Rok 2021

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 43
 • Item
  Náš rok s knihou
  Kašparová Špreňarová, Bohumila; Čavojská Gabriela, Mgr. : 65455
  Závěrečná práce se zabývá podporou čtenářské gramotnosti, rozvojem komunikačních dovedností a schopností spolupráce dětí ve školní družině. Zaměřuje se na práci s dětmi ve věku 8 - 9 let. V teoretické části textu jsou vymezeny pojmy čtenářská gramotnost, čtenářství dětí ve škole a ve volném čase, charakteristika mladšího školního věku a schopnosti a dovednosti v tomto věku. V praktické části je zpracován pedagogický projekt, který je rozložen do celého školního roku. Každý měsíc je zaměřen na jiné téma. Nejčastější aktivitou je četba vybrané knihy s navazujícími aktivitami, které se ke knize vztahují.
 • Item
  Bez práce nejsou koláče
  Čurhová, Jolana; Brzáková Beksová Kateřina, ThDr. Th.D. : 64103
  Projekt závěrečné práce je zaměřen na finanční gramotnost žáků 9. tříd ZŠ v rámci kroužku volnočasové aktivity. Cílem je poukázat na možnosti hospodaření s penězi a uvědomění si pracovního úsilí s výdělkem peněz. Závěrečnou práci tvoří teorie a samotný projekt. Teoreticky vychází z poznatků o finanční gramotnosti, které jsou následně uplatněny v praktickém pedagogickém projektu realizované v oblasti pracovních činností.
 • Item
  Dítě s komplexem méněcennosti
  Moravcová, Martina; Braumová Zdeňka, Mgr. Ph.D. : 66568
  Závěrečná práce se věnuje popisu chování chlapce, jemuž nebyla stanovena žádná diagnóza, ve smyslu poruchy chování, a přesto se chová, dle svého okolí, nestandardně. Je položena otázka, zda se u něj nejedná o tzv. komplex méněcennosti? V práci se věnuji chlapcovu chování v rodině, ve škole, zkoumám jeho pocity a vše porovnávám s informacemi uváděnými v literatuře. Popisuji také vývoj jeho chování a změnu jeho postojů ve středisku výchovné péče poté, co byly stanoveny hranice a nastavena pravidla. V práci jsou použity čtyři diagnostické metody a jejich výsledky jsou promítnuty v závěru, kde jsou dána doporučení a opatření pro další rozvoj dítěte.
 • Item
  Dítě s narušenou komunikační schopností v prostředí mateřské školy
  Menc Mitbauerová, Naděžda; Thelenová Kateřina, PhDr. Ph.D. : 57638
  Tato závěrečná práce se zabývá narušenou komunikační schopností u jedince v prostředí mateřské školy. Na prvních stranách jsem se pokusila teoreticky zpracovat problematiku dítěte s narušenou komunikační schopností. Hlouběji jsem se zaměřila na vývojovou dysfázií. V anamnestické části se zaměřuji na zdravotní, rodinnou a školní anamnézu chlapce s narušenou komunikační schopností, konkrétně se suspektní vývojovou dysfázií. Na základě pozorování a rozhovoru s asistentkou pedagoga jsem vytvořila sérii obrázkových karet, která měla chlapci pomoci při komunikaci se spolužáky. S odstupem osmi týdnů jsem pozorování a rozhovor zopakovala. Pozitivní změny v chování chlapce jsem znázornila v několika grafech. V závěru práce jsem navrhla opatření, která by mohla chlapci pomoci v jeho dalším rozvoji.
 • Item
  Žák s ADHD v edukačním procesu
  Malaníková, Lucie; Thelenová Kateřina, PhDr. Ph.D. : 57638
  Závěrečná práce se věnuje popisu práce s dítětem s ADHD v edukačním procesu střediska výchovné péče. Popisuje vývoj chlapcova chování a jeho postojů ve středisku výchovné péče v souvislosti s nastavováním pravidel. Sběr dat byl proveden metodou rozhovoru, pozorování, dotazníku a diagnostických testů. Součástí práce jsou čtyři testy, které jsou vyhodnoceny a jejich výsledky jsou konfrontovány s chováním a postoji jedince. Závěrem práce obsahuje návrh opatření pro další rozvoj jedince. Důležitými body v edukačním procesu bylo zavedení režimu a pravidel, která měl jedinec dodržovat a respektování doporučení plynoucích z individuálního vzdělávacího plánu. Doporučením pro školu v rámci zkvalitnění edukačního procesu tohoto žáka je pokračovat ve využívání těchto nástrojů, omezit chlapcovu práci s textem a umožnit mu práci s asistentem.