a k řešení rozdílů mezi region v Anglii a hodnotí budoucí perspektivu vývoje v souvislosti se zrušením regionálních rozvojových agentur a založením uskupení tzv. Místní podnikatelské spolupráce (partnerství). V závěru jsou shrnuty poznatky vyplývající z analýzy přístupů k otázce řešení regionálních disparit na mezinárodní i národní úrovni. Příspěvek vznikl za podpory projektu zaměřeného na problematiku regionálních disparit „Inovační přístup k řešení disparit na úrovni regionů“ pod akronymem InoReDis (Reg. č. WD-30-07-1).
 • Item
  Refleksje nad wolontariatem dla seniorów
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Becelewska, Daniela
  Tento článek obsahuje úvahy o potřebě podpořit sociální dobrovolnictví pro seniory. Autor zkoumá, do jaké míry se situace změnila k podpoře místní akce dobrovolníků pro seniory, v posledních pěti letech v podoblasti Jelení Hora. Odvolává se zde na vlastní pozorování nabraná během účasti na konferenci, kterou pořádají Euroregionu Nisa a vysoká škola ve Zhořelci (Görlitz) v roce 2006. Autorka a studenti KPSW srovnávají současné situace s tímto. Na tomto základě autorka předkládá posouzení problému a uvádí příklady návrhů, jak lépe zapojit místní prostředí, na takové akce pro seniory v subregionu Jelenia Gora.
 • Item
  K dílčím výsledkům dotazníkového šetření - jazykové kompetence doktorandů v německé části ERN
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Neumannová, Helena
  Problematika přechodu ze studií do zaměstnání se řadí mezi klíčová témata současného sociálního výzkumu a společenského zájmu. Výzkumy ukazují, že ekonomický a společenský úspěch jedince je stále více determinován kvalitou vzdělání a sociálními kompetencemi získanými v průběhu studia. S ohledem na specifické podmínky Euroregionu Nisa je zde řešen problém z euroregionálního hlediska. Dílčí výsledky dotazníkového šetření a analýz poskytují materiál a statistické údaje, které budou součástí dalších šetření autorky. Poskytují ale důležité informace i pro výzkumy dalších zainteresovaných institucí a tím se podílejí na zlepšení společenských a ekonomických podmínek mladých lidí při vstupu na euroregionální trh pracovních příležitostí.
 • Item
  Determination of regional disparities In the Czech republic and in the European union
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Jáčová, Helena; Syrovátková, Jaroslava
  Článek se zabývá porovnáváním přístupů k měření disparit v Evropské unii a v České republice. Některé způsoby určování disparit jsou společné jak v Evropské unii, tak i v České republice, kde se regionální disparity měří na národní úrovni, Českým statistickým úřadem a na krajské úrovni, kde jsou využívány především regionálním managementem. Na úrovni obcí se v České republice dosud disparity nemohly měřit. V rámci výzkumného programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla vytvořena nová Metodika identifikace dynamiky hospodářského rozvoje obcí, která získala osvědčení č. 03-ÚÚR-259-2011/01-WD-30-07-1 a která umožňuje, aby mohly být disparity měřeny i na úrovni jednotlivých obcí.