ZOBRAZOVÁNÍ MODERNÍ ŽENY A MOTIV SEBEOBĚTOVÁNÍ V NOVÉ VIETNAMSKÉ LITERATUŘE

Title Alternative:THE PORTRAYAL OF MODERN WOMEN AND THE MOTIF OF SELF-SACRIFICE IN NEW VIETNAMESE LITERATURE
Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
V tomto článku k antropologii sociálních vztahů ve Vietnamu rozvíjíme prezentaci z literární konference ve Španělsku pod titulem „New Forms of Devotion and Self-Sacrifice of Beautiful Women in the Vietnamese Romantic Literature of Tự lực văn đoàn“. Téma sebeobětování ženských hrdinek v literatuře pomáhá osvětlit, jak se autoritativní normy tradiční vietnamské společnosti uplatňují v interakci s vlivy západní kultury. Problematiky se dotýkáme ve dvou rovinách: na úrovni historických změn a v reflexi literárního hnutí Tự lực văn đoàn. Nejdříve charakterizujeme celé literární hnutí. Po představení spisovatelů a jejich typických hrdinů se soustředíme na jednoho autora: Khái Hưnga a hlavní rysy jeho díla. V komentáři se věnujeme obsahu jeho novely „Vprostřed jara“. Charakteristikou hlavní hrdinky se snažíme vyložit postavení žen ve vietnamské literatuře a společnosti koloniálního období. Ta zrcadlí silné sociální tenze. Literární tvorba nakonec významně přispěla k lepšímu vnímání a nakonec i postavení žen ve vietnamské společnosti.
In diesem Artikel knüpfen wir an den Kommentar zur Anthropologie der sozialen Beziehungen im Vietnam unserer Zeit an. Das Thema wurde auf der Literaturkonferenz in Spanien unter dem Titel „New Forms of Devotion and Self-Sacrifice of Beautiful Women in the Vietnamese Romantic Literature Tự lực văn đoàn“ präsentiert. Das Thema der Selbstaufopferung der Heldinnen in der Literatur hilft bei der Klärung der Frage, wie die autoritären Normen der traditionellen vietnamesischen Gesellschaft in der Interaktion mit den Einflüssen der westlichen Kultur zur Geltung kommen. Diese Problematik gehen wir auf zwei Ebenen an: auf dem Niveau der historischen Veränderungen und in der Reflexion der literarischen Bewegung Tự lực văn đoàn. Zuerst charakterisieren wir die ganze literarische Bewegung. Nach der Vorstellung der Schriftsteller und deren typischen Helden wollen wir uns auf einen Autor konzentrieren: auf Khái Hunga und die Hauptzüge seines Werks. Im Kommentar widmen wir uns dem Inhalt seiner Novelle Mitten im Frühling. Durch die Charakterisierung der Hauptprotagonisten bemühen wir uns, die Stellung der Frauen in der vietnamesischen Literatur und Gesellschaft der Kolonialzeit zu deuten. Diese spiegelt eine starke soziale Spannung wider. Die literarische Schöpfung trug schließlich in bedeutender Weise zu einer besseren Wahrnehmung und am Ende auch zu einer besseren Position der Frauen in der vietnamesischen Gesellschaft bei.
In this article, we follow up on a commentary on the anthropology of social relations in contemporary Vietnam. The topic was presented at a literary conference in Spain under the title “New Forms of Devotion and Self-Sacrifice of Beautiful Women in the Vietnamese Romantic Literature of Tự lực văn đoàn”. The theme of the self-sacrifice of heroines in literature helps to illuminate how the authoritative norms of traditional Vietnamese society interact with the influences of Western culture. The issue is touched upon at two levels: at the level of historical change and in reflection of the “Tự lực văn đoàn” literary movement. First, we characterize the literary movement as a whole. After introducing the writers and their typical heroes, we focus on one author: Khái Hưng, and the main features of his work. In the commentary, we discuss the content of his novel In the Midst of Spring. By characterizing the protagonist, we try to interpret the position of women in Vietnamese literature and society during the colonial period. She mirrors strong social tensions. Ultimately, literary works have contributed significantly to a better perception and position of women in Vietnamese society.
W niniejszym artykule odnosimy się do antropologii stosunków społecznych we współczesnym Wietnamie. Temat został przedstawiony na konferencji literackiej w Hiszpanii pod tytułem „New Forms of Devotion and Self-Sacrifice of Beautiful Women in the Vietnamese Romantic Literature of Tự lực văn đoàn”. Zagadnienie samopoświęcenia bohaterek w literaturze pomaga naświetlić, jak autorytatywne normy tradycyjnego społeczeństwa wietnamskiego wyglądają w interakcji z wpływami kultury zachodniej. Zagadnienie to poruszane jest na dwóch płaszczyznach: na płaszczyźnie zmian historycznych oraz w refleksji nad ruchem literackim Tự lực văn đoàn. Najpierw scharakteryzowano cały ruch literacki. Po przedstawieniu pisarzy i ich typowych bohaterów, skupiono się na jednym autorze: Khái Hưng i głównych cechach jego twórczości. W komentarzu omówiono treść jego noweli W środku wiosny. Charakteryzując główną bohaterkę, podjęto próbę zinterpretowania pozycji kobiet w wietnamskiej literaturze i społeczeństwie w okresie kolonialnym. Odzwierciedla ona silne napięcia społeczne. Twórczość literacka w efekcie w znacznym stopniu przyczyniła się do lepszego postrzegania i ostatecznie także pozycji kobiet w społeczeństwie wietnamskim.
Description
Subject(s)
Contemporary Vietnam, Social norms, Role of women, Romantic literature, Modernization
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN