Návrh komunikační strategie výrobního podniku

Abstract
Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout komunikační strategii podniku a mezi dílčí cíle práce patří zjištění silných a slabých stránek podniku a analýza trhu. Práce se zaměřuje na vybrané komunikační kanály a jejich využití vmarketingové komunikaci podniku Buday & Sádek. Text práce je rozdělen na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zabývá charakteristikou marketingové a komunikační strategie, včetně marketingového a komunikačního mixu. Dále jsou v práci popsány trendy v marketingové komunikaci, a především postup tvorby komunikační strategie. Druhá, praktická část práce se zabývá především představením podniku, zhodnocení současné komunikace podniku a situační analýzou. V situační analýze jsou stanoveny komunikační cíle, rozpočet komunikační strategie a jsou provedeny vybrané analýzy, SWOT, PEST a Porterův model pěti sil.
The main objective of the thesis is to propose a communication strategy for the company, and a sub-objective of the work is the identification of the company's strengths and weaknesses and market analysis. The work is focused on selected communication channels and how they can be used in the marketing communication of Buday & Sádek company. The text of the thesis is divided into two parts: theoretical and practical. In the theoretical part, the work deals with the characteristics of the marketing and communication strategy, including the marketing and communication mix. The work also describes marketing communication trends and the process of creating a communication strategy. The second part of the work mainly includes the introduction of the company, evaluation of the company's current communication, and situational analysis. The communication goals, communication strategy budget, and selected analyses, SWOT, PEST and Porter's five forces model, are carried out in the situational analysis.
Description
Subject(s)
Komunikační mix, komunikační strategie, online komunikace, produkt, reklama, situační analýza
Citation
ISSN
ISBN