Cena hejtmana Libereckého kraje

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  Optická kontrola kvality povrchu pomocí snímacího senzoru ABIS II
  Kubíková, Kristýna; Mendřický Radomír, Ing. Ph.D. : 58689
  Tato diplomová práce se zabývá optickým senzorem ABIS II, konkrétně využitím tohoto zařízení při kontrole lisovaných dílů ve ŠKODA AUTO a.s. V této práci je představena problematika kontroly výlisků a v první části jsou zmapovány dostupné kontrolní metody. Druhá část se zabývá porovnáním současné manuální kontroly lisovaných dílů se systémem ABIS II a následně i se systémem ATOS Triple Scan. Poslední část práce se zabývá faktory, které ovlivňují přesnost snímání senzorem ABIS II. V této části jsou na některé z vlivů navržena a následně realizována opatření. V závěru jsou poté tato opatření spolu se systémem ABIS II zhodnocena.
 • Item
  Výroba a ověření prototypu dvoukomponentního dílu pro těsnění spáry A-sloupku
  Hušek, Jan; Lenfeld Petr, prof. Dr. Ing. : 55397
  Diplomová práce se zabývá procesem výroby prototypu dvoukomponentního dílu těsnění spáry A-sloupku metodou vakuového lití polyuretanu do silikonové formy, včetně ověření jeho funkce v porovnáním s dílem ze sériové výroby. Originální díl zároveň slouží jako vstup pro získání CAD dat metodami reverzního inženýrství. Proces výroby prototypového nástroje, jeho ověření a výroba vzorků těsnění je realizováno v laboratoři oddělení vývoje firmy Henniges Automotive.
 • Item
  Konstrukce vstřikovací formy pro reklamní předmět
  Češková, Martina; Lenfeld Petr, prof. Dr. Ing. : 55397; Bílek Martin, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 55358; Manlig František, doc. Dr. Ing. Konzultant : 55383; Marek Jaroslav, Ing.;Mistr Jaroslav, Ing. Konzultant2 : 65282;65283
  Tato práce se zabývá konstrukcí dílů a forem pro technologii vstřikování, zejména zásadami návrhu dílů pro vstřikování, obecným postupem návrhu formy a jejích jednotlivých součástí. Popisuje strukturu a použití termoplastických elastomerů. Teoretické znalosti aplikuje na reálný příklad konstrukce vstřikovací formy pro reklamní předmět.
 • Item
  Konstrukce pásového podvozku pro invalidní vozík
  (Technická Univerzita v Liberci, 2016) Hloucal, Aleš; Stanislav, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí pásového podvozku pro invalidní vozík. V rešeršní části je stručně popsána historie invalidních vozíků a následně rozebrána používaná řešení pásových podvozků invalidních vozíků, vyskytujících se na trhu. V další části práce je popsána koncepce pásových podvozků, za kterou následuje rozbor jednotlivých variant uspořádání. Po této teoretické části následuje návrh vlastního konstrukčního řešení pásového podvozku, doplněný o potřebné výpočty mechaniky pohybu a funkčních součástí. Navržený podvozek je poté podroben kinematické analýze pro ověření jeho správné funkce zároveň proveden výpočet pomocí metody konečných prvků pro pevnostní kontrolu součástí. Výsledky této práce posloužily jako podklady pro výrobu pásového podvozku.
 • Item
  Příprava a hodnocení plazmaticky nanášených vysokoteplotních vrstev pro využití v jaderné energetice
  (Technická Univerzita v Liberci, 2015) Horák, Martin; Louda, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu a hodnocení deponovaných tenkých vysokoteplotních ZrO2 vrstev metodou PVD reaktivním magnetronovým naprašováním pro aplikaci na palivové proutky uvnitř jaderného reaktoru chlazeným kapalným olovem. Zde by měly plnit funkci ochranné bariéry mezi palivovým proutkem a agresivním prostředí chladiva. V teoretické části je stručně popsán přehled generací jaderných reaktorů včetně olovem chlazeného reaktoru. Dále je popsaná interakce mezi materiálem a tekutým olovem a pro účely pokrytí jaderného paliva navrženy substráty a tenké vysokoteplotní vrstvy. V další kapitole je pojednáno o technologii depozice tenkých vrstev. Praktická část se zabývá depozicí tenkých vrstev ZrO2 a porovnáním výsledků pozorování změn vlastností tenkých vrstev na dvou typech ocelových substrátů bez a po expozici v kapalném olovu po dobu 300 hodin. Z experimentálních metod se ověřila vhodnost depozice tenkých vrstev v porovnání se samotnými substráty.