Cena Nadace Preciosa za mimořádnou závěrečnou práci

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Optimalizace vnitrofiremní komunikace ve vybraném podniku.
  Úradníková, Lucie; Švandová Zuzana, Ing. Ph.D. : 55313; Macounová Blanka Konzultant2 : 67133
  Tématem této diplomové práce je Optimalizace interní komunikace. Práce se zabývá, jak nejefektivněji optimalizovat stávající komunikační návyky a toky informací ve výrobním podniku o tisíci zaměstnancích. Pro analýzu interní komunikace bylo zvoleno dotazníkové šetření a polostrukturovaný rozhovor vedený s manažery podniku. Na základě výsledků analýzy byly autorkou doporučeny opatření a zlepšení, která by měla vést k efektivnější interní komunikaci. Jedná se o zavedení e-learningové platformy pro usnadnění školení zaměstnanců, odstranění bariér při vzestupné komunikaci a použití vizuálních pomůcek podporující komunikaci s pracovníky cizích národností.
 • Item
  Rozvoj zaměstnanců ve vybrané společnosti s mezinárodní činností
  Palečková, Karolína; Demel Jaroslav, Ing. Ph.D. : 60633
  Cílem této bakalářské práce je návrh postupu pro vytvoření procesu rozvoje a vzdělávání atím i inovaci celého systému rozvoje lidských zdrojů ve vybrané společnosti s mezinárodníčinností. První část práce se zabývá teoretickými východisky řízení lidských zdrojů, jejichrozvojem a dále teoretickými východisky týkající se malého a středního podnikuobchodujícího v rámci mezinárodního prostředí. Dále následuje představení a popis vybranéspolečnosti. Analytická část práce prezentuje informace získané na základě výzkumu, kterýbyl prováděn jak pomocí kvantitativních, tak kvalitativních nástrojů analýzy. Celý výzkumse zabývá systémem rozvoje a vzdělávání ve vybrané společnosti. Na základě zjištěnýchskutečností je v poslední části této práce vytvořen praktický nástroj, kterým je praktickýpostup pro vytvoření procesu rozvoje a vzdělávání zaměstnanců.
 • Item
  Inovace v oblasti zpracování a spotřeby biomasy
  Luxemburg, Jan; Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D. : 54970
  V diplomové práci jsou v rámci inovačního projektu zkoumány způsoby vhodného využití již vypěstované biomasy a způsoby ekologického získávání a optimální distribuce energie z tohoto druhu paliva. Projekt je navržen na spalování biomasy v energetických zdrojích středního výkonu, čímž je docíleno značných výhod proti spalování jak v malých, tak velkých zdrojích. Je také řešeno zajištění odbytu vyprodukované energie. Záměrem je dále rozvinout pozitivní efekty pro životní prostředí dosahované při pěstování energetických plodin. Hlavním cílem diplomové práce je provést technicko-ekonomickou studii proveditelnosti potřebnou pro investiční rozhodnutí v rámci konkrétního inovačního projektu. Ambicí je zároveň ověřit ekonomiku navrhovaného projektu, prokázat jeho životaschopnost a poskytnout návod pro jeho realizaci. V diplomové práci jsou zhodnoceny finanční a celospolečenské přínosy předmětného projektu, z nichž lze usoudit, že projekt je vhodný pro realizaci.