Získávání pracovníků ve vybraném podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá získáváním pracovníků ve vybraném podniku. Jejím cílem je vytvořit taková doporučení, která by vedla ke zvýšení atraktivity podniku jako zaměstnavatele zejména pro studenty a absolventy škol, respektive příslušníky generace Y. První část je věnována teoretickým východiskům problematiky získávání pracovníků. V další části je analyzován trh práce České republiky, zejména poté nezaměstnanost absolventů škol či využívání sociálních sítí podniky. Praktická část práce se zaměřuje na uplatnění teoretických poznatků na vybranou společnost Šroubárna Turnov, a.s. Na základě provedených analýz a rozboru získávání pracovníků ve vybrané společnosti bylo vytvořeno několik doporučení, přičemž největší pozornost je věnována tvorbě stránky společnosti na sociální síti facebook.
The bachelor thesis deals with the recruitment of employees in the selected company. Its aim is to create recommendations to increase the attractiveness of the company as employer especially for students and graduates of schools, members of Y generation. The first part deals with theoretical basis of the recruitment of employees. The second part analyzes the labour market of the Czech Republic, especially the unemployment of school graduates and the use of social network by companies. The practical part focuses on the application of theoretical knowledge to selected company Šroubárna Turnov, a.s. Based on analyzes, several recommendations were made. The main attention is paid to creating a company page on the social network Facebook.
Description
Subject(s)
Získávání pracovníků, zdroje uchazečů, e-recruitment, sociální sítě, facebook, generace Y, Recruitment of employees, sources of applicants, e-recruitment, social media, Facebook, generation Y
Citation
ISSN
ISBN