2021/2 - Science of Economics

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  TOURISM IN THE MORAVIAN KARST
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Vaníček, Jiří
  Článek se zaměřuje na udržitelný cestovní ruch v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Mezi účastníky výzkumu patřily obce, zúčastněné strany v oblasti cestovního ruchu, obyvatelé a návštěvníci. Moravský kras (CHKO) je příkladem zachovalé krajinné oblasti, která dokázala skloubit ochranu životního prostředí a cestovní ruch. Převažují návštěvy jeskyní; návštěvníci však své aktivity neomezují pouze na tento typ turistické atrakce. Navštěvují také další přírodní i kulturní památky. Většina obcí si myslí, že existence CHKO Moravský kras pozitivně ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu. Oceňují nová pracovní místa a příliv financí z regionálního rozpočtu.
 • Item
  PERFORMANCE OF CZECH FOOTBALL CLUBS: MALMQUIST INDEX APPROACH
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Tomíček, Michal; Pelloneová, Natalie
  Sport je důležitou součástí našich životů a také velice významně přispívá k identitě a struktuře moderních měst. Pokud jde o popularitu sportu, zejména fotbalu, stal se významným moderním prvkem, kde se odehrávají specifické druhy ekonomické i sociální interakce. Cílem tohoto článku je navrhnout způsob hodnocení výkonnosti fotbalových klubů na základě metody DEA a Malmquistova indexu. Pro empirickou analýzu byly vybrány profesionální české fotbalové kluby hrající nejvyšší fotbalovou soutěž s názvem Fotuna:Liga. K analýze relativní účinnosti klubů byl použit BCC a CCR model. Studie byla provedena na vzorku 20 klubů hrajících v sezónách 2015/16 - 2019/20. Do modelů byly zahrnuty 2 vstupní proměnné a jedna výstupní proměnná. Pro vybrané kluby byly následně vypočítány hodnoty Malmquistova indexu. Pomocí Malmquistova indexu bylo následně možné kvantifikovat celkovou změnu produktivity faktorů a rozložit ji na technologickou změnu a změnu technické účinnosti. Výsledky ukazují, že české fotbalové kluby dosáhly ve sledovaném období relativně vysoké úrovně efektivity a že nejvyššího skóre efektivity dosáhly tradiční kluby. Tyto výsledky by následně mohly manažerům klubů pomoci zlepšit výkonnost jejich týmů.
 • Item
  NEW CHALLENGES IN INCOTERMS IN THE BACKGROUND OF THEIR HISTORICAL DEVELOPMENT
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Petrová, Michaela; Krügerová, Martina; Kozieł, Michal
  Podmínky INCOTERMS jsou mezinárodně uznávané dodací doložky. Jejich výhodou je srozumitelnost a jednotná interpretace smluvními stranami, a také jednoduché začlenění do smlouvy. Nespornou výhodou je i pravidelná aktualizace. Jednotlivé aktualizace odrážejí trendy v mezinárodně obchodní praxi a podle potřeby tedy upřesňují či ruší stávající doložky nebo zavádí nové. Cílem článku je na historickém vývoji doložek INCOTERMS zhodnotit jejich vývoj a vliv na mezinárodní obchodněprávní vztahy a prostřednictvím tohoto nastínit možný budoucí vývoj. Autoři se zamýšlejí i nad tím, zda vzhledem k rychlému technologickému pokroku je současný desetiletý cyklus revize doložek INCOTERMS vhodný nebo zda se jedná o příliš dlouhou dobu. Z nových trendů autoři poukazují na nové typy dopravy, především bezpilotní drony, dále pokračující trend transparentního a bezpečného logistického řetězce.
 • Item
  DIGITAL CUSTOMER SERVICE TRENDS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Dostál, Michal
  Služby zákazníkům jsou velmi důležitou součástí mnoha firem a jejich portfolia produktů a služeb. V současnosti se služby zákazníkům zaměřují především na jejich digitální podobu. V rámci provedeného předchozího výzkumu byly identifikovány čtyři současné trendy v digitálních službách zákazníkům: virtuální asistenti, personalizace služeb, mobilní technologie a opinion mining. Cílem tohoto článku je porovnat tato zjištění s realitou, a to pomocí diskuse s odborníky v rámci uspořádané focus group a též vyzdvihnout hlavní příležitosti a výzvy při implementaci těchto technologií. Výsledky korespondují se zjištěními v akademické literatuře.
 • Item
  HOW ISO QUALITY MANAGEMENT STANDARDS CHANGE THE COMPANY LEVEL OF EXCELLENCE? STUDY CONDUCTED ON TWO COMPANIES OF POLISH DNA SEQUENCING INDUSTRY USING THE BUSINESS IMPROVEMENT MATRIX
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Kaszuba, Maja
  Tato studie zkoumá úroveň excelence dvou společností pomocí Business Improvement Matrix (BIM), která je založena na modelu excelence Evropské nadace pro management kvality. Porovnává tyto organizace a ukazuje, jak jejich systémy managementu kvality ovlivňují výsledky BIM. Zkoumanými společnostmi jsou genXone S.A., která je v procesu implementace systému managementu kvality v souladu s ISO 13485: 2016, a Centrum Genetyki Medycznej GENESIS Sp. z o.o., certifikované podle ISO 9001: 2015 od roku 2018. Obě společnosti patří do odvětví sekvenování v Polsku s pomocí sekvenování nové generace. Tato studie ukazuje, že společnost, která zavedla svůj systém řízení kvality a plně přijala své standardy, dosáhla vyšší úrovně excelence než společnost, která proces implementace svého systému řízení kvality právě zahájila.