Optimalizace vnitrofiremní komunikace ve vybraném podniku.

Abstract
Tématem této diplomové práce je Optimalizace interní komunikace. Práce se zabývá, jak nejefektivněji optimalizovat stávající komunikační návyky a toky informací ve výrobním podniku o tisíci zaměstnancích. Pro analýzu interní komunikace bylo zvoleno dotazníkové šetření a polostrukturovaný rozhovor vedený s manažery podniku. Na základě výsledků analýzy byly autorkou doporučeny opatření a zlepšení, která by měla vést k efektivnější interní komunikaci. Jedná se o zavedení e-learningové platformy pro usnadnění školení zaměstnanců, odstranění bariér při vzestupné komunikaci a použití vizuálních pomůcek podporující komunikaci s pracovníky cizích národností.
The topic of this thesis is Optimalization of internal communication. The thesis deals with the most effective way to optimize the existing communication habits and information flows in a manufacturing company with thousands of employees. For the analysis of internal communication were chosen a questionnaire survey and a semi-structured interview with company managers. Based on the results of the analysis, the author recommended measures and improvements that should lead to more effective internal communication. For example an e-learning platform to facilitate employee training, remove barriers to ascending communication and use visual aids to communicate with employees of foreign nationals.
Description
Subject(s)
dotazníkové šetření, komunikace, komunikační nástroje, komunikační toky, optimalizace, communication, communication tools, communication flows, optimalization, questionnaire survey
Citation
ISSN
ISBN