Fakulta textilní

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14372
 • Item
  Vazební struktury zátažných pletenin s vkládanými útky
  Dudková, Eva; Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D. :55108; Hlavová Marcela, Ing. Ph.D. :69040
  Diplomová práce je zaměřená na vytvoření vlastních návrhů vazeb zátažných pletenin s vloženými útky, které byly zhotoveny na Katedře technologií a struktur Fakulty textilní. Na vytvořených pleteninách byly zjišťovány strukturální vlastnosti a jejich změna vlivem změny vstupního materiálu. Dále byl vytvořen geometrický model pro délku nitě v očku a délku vloženého útku ve strukturální jednotce. Vstupní parametr pro model strukturální jednotky vazby byl zjištěn na základě CT snímků řezů zátažné jednolícní pleteniny se dvěma vloženými útky v CEITEC Brno. Při experimentu a analýze vyrobených vazeb byly sledovány změny délek útků. Uvedená zjištění byla následnými experimenty s rozdílnými metodami vkládání útku v řádku sledována a analyzována. Na závěr byl navržen způsob vkládání útků u vybrané vazebné konstrukce tak, aby rozdílnost délek vkládaných útků byla minimalizována.
 • Item
  Změna dynamicko-mechanických vlastností vlivem UV záření
  Kabát, Jan; Pechočiaková Miroslava, Ing. Ph.D. :55150; Ryvolová Martina, Ing. Ph.D. :69056
  Diplomová práce poukazuje na možnosti nahrazení polymerů ze syntetických materiálů s obtížnou samovolnou degradací, za materiály, které mají zajištěnou dostatečnou recyklaci, případně samovolný rozklad. Ve světovém měřítku by používání těchto materiálů mohlo vyřešit otázku recyklace jednorázových produktů ze syntetických polymerů, které jsou značnou ekologickou hrozbou. Tato diplomová práce se v experimentální části zabývá návrhem a výrobou jednofázových a dvoufázových biodegradabilních systémů ve formě kompozitních fólií s matricí PLA, za přidání přírodních hydrofilních plniv. Dále je řešena změna mechanických vlastností vlivem osvitu, imitující sluneční svit a změna termodynamických vlastností při různých dobách osvitu
 • Item
  Vliv krystalické fáze na vlastnosti vlákenných struktur u organických polymerů
  Boušková, Věra; Chvojka Jiří, doc. Ing. Ph.D. :58591; Müllerová Jana, Ing. Ph.D. :55187
  Diplomová práce je zaměřena na zpracování biopolymeru Ingeo 4032D a výzkum vlivu procesních parametrů na obsah krystalického podílu ve vláknech z něj vytvořených. Cílem práce je stanovit výrobní podmínky, díky kterým bude s vysokou pravděpodobností dosaženo totožných výsledků při procesu zvlákňování identických polymerů a tyto výsledky následně aplikovat do praxe.
 • Item
  Návrh metodiky kontroly rozměrů hotového výrobku dětského prádla
  Matoušová, Tereza; Nemčoková Renáta, Ing. :55170; Chaloupková Jitka, Ing. :57851
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou kontroly rozměrů hotových výrobků a hledá návrh nové metodiky přístupu ke kontrole. Způsob řešení zahrnuje rešeršní část zaměřenou na studium plastické anatomie a somatometrie dítěte, charakteristiku tělesných rozměrů a hledání vhodné konstrukční metodiky oděvu. V experimentální části jsou provedeny zkoušky mechanických vlastností elastických materiálů pro získání vstupních parametrů pro konstrukci oděvu z tažných materiálů. V další části je navržena metodika kontroly rozměrů hotového výrobku dětského prádla, která vychází z predikce chování použitého materiálu a je využitelná v praxi.
 • Item
  Zjišťování tloušťky textilií prostřednictvím CT snímků
  Kocourková, Kateřina; Vyšanská Monika, Ing. Ph.D. :55829
  Bakalářská práce se zabývá přístupy pro zjišťování tloušťky plošných textilií. Teoretická část obsahuje informace ohledně měřících metod spolu s přístroji. Dále informace týkající se zaplnění, obrazové analýzy a CT, které jsou využity pro návrh nové metodiky. Experimentální část je především zaměřena na návrh metodiky. Ta se týká zjišťování tloušťky textilií prostřednictvím jejich zaplnění. Pro její ověření jsou realizovány další dva přístupy pro zjišťování tloušťky - interaktivní měření z řezu a měření na tloušťkoměru. V závěru jsou výsledky jednotlivých přístupů porovnány a vyhodnoceny.