Celoživotní vzdělávání jako způsob aktivizace seniorů

Abstract
Hlavním cílem této diplomové práce je na základě teoretické analýzy a realizovaného výzkumu popsat aktuální situaci v oblasti celoživotního vzdělávání seniorů v Ústeckém kraji. V teoretické části charakterizujeme seniorský věk, vymezujeme sociální služby pro seniory, popisujeme trávení volného času seniorů a možnosti vzdělávání seniorů v ČR.V praktické části jsme se zaměřili na kvantitativní výzkum. Respondentů se budeme dotazovat pomocí vhodně zvoleného dotazníku. Získaná data budeme dále statisticky vyhodnocovat. Získané poznatky by také měly přinést podněty ke zlepšení pro budoucí praxi. Na základě toho chceme také doplnit informace a formulovat doporučení, jak zlepšit situaci v oblasti celoživotního vzdělávání a trávení volného času u seniorů v Ústeckém kraji.
Main goal of this diploma thesis is based on theoretichal analysis and implemented research that wants to find out the current situation in the field of lifelong education of the elderly people in the Ústí nad Labem region.In the theoretical part we characterize the senior age, define social services for the elderly people, describe the leisure time of seniors and the possibilities of seniors education in the Czech Republic.In the practical part we focused on quantitative research. Respondents will be interviewed using a properly chosen questionnaire. We will further statistically evaluate the obtained data. Gained knowledges should bring us suggestions in improovements and also improovements in the future practice. On this basis, we also want to add information and formulate recommendations how to improve the situation in the area of lifelong learning and leisure time for the elderly people in the Ústí nad Labem Region.
Description
Subject(s)
Celoživotní vzdělávání seniorů, volný čas seniorů, seniorský věk, Lifelong learning of seniors, leisure time for seniors, senior age
Citation
ISSN
ISBN