Žák s ADHD v edukačním procesu

Abstract
Závěrečná práce se věnuje popisu práce s dítětem s ADHD v edukačním procesu střediska výchovné péče. Popisuje vývoj chlapcova chování a jeho postojů ve středisku výchovné péče v souvislosti s nastavováním pravidel. Sběr dat byl proveden metodou rozhovoru, pozorování, dotazníku a diagnostických testů. Součástí práce jsou čtyři testy, které jsou vyhodnoceny a jejich výsledky jsou konfrontovány s chováním a postoji jedince. Závěrem práce obsahuje návrh opatření pro další rozvoj jedince. Důležitými body v edukačním procesu bylo zavedení režimu a pravidel, která měl jedinec dodržovat a respektování doporučení plynoucích z individuálního vzdělávacího plánu. Doporučením pro školu v rámci zkvalitnění edukačního procesu tohoto žáka je pokračovat ve využívání těchto nástrojů, omezit chlapcovu práci s textem a umožnit mu práci s asistentem.
This thesis is devoted to the description of work with a child with ADHD in the educational process in the Center of educational care. It describes the development of this boy's behavior and his attitudes in the center of educational care in connection with setting rules. Data collection was performed by interview, observation, questionnaire and diagnostic tests. In this thesis are four tests, which are evaluated and their results are confronted with the behavior and attitudes of the individual. Finally, it contains a proposal for measures for the further development of the individual. Important points in the educational process were the introduction of the regime and rules, which the individual had to follow and respect the recommendations resulting from the individual educational plan. A recommendation for the school as part of improving the educational process of this pupil is to continue using these tools, limit the work with the text and allow him to work with the assistant.
Description
Subject(s)
ADHD, edukační proces, poruchy chování, porucha učení, Středisko výchovné péče, ADHD, educational process, Behavioral disorders, Learning disorders, Educational care center
Citation
ISSN
ISBN
Collections