Výroba a ověření prototypu dvoukomponentního dílu pro těsnění spáry A-sloupku

Abstract
Diplomová práce se zabývá procesem výroby prototypu dvoukomponentního dílu těsnění spáry A-sloupku metodou vakuového lití polyuretanu do silikonové formy, včetně ověření jeho funkce v porovnáním s dílem ze sériové výroby. Originální díl zároveň slouží jako vstup pro získání CAD dat metodami reverzního inženýrství. Proces výroby prototypového nástroje, jeho ověření a výroba vzorků těsnění je realizováno v laboratoři oddělení vývoje firmy Henniges Automotive.
The thesis describes the production process of prototype two-compoment A-pillar gap sealing by casting of polyurethane into the silicone mould in vacuum. Afterwards verification of function in comparison to the serial production part. Original part simultaneously works as the input to obtain the CAD data by the reverse engineering methodes. Production process and verification of the prototype tool and samples of sealing is realized in the laboratory of the company Henniges Automotive development department.
Description
Subject(s)
2K vstřikování, polyuretan, silikonová forma, kompresní zatížení, trvalá deformace, 2K injection, polyurethane, silicone mould, compressive load deflection, permanent deformation
Citation
ISSN
ISBN