Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 3717
 • Item
  Cílená generace 3D náhodných obrazců koherenčního zrnění
  Hrdlička, Josef; Hlubuček Jiří, Ing. :67294; Denk Ondřej, Ing. :68848
  Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací vlastností a ovládáním prostorového modulátoru světla, pomocí kterého lze fázově modulovat světlo. Tímto zařízením je možno ve fourierovské rovině čočky vlivem interference cíleně generovat specklové obrazce (koherenční zrnění), kterými se dokáže zrekonstruovat obraz pomocí principu komprimovaného snímání a jednopixelové kamery. Zkoumali se vlastnosti změny fáze a její stability v čase (flickering) s použitím interferometru. Pomocí fázové masky tvořící difrakční mřížku se charakterizoval pixel cross talk. Dále bylo ověřeno očekávané chování zařízení metodou cíleného řízení paprsku s lineárně gradientní fázovou maskou. Na základě předchozí charakterizace zařízení bylo uskutečněno měření specklového obrazce v ohnisku čočky. Následně byl tento obrazec nasimulován v programu MATLAB a porovnán korelační metodou s naměřeným obrazcem. Na závěr byly změřeny specklové obrazce v oblasti ohniskové roviny tenké čočky pro jednu náhodnou fázovou masku. Obrazce byly porovnány do výsledné matice korelací, z čehož se určila oblast podobnosti tohoto konkrétního obrazce pro používanou optickou aparaturu. Práce byla dána do kontextu s problematikou komprimovaného snímání. Bylo zjištěno, že simulovaný specklový obrazec neodpovídá reálnému měření, tedy zatím není možné provádět cílenou generaci specklových obrazců. Musí být provedena důkladnější analýza vlivů na výsledný obrazec jako je rovnoměrnost osvětlení zařízení. Práce popisuje metodiku měření charakteristik prostorového modulátoru světla, a vytvořila dobrý základ pro další výzkum cílené generace specklových obrazců.
 • Item
  Numerické simulace 3D náhodných obrazců koherenčního zrnění
  Lísková, Šárka; Žídek Karel, doc. RNDr. Ph.D. :65590; Galář Pavel, RNDr. Ph.D. :67157
  Výpočetní zobrazování pomocí jednopixelové kamery je efektivní metodou využívající 2D strukturovaného světla a jednopixelového detektoru k rekonstrukci snímaného obrazu. V případě realizace této metody za účelem zobrazování 3D objektů v prostoru je nutné vytvořit 3D náhodně strukturované světlo, které má v každé obrazové rovině unikátní rozložení. Zmíněnou strukturou disponují obrazce koherenčního zrnění v blízkosti ohniskové roviny čočky. Tato práce popisuje systém pro cílené generování takovýchto obrazců koherenčního zrnění za využití prostorového fázového modulátoru (SLM) a čočky. Na základě numerických simulací analyzuje vliv nepřesností nastavení optického systému na strukturu vygenerovaných obrazců v ohniskové rovině čočky. Konkrétně vyhodnocuje vliv šířky svazku, úhlu dopadu svazku na SLM, polohy středu svazku na SLM, zkřivení povrchu SLM, úhlu dopadu svazku na čočku, polohy středu svazku na čočce a vliv úhlu dopadu světla na snímající vysokorychlostní kameru.
 • Item
  Uhlíkové struktury z obnovitelných zdrojů připravené metodou tažení
  Zámečník, Lukáš; Mikeš Petr, doc. Ing. Ph.D. :61296; Valtera Jan, doc. Ing. Ph.D. :63289
  Práce se zabývá přípravou roztoku z ligninu a DMF vhodného pro tažení, sestrojením a naprogramováním experimentálního zařízení, přípravou struktur z individuálních vláken a jejich charanterizací.
 • Item
  Cyklodextrinová organosilanová nanovlákna
  Soukeník, Marek; Řezanka Michal, doc. RNDr. Ph.D. :62971; Chena Iveta, RNDr. Ph.D. :67961
  Cyklodextriny byly již od svého objevu používány v nejrůznějších odvětvích chemie. To především díky své netoxicitě a specifickým vlastnostem, které slibují možnosti širokého využití od potravinářství, katalýzy a chemických syntéz až po farmacii a medicínu. Také stále se rozrůstající skupina organokřemičitých materiálů slibuje zajímavou buducnost. Tyto materiály se již dnes používají na poli biomedicíny, vodivostních systémů nebo katalýzy a prokazují slibné vlastnosti pro růst neuronů. Obě zmíněné struktury se daří propojovat v různých typech materiálů. A ačkoli jsou cyklodextriny i organokřemičité materiály vhodné také pro zvlákňování, zatím neexistují práce popisující syntézu vláken propojujících oba materiály. Tato bakalářská práce si klade za úkol pomocí sol-gel metody vytvořit právě takové hybridní vlákenné struktury. Syntéza materiálu byla prováděna dvěma různými způsoby - polymerizací TEOS a organokřemičitého cyklodextrinového prekurzoru, jejichž roztok byl následně zvlákněn z jehly a funkcionalizací TEOS vláken pomocí stejného prekurzoru. Cílem práce je připravená nanovlákna také analyzovat. Pro charakterizaci byly použity skenovací elektronová mikroskopie, energiově disperzní rentgenová spektroskopie, infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací, termogravimetrická analýza a UV-Vis spektroskopie.
 • Item
  Vývoj metody uvolnění zachycených částic ve filtru
  Kosina, Radek; Hrůza Jakub, Ing. Ph.D. :55126; Komárek Michal, Ing. Ph.D. :62504
  Tato práce se zabývá mechanismy filtrace vzduchu, především využitím těchto mechanismů pro separaci částic z disperzního prostředí, kdy cílem není získat čistý vzduch, ale právě usazené částice. V teoretické části jsou popsány filtrační jevy, vlastnosti a další parametry důležité pro zkoumané procesy. Závěr této části je zaměřen na využití nanovlákenných materiálů jako separačních membrán, na jejich výhody i omezení. V experimentální části je pak popsána příprava a měření filtračních vlastností různě upravených vzorků nanovlákenných membrán z polyamidu 6. Následně bylo vytvořeno zařízení, na kterém bylo možné simulovat proces separace malých částic ze vzduchu a poté vyhodnotit účinnost použitých metod.