Ekonomická fakulta

DSpace Repository

Ekonomická fakulta

 

Recent Submissions

 • Voničková, Pavlína
  Bakalářská práce se zaměřuje na specifika účetní závěrky subjektů poskytující pojišťovací služby, tj. konkrétně na komerční pojišťovnu a zdravotní pojišťovnu. Jednotlivé kapitoly teoretické části práce se zabývají účetní ...
 • Mikešová, Petra
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování podnikových projektů prostřednictvím veřejné podpory. Pro účely aplikovaní poznatků na konkrétní společnosti byla vybrána společnost ŠKODA AUTO a.s. Cílem této diplomové práce ...
 • Buchtíková, Adéla
  V České republice je automobilový průmysl jedním ze stěžejních odvětví průmyslu. Současná příznivá ekonomická situace výrazně přispívá vývoji automobilového průmyslu, ačkoli ten čelí mnoha změnám, které budou v budoucnu ...
 • Křůmalová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá především aktuálními trendy, které ovlivňují vývoj softwaru. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Cílem teoretické části je analyzovat současné trendy v oblasti ...
 • Žemlová, Jitka
  Diplomová práce se zabývá porovnáním účetního a daňového hlediska vybraných oblastí finančního účetnictví. Popisuje účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví. Vysvětluje důvody zachycení vybraných účetních případů ...
 • Zappe, Oskar
  Diplomová práce popisuje procesy řízení v konkrétním dopravním závodě. Zaměřuje se na průběh implementace procesního řízení, vymezuje pojmy proces, procesní řízení, podnikové normy a standardy. Shrnuje a analyzuje věcné ...
 • Ševčíková, Sandra
  Tato diplomová práce je zaměřena na proces řízení rizik, jako součást projektového managementu. Teoretická východiska jsou aplikována do procesu nákupu v automobilové společnosti ŠKODA AUTO a.s. Oblast Nákupu zabezpečuje ...
 • Šenkýř, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá řízením vývojového projektu v oblasti automobilovéhoprůmyslu a obsahuje celkem šest kapitol. První kapitola popisuje základní teoretická východiska při řízení projektů a ukazuje jak naplánovat a ...
 • Stejskal, Jakub
  Tématem diplomové práce jsou nákladové kalkulace ve výrobní společnosti v oblasti automotive. Teoretická část práce poskytuje informace o finančním a manažerském účetnictví, nákladech a nákladových kalkulacích. V praktické ...
 • Smola, Roman
  Tématem této diplomové práce je Vliv nedostatku pracovníků na ekonomický subjekt působící v automobilovém průmyslu. Určeným subjektem je firma DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. (dále jen DMCZ) se sídlem v Liberci. Cílem ...
 • Měsíček, Michal
  Diplomová práce na téma Směnky a šeky v obchodní praxi se zabývá problematikou českého směnečného a šekového práva a praktickým využíváním směnek a šeků v obchodních vztazích. Nejprve jsou v předložené práci charakterizovány ...
 • Luxemburg, Jan
  V diplomové práci jsou v rámci inovačního projektu zkoumány způsoby vhodného využití již vypěstované biomasy a způsoby ekologického získávání a optimální distribuce energie z tohoto druhu paliva. Projekt je navržen na ...
 • Jedlička, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá nastupujícím trendem Průmyslu 4.0 a s ním spojenými změnami,které společnost v následujících obdobích čekají. Popsány jsou vlivy počátku čtvrté průmyslové revoluce na tři základní ekonomické ...
 • Kordíková, Monika
  Kreativita začíná být v posledních letech plných politických, ekonomických a technologických změn brána jako jeden z možných nástrojů na zajištění blahobytu a konkurenceschopnosti regionů. V návaznosti na tento trend je ...
 • Kůtková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků ve firmě DEPRAG CZ a.s. Teoretická část se věnuje vymezením teoretických východisek zákazníka a spokojenosti zákazníků včetně zákaznické loajality a řízení ...
 • Bezoušková, Barbara Anna
  Tato práce se zabývá problematikou marketingové online komunikace prodejní výstavy Křehká krása. V teoretické části práce jsou uvedeny moderní marketingové trendy a definován pojem marketingová komunikace. Dále je pozornost ...
 • Ženatá, Veronika
  Diplomová práce se zabývá právními vztahy při poskytování služeb podniky veřejných služeb. Jejím hlavním cílem je zejména zpřehlednění právních norem v oblasti vodohospodářských služeb a možných forem jejich poskytování, ...
 • Třmínková, Klára
  Diplomová práce přináší komplexní zpracování návrhu budování značky zaměstnavatele. Návrh představuje pro společnost přehled jednotlivých kroků, dle kterých by měla postupovat tak, aby efektivně budovala svou značku a ...
 • Myslíková, Pavla
  Předmětem diplomové práce je riziko odpovědnosti za újmu způsobenou výrobkem na mezinárodních trzích. Práce je rozdělena na pět částí. První část se zabývá internacionalizací z teoretického hlediska. Druhá část je věnována ...
 • Blaschke, Petr
  Tato diplomová práce s názvem Úroveň obchodní spolupráce České republiky a Portugalska v podnikové sféře se zabývá zejména problematikou zahraničního obchodu a vzájemných obchodních vztahů mezi výše uvedenými evropskými ...

View more