2021/2 - Science of Economics

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  TOURISM IN THE MORAVIAN KARST
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Vaníček, Jiří
  Článek se zaměřuje na udržitelný cestovní ruch v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Mezi účastníky výzkumu patřily obce, zúčastněné strany v oblasti cestovního ruchu, obyvatelé a návštěvníci. Moravský kras (CHKO) je příkladem zachovalé krajinné oblasti, která dokázala skloubit ochranu životního prostředí a cestovní ruch. Převažují návštěvy jeskyní; návštěvníci však své aktivity neomezují pouze na tento typ turistické atrakce. Navštěvují také další přírodní i kulturní památky. Většina obcí si myslí, že existence CHKO Moravský kras pozitivně ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu. Oceňují nová pracovní místa a příliv financí z regionálního rozpočtu.
 • Item
  PERFORMANCE OF CZECH FOOTBALL CLUBS: MALMQUIST INDEX APPROACH
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Tomíček, Michal; Pelloneová, Natalie
  Sport je důležitou součástí našich životů a také velice významně přispívá k identitě a struktuře moderních měst. Pokud jde o popularitu sportu, zejména fotbalu, stal se významným moderním prvkem, kde se odehrávají specifické druhy ekonomické i sociální interakce. Cílem tohoto článku je navrhnout způsob hodnocení výkonnosti fotbalových klubů na základě metody DEA a Malmquistova indexu. Pro empirickou analýzu byly vybrány profesionální české fotbalové kluby hrající nejvyšší fotbalovou soutěž s názvem Fotuna:Liga. K analýze relativní účinnosti klubů byl použit BCC a CCR model. Studie byla provedena na vzorku 20 klubů hrajících v sezónách 2015/16 - 2019/20. Do modelů byly zahrnuty 2 vstupní proměnné a jedna výstupní proměnná. Pro vybrané kluby byly následně vypočítány hodnoty Malmquistova indexu. Pomocí Malmquistova indexu bylo následně možné kvantifikovat celkovou změnu produktivity faktorů a rozložit ji na technologickou změnu a změnu technické účinnosti. Výsledky ukazují, že české fotbalové kluby dosáhly ve sledovaném období relativně vysoké úrovně efektivity a že nejvyššího skóre efektivity dosáhly tradiční kluby. Tyto výsledky by následně mohly manažerům klubů pomoci zlepšit výkonnost jejich týmů.
 • Item
  TIME ALLOCATION AND FEELINGS OF HAPPINESS OF SELF-EMPLOYED PERSONS – A GENDERED PERSPECTIVE
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Knapková, Miroslava; Martinkovičová, Miriam; Kaščáková, Alena
  Príspevok sa zameriava na rozdelenie času samostatne zárobkovo činných osôb na platenú prácu (podnikanie), neplatenú prácu, voľný čas a ďalšie neprodukčné činnosti a ich prepojenie na pocity šťastia (ako súčasť subjektívneho wellbeingu – SWB). Na zber údajov o alokácii času a identifikáciu SWB bola použitá modifikovaná metodika Time Use Survey (TUS). Do analýzy bolo zaradených 13 skupín aktivít a 161 samostatne zárobkovo činných osôb. Výsledky naznačujú, že samostatne zárobkovo činní muži aj ženy venujú platenej práci (podnikaniu) viac ako 8 hodín denne. Medzi činnosti, počas ktorých sa najväčšia časť samostatne zárobkovo činných mužov a žien cíti najšťastnejšie, patria voľnočasové aktivity. Neplatená práca prináša najväčší pocit šťastia pre 12,5 % samostatne zárobkovo činných žien. Pocity šťastia samostatne zárobkovo činných žien vykazujú počas platenej práce väčšiu fluktuáciu ako pocity šťastia samostatne zárobkovo činných mužov. Vo večerných hodinách pocit šťastia samostatne zárobkovo činných žien výrazne klesá, čo môže byť spôsobené tzv. dvojitým bremenom žien.
 • Item
  NEW CHALLENGES IN INCOTERMS IN THE BACKGROUND OF THEIR HISTORICAL DEVELOPMENT
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Petrová, Michaela; Krügerová, Martina; Kozieł, Michal
  Podmínky INCOTERMS jsou mezinárodně uznávané dodací doložky. Jejich výhodou je srozumitelnost a jednotná interpretace smluvními stranami, a také jednoduché začlenění do smlouvy. Nespornou výhodou je i pravidelná aktualizace. Jednotlivé aktualizace odrážejí trendy v mezinárodně obchodní praxi a podle potřeby tedy upřesňují či ruší stávající doložky nebo zavádí nové. Cílem článku je na historickém vývoji doložek INCOTERMS zhodnotit jejich vývoj a vliv na mezinárodní obchodněprávní vztahy a prostřednictvím tohoto nastínit možný budoucí vývoj. Autoři se zamýšlejí i nad tím, zda vzhledem k rychlému technologickému pokroku je současný desetiletý cyklus revize doložek INCOTERMS vhodný nebo zda se jedná o příliš dlouhou dobu. Z nových trendů autoři poukazují na nové typy dopravy, především bezpilotní drony, dále pokračující trend transparentního a bezpečného logistického řetězce.
 • Item
  FINANCIAL IMPACT OF MENTAL ILLNESS AND HOW TO MEASURE THE CONSEQUENCES
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Frank, Benedikt
  Tento článek ukazuje ekonomický dopad duševních onemocnění a také různé přístupy k odhadu nákladů. K posouzení zátěže duševních chorob existují tři různé způsoby: lidský kapitál, ekonomický růst a hodnota statistického přístupu k životu. První se zaměřuje na nepřímé a přímé náklady. Navíc vliv duševních chorob na ekonomický rozvoj lze pouze implicitně přiblížit. Nedostatek produkce se tedy primárně odhaduje pro somatické stavy ve srovnání s jejich odpovídajícím počtem let života upravených na zdravotní postižení (DALY). Celkový pokles ekonomické produktivity spojený s duševními chorobami mezi lety 2011 a 2030 je celosvětově ohodnocen na 16,3 bilionu USD. Metoda hodnoty statistického života (VSL) dále naznačuje, že k posouzení pravděpodobnosti zranění nebo úmrtí v důsledku psychiatrického onemocnění by měly být použity kompromisy mezi riziky a kapitálem. Tento výpočet je ekvivalentní výpočtu kardiovaskulárního onemocnění a je větší než výpočet rakoviny. Ke zlepšení stávajícího stavu je však zapotřebí většího aktivismu.