COMPARISON OF WAGES IN ICT BY MAJOR CATEGORIES, THEIR RELATIONS TO GDP AND THE DIFFERENCES BETWEEN SALARIES OF MEN AND WOMEN

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Böhmová, Lucie
dc.contributor.author Doucek, Petr
dc.contributor.author Luc, Ladislav
dc.contributor.author Nedomová, Lea
dc.contributor.author Novák, Richard Antonín
dc.contributor.author Radváková, Věra
dc.contributor.author Sedláček, Jiří
dc.contributor.author Syrovátková, Jana
dc.contributor.author Nafchi, Majid Ziaei
dc.date.accessioned 2022-01-03T09:53:49Z
dc.date.available 2022-01-03T09:53:49Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2021_2_02
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/161347
dc.description.abstract Článek zkoumá mzdy v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Na základě dat tzv. ISPV, ČSÚ a Eurostatu jsme provedli několik analýz. Data jsou od roku 2008 a proto bylo nutné zohlednit inflaci, pro mezinárodní srovnání jsou mzdy v EUR, takže důležitý je i kurz CZK/EUR. Hlavní závěry jsou: (1) Počty pracovníků v ICT rostly rychleji, jejich podíl na celkové zaměstnanosti vzrostl z 2,2 % na 3,9 %. (2) Od roku 2008 do roku 2013 je celkový trend vývoje mezd pokles, od roku 2014 výrazně rostly (ovlivněno jak ekonomickým růstem, tak poklesem inflace). (3) Mzdy ICT specialistů (CZ-ISCO 25) rostly značně rychleji než mzdy ICT techniků (CZ-ISCO 35). (4) Mzdy za celé ICT a za kategorii CZ-ISCO 25 rostly rychleji než HDP. (5) Rozdíl mezi platy muži/ženy v ČR patři k nejvyšším mezi zkoumanými zeměmi, i když v roce 2019 se oproti roku 2008 snížil. (6) V rámci ČR jsou rozdíly mezi platy mužů a žen v ICT menší než za celé národní hospodářství. cs
dc.description.abstract Der Artikel untersucht die Löhne im Bereich der ICT. Aufgrund der sog. ISPV-Daten, des Tschechischen statistischen Amt (ČSÚ) und Eurostat Daten haben wir ein paar Analysen durchgeführt. Die Hauptschlussfolgerungen sind: (1) Die Anzahl der Mitarbeiter in ICT ist schneller gewachsen, ihr Anteil an der Gesamtbeschäftigung ist von 2,2 % auf 3,9 % gestiegen. (2) Von 2008 bis 2013 ist der gesamte Entwicklungstrend der Löhne der Rückgang, seit 2014 sind sie ausdrücklich gewachsen (beeinflusst sowohl durch das Wirtschaftswachstum als auch durch den Inflationsrückgang). (3) Die Löhne der IT-Spezialisten (CZ-ISCO 25) sind bedeutend schneller gewachsen als die Löhne der ICT-Techniker (CZ-ISCO 35). (4) Die Löhne für ganze ICT und für die Kategorie CZ-ISCO 25 sind schneller gewachsen als das BIP. (5) Der Unterschied zwischen den Männer- und Frauenlöhnen in der ČR gehört unter den untersuchten Ländern zu den höchsten, obwohl er im J. 2019 gegenüber dem J. 2008 gesenkt wurde. (6) Im Rahmen der ČR sind die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen in ICT geringer als in der ganzen Volkswirtschaft. de
dc.description.abstract The article examines wages in the field of information and communication technologies (ICT). Based on the so-called ISPV data (adjusted for inflation), CZSO and Eurostat data, several analyses were performed. The main conclusions are: (1) The number of ICT workers grew faster, their share in total employment increased from 2.2% to 3.9%. (2) From 2008 to 2013, the overall trend in wages is declining and they have been growing significantly since 2014 (influenced by both economic growth and falling inflation). (3) Wages of ICT specialists (CZ ISCO 25) grew considerably faster than those of ICT technicians (CZ ISCO 35). 4) Wages for the entire ICT and for the CZ-ISCO 25 category grew faster than GDP. (5) The gender pay gap in the Czech Republic is among the highest among the countries surveyed, although in 2019 it decreased compared to 2008. (6) Within the Czech Republic, the differences between the salaries of men and women in ICT are smaller than for the entire economy. en
