Bakalářské a diplomové práce

DSpace Repository

Bakalářské a diplomové práce

Recent Submissions

 • Hladíková, Tereza
  Tato diplomová práce si klade za cíl poskytnout čtenáři informace o tom, jaký obraz o učiteli a jeho profesi je vytvářen současným denním tiskem v ČR. Obraz je prezentován na základě sběru dat z vybraného deníku z činnosti ...
 • Mináčová, Aneta
  Cílem práce je charakterizovat vybrané expresivní techniky, popsat jejich historii a vývoj (popř. současné směry), teoretická východiska, metody, formy, techniky a cílové skupiny. Praktická část popisuje, jak muzikoterapie ...
 • Havránková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou říční sítě na území Liberce. K vymezení zájmového území byly použity hranice dílčích povodí IV. řádu, která zahrnují i okolí samotného města. Z toho důvodu se na vymezeném území ...
 • Laušmanová, Sabina
  Tato bakalářská práce se zabývá tzv. konečným řešením židovské otázky, které znázorňuje na osudu rodiny libereckého právníka Walthera Perlmanna. Perlmann i jeho rodina patřili bezesporu mezi intelektuální elitu nového ...
 • Horáková, Alice
  Bakalářská práce se zabývá tématem národních kulturních odlišností USA a České republiky pozorovaných v originální verzi a překladu vybraných dílů 1.-20. řady seriálu Simpsonovi. V práci je představen termín kultura a ...
 • Hejnišová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá problematikou částic a jejich nejednotného pojetí v českých mluvnicích s důrazem na neostrou hranici s příslovci. První část textu charakterizuje českou slovnědruhovou soustavu, nastiňuje její ...
 • Lengyelová, Lenka
  Práce představuje metodický postup nastudování dětské opery O dvanácti měsíčkách autorů Jaroslava Uhlíře a Zdenka Svěráka se žáky 3. - 5. ročníku základní školy v podmínkách běžné výuky vzdělávacího oboru Hudební výchova. ...
 • Tichánková, Simona
  Cílem bakalářské práce je provést analýzu a zhodnocení interního personálního marketingu v rámci působení v konkrétní společnosti a konečné zhodnocení a vznesení návrhů. Celkový průzkum vycházející z této práce je založen ...
 • Petrová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickým vyhodnocením investiční aktivity podniku HACO spol. s r.o., která se nachází v Liberci. Rešeršní část práce je zaměřena na vymezení investiční činnosti. Dále jsou popsány postup ...
 • Matula, Vladimír
  Bakalářská práce s názvem Personální marketing ve vybraném podniku se zaměřením na recruitment se věnuje jednomu z nejdůležitějších procesů v oblasti řízení lidských, tedy procesu získávání zaměstnanců. Teoretická část ...
 • Machová, Daniela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou produktové strategie podniku. Hlavním cílem je představení výrobkového mixu společnosti a následné provedení analýzy životního cyklu vybraného produktu. V teoretické části práce ...
 • Kučerová, Pavlína
  Tématem této bakalářské práce je zhodnocení závislostí vybraných ekonomických ukazatelů podniku. Teoretická část popisuje poznatky, potřebné pro zpracování praktické části práce, týkající se finanční analýzy, časových řad, ...
 • Krajbichová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením firemní konkurenceschopnosti pomocí strategické situační analýzy. Tato analýza obsahuje analýzu podnikatelského prostředí, které lze dále dělit na vnější a vnitřní. Vnější prostředí ...
 • Jeníková, Barbora
  V této bakalářské práci s názvem BOMcheck jako společenská odpovědnost firmy je hlavním předmět společenská odpovědnost a její uplatnění ve webovém systému BOMcheck, který se využívá ve společnosti Laird s.r.o. V úvodu ...
 • Frýbová, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybraného podniku. Cílem práce je zhodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku se zaměřením na vývoj dílčích ukazatelů v časovém období. Ke splnění tohoto cíle jsou ...
 • Dyntarová, Michaela
  Hlavním tématem bakalářské práce je hodnocení konkurenceschopnosti Pensionu Hollmann v Harrachově. Cílem práce je zhodnocení jeho konkurenceschopnosti a navržení opatření pro její zlepšení, a to na základě využití vhodných ...
 • Čakrdová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou založení a vzniku společnosti v České republice a ve Velké Británii. Stručně popisuje historii vzniku společnosti v České republice, její charakteristické znaky či specifikaci ...
 • Zelenková, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybraného podniku Regata Máchovo jezero, a.s. pomocí zvolených metod finanční analýzy. V první části bakalářské práce jsou za pomoci odborné literatury uvedeny ...
 • Pernicová, Romana
  Bakalářská práce je zaměřená na vybraná ustanovení legislativy daně z přidané hodnoty v podnikatelské praxi. V první části je řešena daň z přidané hodnoty v pohledu Evropské unie, je zde zmíněn proces harmonizace této daně ...
 • Kotek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití časových řad podnikových ekonomických ukazatelů. Cílem této práce je využití časových řad vybraných ukazatelů s následným zhodnocením ekonomické situace společnosti Johnson ...

View more