Školský systém ve Finsku

Abstract
Finský školský systém je považován za jeden z nejlepších na světě. To dokládají i výborné výsledky finských žáků v mezinárodním testování PISA. Práce nejprve analyzuje příčiny a širší kontext finského úspěchu. Věnuje se historii, kulturním a sociologických aspektům, přibližuje rysy finské vzdělávací politiky, školskou legislativu i způsob financování. Práce dále popisuje strukturu školského systému od výchovy v raném dětství až po vzdělávání dospělých. Pozornost je zaměřena na významnou roli učitele ve Finsku. Pro finské školství je specifická i vysoká míra inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Práce dále analyzuje průběh výsledků mezinárodního šetření PISA finských a českých žáků v letech 2000 až 2015. Závěrečná kapitola kriticky představuje problémy a tendence finského školství posledních let.
The Finnish educational system is thought to be one of the best in the world. Its strong reputation is supported by the Finnish pupils' results in the PISA worldwide study of scholastic performance. To begin with, the thesis examines the underlying causes and the broader context of the Finnish success. It focuses on the history of Finnish education, its cultural and sociological aspects, as well as features of the educational politics, school legislation and means of financing. The thesis describes the educational system's structure, from the raising of young children, all the way through to adult education. Special attention is payed to the exceptionally significant role of the teacher. Education in Finland is also specific in supporting a great deal of inclusion of children with special needs. The thesis further analyses PISA testing results of Finnish and Czech pupils from 2000 to 2015. The final chapter critically suggests problems and tendencies of Finnish schooling during the past few years.
Description
Subject(s)
Finsko, školský systém, vzdělávání, srovnávací pedagogika, Česká republika, historie finského vzdělávacího systému, struktura vzdělávacího systému, učitel ve Finsku, srovnání výsledků, výzkum PISA, Finland, educational system, education, comparative pedagogy, Czech republic, history of finnish educational system, educational system's structure, teacher in Finland, results comparison, PISA survey
Citation
ISSN
ISBN