Cena děkana za vynikající bakalářskou práci

Permanent URI for this collection

Cena děkana za výjimečné bakalářské práce.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 84
 • Item
  Fonetická produkce vybraných anglických akcentů mezi studenty třetího ročníku oboru Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
  Horčičková, Nikola; Čanecký Pavel, Mgr. : 67275
  Tato bakalářská práce pojednává o akcentech anglického jazyka, se kterými se studenti mohou nejčastěji setkat - Received Pronunciation a General American English. Práce zkoumala, jaký akcent preferují studenti třetího ročníku oboru Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci z hlediska percepce a produkce. Klíčovou otázkou bylo, zda se tito studenti přibližují ve svém mluveném projevu preferovanému akcentu. Potřebná data byla získána prostřednictvím dvou metod. Nejprve byl vytvořen dotazník, jehož cílem bylo odhalit lingvistické pozadí zkoumaných studentů a zjistit, jaký akcent preferují, co se percepce a produkce týče. Poté byly pořízeny hlasové záznamy zkoumaných studentů. Nahrávky byly následně ohodnoceny rodilými a nerodilými mluvčími angličtiny. Dále byla fonetická analýza nahrávek provedena pomocí programu pro analýzu řeči PRAAT. Tato fonetická analýza ukázala, zda se daný student ve svém mluveném projevu skutečně přibližuje preferovanému akcentu, který uvedl v dotazníku.
 • Item
  Mimořádný lidový soud v Mostě v tzv. prvním retribučním období. Případy příslušníků SS.
  Cilerová, Zuzana; Portmann Kateřina, Mgr. Ph.D. : 57575
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice retribučního soudnictví v Československu v období po druhé světové válce. Konkrétně se zabývá případy příslušníků SS, které řešil Mimořádný lidový soud v Mostě v tzv. prvním retribučním období, tj. mezi lety 1945 a 1947. První část práce se věnuje vzniku legislativní normy určující podobu tzv. velké retribuce a charakterizuje specifické podmínky regionu, k němuž se soud svou působností váže. Druhá, stěžejní část práce, je věnována rozboru případů příslušníků SS, nejprve formou statistické analýzy a následně detailní analýzou vybraných kauz. Hlavní těžiště práce spočívalo ve studiu pramenů z fondu Mimořádný lidový soud Most 1945-1948, jenž je uložen ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích.
 • Item
  Zjištění nejnižší MIC u vybraných antibakteriálně působících přírodních látek pomocí přístroje BIOSAN
  Hořínková, Viola; Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D. : 55182
  Rostlinné extrakty jsou využívány v mnoha průmyslových odvětvích díky svým účinkům (např. v lékařství, potravinářství a kosmetice). Tato bakalářská práce je zaměřena na antibakteriální účinky extraktů z vybraných rostlin. Připravené extrakty byly hodnoceny pomocí přístroje Biosan RTS-1, díky nemuž byly získány růstové bakteriální křivky. Na základě získaných výsledků byla stanovena minimální inhibiční koncentrace jednotlivých extraktů.
 • Item
  Anglicismy v projevech českých influencerů
  Petrovičová, Šárka; Lábus Václav, Mgr. Ph.D. : 55067
  Bakalářská práce Anglicismy v projevech českých influencerů zkoumá anglicismy užívané vybranými českými influencery na sociálních sítích. V teoreticko-metodologické části práce jsou vymezeny základní pojmy a východiska práce, tj. co je neologismus a specifičtěji anglicismus, jakou roli hrají v jazyce a proč je důležité je zkoumat, kdo je influencer a jaký podíl má na přejímání anglicismů do jazyka. Klíčovou částí práce je část slovníková, která obsahuje komplexně zpracovaný slovník sestavený ze zkoumaných anglicismů. Slovníková část je uvedena poznámkami ke zpracování slovníku a seznamem užitých zkratek, značek a symbolů. Poslední částí práce je formálně-sémantická analýza přejímaných anglicismů, v níž jsou anglicismy analyzovány z hlediska jejich formální adaptace a sémantické integrace do českého jazykového systému.
 • Item
  Sluchová diskriminace dvouslabičných homografů založená na umístění přízvuku
  Hanzlová, Terezie; Karásková Nicola, Mgr. M.A. : 57476
  Tato bakalářská práce pojednává o alternačním přízvukovém schématu, které se vyskytuje u řady dvouslabičných homografních párů, jež tvoří substantiva a verba, jako jsou abstract - to abstract či object - to object. Zejména pak zkoumá znalost tohoto jevu u českých studentů. Veškeré testování bylo provedeno na vysokoškolských studentech, kteří se mají stát učiteli angličtiny na druhém stupni základních škol nebo na středních školách. Výzkum sestával z pěti fází: (1) sestavení obsáhlého seznamu dvouslabičných homografů a nahrání těchto slovních dvojic jednak izolovaně, jednak v kontextu vět; (2) zjištění, do jaké míry jsou vysokoškolští studenti obeznámeni s významy těchto párových slov; (3) ověření, zda jsou vysokoškolští studenti angličtiny schopni rozlišit přízvuk v rámci příslušné dvojice na základě sluchových podnětů; (4) zjištění, na základě dotazníku, na jakých stupních českého školství se toto téma vyučuje; a konečně (5) vytvoření online aktivity, kterou lze využít v hodinách LI1BE k procvičení pravidla o alternaci přízvuku mezi substantivy a verby. Testy byly vytvořeny a distribuovány pomocí Moodlu, online platformy oficiálně používané na Technické univerzitě v Liberci. K analýze výsledků a tvorbě grafů byl použit tabulkový procesor Microsoft Excel. Praktickému výzkumu předchází teoretická část vysvětlující odlišné přístupy lingvistů k terminologii slovních párů s alternujícím přízvukem.