2022/3 - Social Sciences

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  CRISIS MANAGEMENT IN RESIDENTIAL CARE FOR THE ELDERLY
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2022) Thelenová, Kateřina
  Cílem předloženého textu je popsat základní postup a výstupy výzkumu na téma zvládání zátěžových situací v pomáhajících profesích. Konkrétně se výzkum zaměřuje na pracovníky pobytové sociální služby pro seniory a jejich definování zátěže v souvislosti s protiepidemickými opatřeními ve vztahu k nemoci covid-19. Zkušenosti se zvládáním situace nadlimitní zátěže byly zjišťovány kvalitativním výzkumem ve spolupráci s vybraným poskytovatelem služeb v Liberci. Výstupy individuálních otevřených rozhovorů a focus groups byly podrobeny kódování, následně formulovány do podoby zakotvené teorie. Zakotvená teorie bude sloužit jako základ metodiky, která bude dále podrobena evaluačnímu výzkumu. Všechny dosud zmíněné kroky jsou podpořeny projektem „Inovace krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory“.
 • Item
  TVORBA VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PRO STAVEBNÍ OBORY A TRUHLÁŘE NA PŘÍKLADU ODBORNÉHO CIZÍHO JAZYKA – NĚMČINY
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2022) Blažková, Blanka; Kahounová, Eva
  Příspěvek je věnován tvorbě digitálního vzdělávacího zdroje (DVZ) pro výuku odborného cizího jazyka (OCJ) pro stavební obory a truhláře, který vznikl v rámci projektu „Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let ́s go!“ Představuje souhrnný studijní materiál, který byl vytvořen vyučujícími Oddělení německého jazyka na Ústavu jazykové přípravy při Západočeské univerzitě v Plzni. Informuje o tématech jednotlivých lekcí a jejich struktuře, o typech cvičení, které byly vytvořeny pro internetový e-learningový portál Moodle. Zmiňuje také výuková videa z profesního prostředí, která byla v rámci projektu natočena.
 • Item
  ZOBRAZOVÁNÍ MODERNÍ ŽENY A MOTIV SEBEOBĚTOVÁNÍ V NOVÉ VIETNAMSKÉ LITERATUŘE
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Lien Vrbková, Julie; Schwarz, Michal
  V tomto článku k antropologii sociálních vztahů ve Vietnamu rozvíjíme prezentaci z literární konference ve Španělsku pod titulem „New Forms of Devotion and Self-Sacrifice of Beautiful Women in the Vietnamese Romantic Literature of Tự lực văn đoàn“. Téma sebeobětování ženských hrdinek v literatuře pomáhá osvětlit, jak se autoritativní normy tradiční vietnamské společnosti uplatňují v interakci s vlivy západní kultury. Problematiky se dotýkáme ve dvou rovinách: na úrovni historických změn a v reflexi literárního hnutí Tự lực văn đoàn. Nejdříve charakterizujeme celé literární hnutí. Po představení spisovatelů a jejich typických hrdinů se soustředíme na jednoho autora: Khái Hưnga a hlavní rysy jeho díla. V komentáři se věnujeme obsahu jeho novely „Vprostřed jara“. Charakteristikou hlavní hrdinky se snažíme vyložit postavení žen ve vietnamské literatuře a společnosti koloniálního období. Ta zrcadlí silné sociální tenze. Literární tvorba nakonec významně přispěla k lepšímu vnímání a nakonec i postavení žen ve vietnamské společnosti.
 • Item
  JAK UČIT TANEC ON-LINE?
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2022) Prchalová, Aneta; Hájková, Jana; Panská, Šárka; Jandová, Soňa
  Článek se zabývá alternativním způsobem výuky pohybu, který si vyžádaly coronavirové restrikce. Autorky se snaží ostatním učitelům, cvičitelům, lektorům, trenérům a dalším aj. přiblížit online výuku na příkladu výuky tanečních technik. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda lektoři tance využívali během coronavirové epidemie online výuku a pokud ano, které aplikace se jim nejvíce osvědčily. Kvalitativní výzkum byl proveden na základě dotazníkového šetření provedeného u skupiny 13 lektorů a 10 žáků v době coronavirových restrikcí a následné analýzy odpovědí. Z dostupných aplikací taneční lektoři využívali nejvíce aplikaci Zoom. Na základě výsledků pak byla zpracována metodika, jak učit obecně pohyb online přes aplikaci Zoom, která byla ověřena více než roční praktickou výukou online.
 • Item
  INTERPRETACE VÝZKUMNÝCH OTÁZEK RELIABILITY JAZYKOVÝCH TESTŮ
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2022) Romová, Hana; Římský, Tomáš
  Tento článek řeší problematiku reliability jazykových didaktických testů v rámci jazykového testování. Získaná data slouží pro interpretaci a moderaci testových položek na katedře jazyků. Testování byli studenti 1 a 2. ročníků Fakulty bezpečnostního managementu a Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze, oborů Bezpečnostní management ve veřejné správě a Bezpečnostně právní studia. Pro stanovení reliability byl stanoven jako měřitelný indikátor index vnitřní konzistence s rozdělením do škál, které byly použity pro stanovení kritéria pro hodnocení reliability sub-testů. Reliabilita sub-testů je interpretována v širším kontextu a je důležitým krokem k optimalizaci testovacích procesů v rámci vytváření a doplňování testové banky pro katedru jazyků.