dc.description.abstract Artykuł bada wynagrodzenia w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Na podstawie danych pochodzących z systemu informacyjnego nt. przeciętnych zarobków, danych Czeskiego Urzędu Statystycznego oraz Eurostatu przeprowadziliśmy kilka analiz. Dane są od 2008 roku, w związku z czym należało uwzględnić inflację. Dla porównania w skali międzynarodowej wynagrodzenia wyrażone są w EUR, a więc ważny jest też kurs CZK/EUR. Główne wnioski są następujące: (1) Liczby pracowników w branży TIK rosły szybciej, ich udział w ogólnym zatrudnieniu wzrósł z 2,2 % do 3,9 %. (2) Od 2008 do 2013 roku ogólny trend rozwoju wynagrodzeń jest malejący, od 2014 roku wyraźnie rosły (wpływ na to miał nie tylko wzrost gospodarczy, ale również spadek inflacji). (3) Wynagrodzenia specjalistów TIK (CZ-ISCO 25) rosły szybciej niż pensje techników TIK (CZ-ISCO 35). (4) Wynagrodzenia za całą branżę TIK oraz za kategorię CZ-ISCO 25 rosły szybciej niż PKB. (5) Różnica między wynagrodzeniami mężczyzn a kobiet w Czechach należy do najwyższych pośród badanych krajów, aczkolwiek w 2019 roku w porównaniu z 2008 r. się zmniejszyła. (6) W ramach RCz różnice między zarobkami mężczyzn i kobiet w branży TIK są mniejsze niż w całej gospodarce narodowej. pl
dc.format text
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon HANCLOVA, J.; DOUCEK, P.; FISCHER, J.; VLTAVSKA, K.: Does ICT capital affect economic growth in the EU-15 and EU-12 countries? Journal of Business Economics and Management, DOI: 10.3846/16111699.2012.754375
dc.relation.isbasedon CHRISTIANO, L. J.; EICHENBAUM, M.; EVANS, C. L.: Monetary Policy Shocks: What Have We Learned and to What End? In: Handbook of Macroeconomics, Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 1999; Part A, vol. 1, pp. 65–148. ISBN 978-0-444-50156-1.
dc.relation.isbasedon YOUSEFI, A. The Impact of Information and Communication Technology on Economic growth: Evidence from Developed and Developing Countries. Economics of Innovation and New Technology. DOI: 10.1080/10438599.2010.544470
dc.relation.isbasedon STAMENKOVIĆ, M.; MILANOVIĆ, M.; PETROVIĆ, D. R.: Statistical Analysis of Interdependence of ICT and Economic Development of Selected European Countries. Economic Themes. DOI: 10.2478/ethemes-2021-0015
dc.relation.isbasedon BLEY, K.; LEYH, Ch.; SCHAFFER, T.: Digitalization of German Enterprise in the Production Sector – Do they know how “digitized” they are? Proceedings of Twenty-second Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2016), Curran Associates, Inc., 2016, pp. 736–745. ISBN 978-0-9966831-2-8.
dc.relation.isbasedon PESSL, E.; SORKO, S. R.; MAYER, B.: Roadmap Industry 4.0 – Implementation Guideline for Enterprises. International Journal of Science, Technology and Society. DOI: 10.11648/j.ijsts.20170506.14
dc.relation.isbasedon BLOOM, N.; DRACA, M.; KRETSCHMER, T.; SADUN, R.; OVERMAN, H.; SCHANKERMAN, M.: The Economic Impact of ICT. London. UK: London School of Economics, Centre for Economic Performance, 2010.
dc.relation.isbasedon DELINA, R.; TKAC, M.: The Impacts of Specific ICT Solutions on Productivity. Proceedings of 18th Interdisciplinary Information Management Talks – Human Values, Innovation and Economy, Linz: Trauner Verlag, 2010, pp. 23–32. ISBN 978-3-85499-760-3
dc.relation.isbasedon SARANGI, A. K.; PRADHAN, R. P.: ICT infrastructure and economic growth: a critical assessment and some policy implications. Decision. 2020, Vol. 47, pp. 363–383. DOI: 10.1007/s40622-020-00263-5
dc.relation.isbasedon LIN, W. T.; CHIANG, Ch.-Y.: The impacts of country characteristics upon the value of information technology as measured by productive efficiency. International Journal of Production Economics. DOI: 10.1016/j.ijpe.2011.02.013
dc.relation.isbasedon BALLESTEROS-CARRASCO, B. Usos socioeconómicos de las TIC relacionados con el empleo en Europa. El profesional de la información. DOI: 10.3145/epi.2013.jul.05
dc.relation.isbasedon MANĎÁK, J.; NEDOMOVA, L.: Measuring Performance of European ICT Sectors Using Output-Oriented DEA Models. Proceedings of 22nd Interdisciplinary Information Management Talks – Networking Societies – Cooperation and Conflict. Linz: Trauner Verlag, 2014, pp. 79–86. ISBN 978-3-99033-340-2.
