Bakalářské a diplomové práce

DSpace Repository

Bakalářské a diplomové práce

Recent Submissions

 • Barešová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá výchovou v přírodě a množstvím aktivit, které tatooblast přináší. Sleduje celkový rozvoj účastníků a pozitivní vliv na člověka po stránce fyzické,psychické a sociální. Nabízí náměty pro ...
 • Paličová, Karolína
  Bakalářská práce na téma hodnocení žáků na střední odborné škole se zabývá tématem, které je nedílnou součástí aktivit během výuky. Cílem bakalářské práce je zjistit názory žáků vybrané střední odborné školy na způsob ...
 • Mádlíková, Marie
  Bakalářská práce se zaměřuje na teorii tkaní. Teoretická část pojedná o historii tkaní a užití v praxi. Dále je popsána psychologická i fyziologická stránka vývoje dítěte. V praktické části jsou vysvětleny jednotlivé ...
 • Krajbichová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá využitím projektového vyučování v ekonomických předmětech, zejména na středních odborných školách se zaměřením na gastronomii a služby. Práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. ...
 • Kořínek, Luboš
  Tématem bakalářské práce je prostor pro výuku. Teoretická část pojednává v obecné rovině o škole, školním klimatu a aspektech které ho ovlivňují. Dále jsou podrobněji popsány jednotlivé faktory, které mají vliv na kvalitu ...
 • Pykalová, Vendula
  Diplomová práce se zabývá možností efektivní prezentace anglické gramatikyv hodinách anglického jazyka na druhém stupni základních škol. Cílem práce bylonavrhnout odlišné metody pro prezentaci vybraných jevů anglické ...
 • Janata, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá tematikou homosexuality v young adult literatuře. Práce nejprve představuje vývoj této čtenářské kategorie, její charakteristické znaky a vysvětluje pojmy, které s homosexuální orientací úzce ...
 • Šlechtová, Jaroslava
  Diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením netradičních pokusů ve výuce přírodních vědpoužitelných pro základní a střední školy. Zaměřuje se zejména na experimenty s mikrovlnnýmohřevem, z nichž čtyři nejvhodnější jsou ...
 • Zvolenská, Lucie
  Diplomová práce se věnuje personálnímu obsazení městských rad na pardubickém panství v letech 1670-1700. Práce popisuje stručnou historii dvou měst a pěti městeček pardubického panství, kde fungovala městská rada. Následně ...
 • Bláhová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá využíváním didaktických her v předmětu Výchova k občanství na 2. stupni Základních škol. Je rozdělena na 2 části, kdy teoretická část je obsahovou analýzou odborné literatury, zabývající se ...
 • Pejchalová, Jana
  Diplomová práce na téma Třídní schůzky se zabývá komunikací mezi školou a rodiči, jednotlivými formami komunikace, technikami, které lze pro úspěšnou komunikaci využít. Ale i problémy a konflikty v komunikaci a návrhy na ...
 • Adamčíková, Václava
  Diplomová práce Komunikace se žáky s poruchami chování popisuje specifika chování a komunikace dospívajících s poruchami chování se zaměřením na žáky odborného učiliště. Práce je rozdělena na dvě základní části - teoretickou ...
 • Švejdová, Adriana
  Cílem diplomové práce bylo vyhotovení doporučení pro žáky a jejich rodiče ve spolupráci s učiteli tělesné výchovy ohledně zdravého životního stylu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodu teoretické ...
 • Straková, Andrea
  Hlavním cílem této bakalářské práce je poukázat na výslovnostní problémy přízvučné slabiky u českých studentů zabývajících se studiem španělského jazyka. Toto téma vzbuzuje stále větší zájem jak studentů tak učitelů, jelikož ...
 • Štrigl, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozlišování dvou různých akcentů anglického jazyka, se kterými se studenti setkávají nejčastěji. Do styku s nimi mohou přijít jak při výuce, tak zejména mimo ni, například v anglických ...
 • Petržilková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá tématem aktivního stárnutí a možností uplatnění seniorů v současné společnosti. Cílem této práce bylo přiblížit problematiku aktivního stárnutí v moderní společnosti, ukázat možnosti, jak lze ...
 • Křivská, Anna
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku genderových nerovností v současné České republice. Hlavním předmětem analýzy jsou genderové nerovnosti na trhu práce. Práce je rozdělena na dvě části. V první z nich je zkoumaná ...
 • Dudková, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním role školy při formování genderové identity žáka a žákyně. Popisuje genderové stereotypy pronikající do školního prostředí, které posilují genderovou identitu žáka a žákyně. První část ...
 • Baláček, Karel
  Práce se zabývá historií významných sklářských osobností Kamenického Šenova v časovém období 1850 až 1945 a zaměřuje se na dvě nejvýznamnější sklářské hutě, jež v té době vznikly. Ve druhé části se řeší možné začlenění ...
 • Hodinková, Martina
  Vývoj módních trendů stejně tak jako vývoj spodního prádla velmi záležel na společnosti a ještě více na vedení daného státu. V Československu lze pozorovat vliv dopadů na módní oblast spojené s komunistickou nadvládou. ...

View more