Optická kontrola kvality povrchu pomocí snímacího senzoru ABIS II

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá optickým senzorem ABIS II, konkrétně využitím tohoto zařízení při kontrole lisovaných dílů ve ŠKODA AUTO a.s. V této práci je představena problematika kontroly výlisků a v první části jsou zmapovány dostupné kontrolní metody. Druhá část se zabývá porovnáním současné manuální kontroly lisovaných dílů se systémem ABIS II a následně i se systémem ATOS Triple Scan. Poslední část práce se zabývá faktory, které ovlivňují přesnost snímání senzorem ABIS II. V této části jsou na některé z vlivů navržena a následně realizována opatření. V závěru jsou poté tato opatření spolu se systémem ABIS II zhodnocena.
This thesis deals with optical sensor ABIS II, specifically with the use of this device in ŠKODA AUTO a.s. In this work are presented issues of inspection of pressed parts. In the first part the available control methods are mapped. The second part deals with the comparison of current control systems with the system ABIS II and with the optical scanner ATOS Triple Scan. The last part of this thesis deals with effects on the scanning accuracy of the sensor ABIS II. In this part, there are suggested and realized measures on these effects. Finally are evaluated these measures and the system ABIS II.
Description
Subject(s)
ABIS II, kontrola výlisků, optické skenery, brouskování, digitální brousek, VMT kamery, kontrolní přípravek, vlivy na přesnost snímání, kvalita povrchu, ABIS II, pressing inspection, optical scanning, grinding, digital grinding stone, VMT cameras, control fixture, effects on scanning accuracy, surface quality
Citation
ISSN
ISBN