dc.relation.isbasedon PIWOWAR-SULEJ, K. Human Resource Management in the Context of Industry 4.0. Organization & Management Quarterly. DOI: 10.29119/1899-6116.2020.49.7
dc.relation.isbasedon EUROSTAT. Gender pay gap in unadjusted form by NACE Rev. 2 activity – structure of earnings survey methodology. [online]. 2021-02-24 [accessed 2021-08-18]. Available from WWW: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_gr_gpgr2&lang=en
dc.relation.isbasedon LANDMESSER, J. M.; ORŁOWSKI, A. J.; RUSEK, M. A.: Gender Pay Gap Across the Income Distribution: Analysis for the EU. Acta Physica Polonica A. 2020, Vol. 138, Issue 1. DOI: 10.12693/APhysPolA.138.31
dc.relation.isbasedon EUROPEAN COMMISSION: Striving for a Union of Equality: The Gender Equality Strategy 2020–2025. 2020. DOI: 10.2775/671326
dc.relation.isbasedon BERGMANN, N.; SCHEELE, A.; SORGER, C.: Variations of the same? A sectoral analysis of the gender pay gap in Germany and Austria. Gender, Work & Organization. DOI: 10.1111/gwao.12299
dc.relation.isbasedon MITKOVÁ L.: Occupational Segregation and Gender Pay Gap in Slovakia. In K. S. Soliman (ed.), Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 2018. ISBN: 978-0-9998551-0-2 [online]. 2021-04-25 [accessed 2021-08-18]. Available from WWW: https://www.researchgate.net/publication/324942638_Occupational_Segregation_and_Gender_Pay_Gap_in_Slovakia
dc.relation.isbasedon MAREK, L.; DOUCEK, P.: Vývoj mezd a příjmové nerovnosti u ICT odborníků v České republice. Wages Development and its Non-Equality by ICT Professionals in the Czech Republic. Politická ekonomie. DOI: 10.18267/j.polek.1118
dc.relation.isbasedon NEDOMOVA, L.; MARYSKA, M.; DOUCEK, P.: Unequal wage of men and women in ICT in the Czech Republic? Gender, Technology and Development. 2017, Vol. 21, Issue 1-2. DOI: 10.1080/09718524.2017.1385317
dc.relation.isbasedon ISPV: Informační systém o průměrném výdělku. [online]. 2021. [accessed 2021-08-21]. Available from WWW: https://www.ispv.cz/cz/O-ISPV.aspx
dc.relation.isbasedon EUROSTAT. Structure of Earnings Survey. [online]. 2021. [accessed 2021-08-21]. Available from WWW: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/structure-of-earnings-survey
dc.relation.isbasedon CZECH STATISTICAL OFFICE: Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO). [online]. Praha, 2020-06-23. [accessed 2021-08-21]. Available from WWW: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_zamestnani_-cz_isco-
dc.relation.isbasedon MAYER, T.: The Distribution of Ability and Earnings. The Review of Economics and Statistics. 1960, Vol. 42, Issue 2, pp. 189–195. DOI: 10.2307/1926538
dc.subject ICT en
dc.subject ICT wages en
dc.subject Wages – GDP ratio en
dc.subject ICT specialists en
dc.subject ICT technicians en
dc.subject Gender pay gap en
dc.title COMPARISON OF WAGES IN ICT BY MAJOR CATEGORIES, THEIR RELATIONS TO GDP AND THE DIFFERENCES BETWEEN SALARIES OF MEN AND WOMEN en
dc.title.alternative SROVNÁNÍ MEZD V ICT PODLE HLAVNÍCH KATEGORIÍ, JEJICH RELACE K HDP A ROZDÍLY MEZI PLATY MUŽŮ A ŽEN cs
dc.title.alternative DER LOHNVERGLEICH IN ICT NACH HAUPTKATEGORIEN, IHRE BEZIEHUNG ZU DEM BIP UND UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN MÄNNER- UND FRAUENLÖHNEN de
dc.title.alternative PORÓWNANIE WYNAGRODZEŃ W BRANŻY TIK WEDŁUG GŁÓWNYCH KATEGORII, ICH STOSUNEK DO PKB ORAZ RÓŻNICE MIĘDZY WYNAGRODZENIEM MĘŻCZYZN I KOBIET pl
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.doi 10.15240/tul/004/2021-2-002
dc.identifier.eissn 2571-0613
local.relation.volume 27
local.relation.issue 2
local.citation.spage 22
local.citation.epage 34
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account