Sociálně patologické jevy žáků na druhém stupni základní školy

Abstract
Diplomová práce pojednává o problematice sociálně patologický jevů v prostředí druhého stupně základní školy. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké druhy sociálně patologických jevů se vyskytují u žáků druhého stupně základní školy. Práce je rozdělena do dvou částí, tj. na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část práce se zabývá samotným systémem základního vzdělávání. Popisuje také faktory, které mohou ovlivnit vznik sociálně patologických jevů u dospívající generace (žáků druhého stupně základní školy). Závěrečné kapitoly jsou věnovány sociálně patologickým jevům - vymezení základních pojmů. V empirické části byla použita kvantitativní metodologie, metodou dotazníku. Z analýzy získaných dat vyplynulo, že někteří žáci mají s některými sociálně patologickými jevy své zkušenosti. Toto bylo také přehledně převedeno do tabulek a grafů v prezentaci výzkumných dat. Byly popsány nejen konkrétní výsledky jednotlivých zjištění, ale i popsáno z jakého důvodu vyvozujeme, že tomu tak je. Závěrečná kapitola byla věnována našemu doporučení.
This thesis is focused to the issue of socially pathological phenomena in an environment of primary school. The aim of the thesis was to find out what kinds of social pathologies occur among pupils in the 69 classes of the primary schools. The thesis is divided into theoretical and empirical parts. The theoretical part is focused to the system of primary education. Factors that may influence the formation of socially pathological phenomena of teenage generation (pupils of 69 classes of the primary schools) are described there. The final chapters are devoted to social pathological phenomena - definition of principal terms. In the empirical part the quantitative methodology based on questionnaires was used. The data analysis showed that some students have their experience with some social pathologies. This was also presented in tables and graphs based on the researched data. Not only concrete results of the individual observations were described there, but also argument for this conclusion. The final chapter was devoted to our recommendations.
Description
Subject(s)
rodinné prostředí, žáci, vrstevnická skupina, volný čas, vzdělávání, základní škola, pedagogičtí pracovníci, delikvence a kriminalita mládeže, sociální patologie a deviace, sociálně patologické jevy, agresivita, záškoláctví, šikana, návykové látky, family environment, pupils, peer group, leisure time, education, primary school, teachers, delinquency and youth crime, deviance and social pathology, social pathologies, aggression, truancy, bullying, addictive substances
Citation
ISSN
ISBN