Dítě s narušenou komunikační schopností v prostředí mateřské školy

Abstract
Tato závěrečná práce se zabývá narušenou komunikační schopností u jedince v prostředí mateřské školy. Na prvních stranách jsem se pokusila teoreticky zpracovat problematiku dítěte s narušenou komunikační schopností. Hlouběji jsem se zaměřila na vývojovou dysfázií. V anamnestické části se zaměřuji na zdravotní, rodinnou a školní anamnézu chlapce s narušenou komunikační schopností, konkrétně se suspektní vývojovou dysfázií. Na základě pozorování a rozhovoru s asistentkou pedagoga jsem vytvořila sérii obrázkových karet, která měla chlapci pomoci při komunikaci se spolužáky. S odstupem osmi týdnů jsem pozorování a rozhovor zopakovala. Pozitivní změny v chování chlapce jsem znázornila v několika grafech. V závěru práce jsem navrhla opatření, která by mohla chlapci pomoci v jeho dalším rozvoji.
This thesis deals with a communication disorder in a child in a kindergarten. In the first part of the study, I tried to theoretically define issues of a child with a communication disorder where I focused more deeply on developmental dysphasia. In the anamnestic part of the study, I concentrated on the medical, family, and school anamnesisof a boy with a communication disorder, in particular suspected developmental dysphasia. Based on observation and an interview with his teaching assistant, I created a seriesof picture cards to help the boy communicate with classmates. At the eight-week interval, I repeated the observation and the interview with the teaching assistant. The positive changes in the boy's behavior are demonstrated in the experimental part of the thesis.At the end of the study, I propose various measures that could help the boy in his further development.
Description
Subject(s)
narušená komunikační schopnost, mateřská škola, vývojová dysfázie, komunikační obrázky, asistent pedagoga, communication disorder, kindergarten, developmental dysphasia, communication pictures, teaching assistant
Citation
ISSN
ISBN
Collections