Domácí vzdělávání

Abstract
Diplomová práce se snaží o porozumění rodičům, kteří pro své děti volí individuální vzdělávání též nazývané domácí vzdělávání. Cílem diplomové práce je zmapovat edukační prostředí domácího vzdělávání a zjistit, jaké důvody vedou rodiče k volbě domácí výuky. Odpovídá na otázky, jaké faktory přivedly rodiče volit tuto netradiční formu vzdělávání, která probíhá mimo instituce. První teoretická část práce se věnuje vzdělávání v obecné rovině, právnímu ukotvení povinné školní docházky a právu dítěte na vzdělání. Individuální vzdělávání je nastíněno v kontextu historie domácího vzdělávání v ČR až po současnost. Práce podrobně seznamuje se zákonnými požadavky a doporučeními, které vydalo MŠMT a ČŠI v souvislosti s individuálním vzděláváním. Výzkumná část je založena na kvalitativní metodě za použití polostrukturovaných rozhovorů vedenými s šesti respondentkami. Na základě studie tohoto vzorku bylo zjištěno, že nadpoloviční část oslovených rodin, nevolí domácí vzdělávání prvoplánově, ale jako důsledek negativní zkušenosti dítěte se školou, případně z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. Část rodin shledává individuální vzdělávání pro dítě za výukově příznivější oproti tradičnímu vzdělávacímu systému školství. Práce taktéž nastiňuje podobu edukačního procesu.
This thesis is trying to understand parents who are choosing individual education for their children, also called home schooling. The aim of this thesis is to explore the education environment of this type of education and find out the reasons, which lead parents to choose home schooling. It answers questions regarding what factors made parents choose this non-traditional form of education, which happens outside of traditional institutions. The first theoretical part is talking about education in general, legal context of mandatory school attendance and the right of a child to education. Individual education is pictured here in the context of history of home schooling in the Czech Republic all the way to the present. The thesis describes in detail the legal requirements and recommendations, which have been issued by MŠMT (the Czech Ministry of Education) and ČŠI (the Czech Inspection of Education Institute) with regards to individual education. The research part is based on a qualitative method of research using semi-structured interviews conducted with 6 individuals. Based on this sample a conclusion has been drawn that more than half of the individual parents questioned are not choosing individual education based on a principal or values but rather as a result of a negative experience with the traditional mainstream schooling system or, alternatively, as a result of special needs of their child. Part of the families find an individual education more beneficial for their child in comparison to the traditional educational system. The thesis also draws a picture of the process of education in home environment.
Description
Subject(s)
Vzdělávání, individuální vzdělávání, domácí vzdělávání, povinná školní docházka, edukace, edukační prostředí, Education, individual education, home schooling, mandatory school attendance, education environment
Citation
ISSN
ISBN