Fakulta textilní

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14359
 • Item
  Nové konstrukční řešení zařízení pro proces zvlákňování
  Knížek, Ondřej; Fridrichová Ludmila, doc. Ing. Ph.D. :55058
  Bakalářská práce se zabývá vymyšlením nového konstrukčního řešení zařízení pro proces zvlákňování. Teoretická část práce je především seznámení s tématikou již existujících zvlákňovacích strojů, popisem jejich výhod a nevýhod vyplývajících z jejich konstrukčního řešení. Zaměřuje se také na obeznámení s výrobou nanovlákenných vrstev elektrostatickým zvlákňováním. Tato práce také obsahuje experimentální část, která se zabývá vyhodnocením vyrobené nanovlákenné vrstvy na novém zvlákňovacím stroji - Nanostroj. Dále se také zabývá testováním zvolených užitných vlastností vybraných plošných textilií podle předepsané technické normy a navržením způsobu hodnocení těchto užitných vlastností pomocí systému analýzy obrazu, měření prodyšnosti, výšky vodního sloupce, výparného odporu a zpracováním vhodnou metodikou.
 • Item
  Surface study of polymer solutions by optical method under intense electric field
  Vishwakarma, Astha; Pokorný Pavel, doc. Ing. Ph.D. :56808; Primas Jiří, Ing. Bc. Ph.D. :60662
  Kapilární vlny hrají zásadní roli při destabilizaci proudů, filmů a kapek. Pochopení rychlosti růstu vln na elektrifikovaných tryskách je zásadní pro odhad délky rozpadu a rozpadu proudu a pochopení přechodu od varikózní k bičující nestabilitě v proudech elektro- hydrodynamických trysek, konkrétně v kontextu elektrostatického zvlákňování. Kromě toho vlnění tvořené kapilárními vlnami v tenkých vrstvách a membránách významně přispívá k povrchovým silám a mezifázovému napětí, zejména v blízkosti kritických bodů. Navzdory jejich zjevné hodnotě a nepřetržitému výzkumnému úsilí od počátku 20. století, bylo rozšířené přijetí spektrometrie povrchových vln ztíženo technickými složitostmi a netriviální interpretací dat. Primárním cílem této diplomové práce je vytvořit experimentální uspořádání pro pozorování povrchových jevů polymerních roztoků při stejnosměrném elektrostatickém zvlákňování, což je technika využívající elektrická pole k výrobě ultrajemných vláken. Výzkum zahrnuje analýzu volných povrchů pomocí techniky založené na profilu kapilárních vln. Konkrétně jsou zkoumána dvě rozpouštědla (voda a etanol) a dva běžně používané polymerní roztoky (Poly(vinylalkohol) ve vodě a Poly(vinylbutyral) v etanolu), aby bylo možné získat vhled do chování kapilárních vln v kontextu elektrostatického zvlákňování. Provedená pozorování jsou poté porovnána a studována ve vztahu ke klasickým teoriím ve fyzice a elektrostatickém zvlákňování.
 • Item
  Experimentální tvarování textilií pomocí tepelných procesů - oděvní kolekce
  Márová, Nikola; Veselá Zuzana, Mgr.art. :59660
  V této diplomové práci jsou vytvořeny oděvní objekty, které vynikají především svými strukturami. Výchozí materiály byly vybrány na základě zkoušek za použití různých tepelných procesů. Tvarové řešení objektů využívá velkého množství materiálů, které zdůrazňuje myšlenku textilu jako hmoty.
 • Item
  Oděv inspirovaný lidovým krojem Litomyšle a jeho okolí
  Švecová, Kateřina; Veselá Zuzana, Mgr.art. :59660
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit oděvní kolekci, která hledá inspiraci v lidovém kroji Litomyšle a jejím okolí. Moderní oděvní kolekce čerpá z dekorativních prvků litomyšlského kroje a přejímá části jeho konstrukčního řešení. Textová část se zabývá odlišností litomyšlského kroje od ostatních krojů, estetičností, praktičností a funkčností oděvů. Praktická část se skládá z hledání ideálních tvarů, dezénů a technologií vhodných pro oděvní kolekci.
 • Item
  Hoření termicky pojených netkaných textilií za definovaných okrajových podmínek
  Novák, Ondřej; Gergelitsová Klára, Ing. :67699; Karl Jan, Ing. :68876
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a sestavit funkční zkušební aparaturu pro testování reakce objemných netkaných textilií na malý plamen za definovaných okrajových podmínek. Tyto okrajové podmínky bylo možné měnit mezi dvěma stavy. Po změně těchto podmínek byla sledována případná změna ve schopnosti zkoušeného materiálu vznítit se a dále hořet. Testování bylo provedeno na sérii zkušebních vzorků vyrobených z PET, coPET a VS vláken o různých objemových hmotnostech. Výsledky získané testováním na nové aparatuře pak byly také porovnány s výsledky získanými prostřednictvím standardní metodiky pro zkoumání reakce textilie na malý plamen.