Dějiny hudby ve výuce na 1. stupni ZŠ s ohledem na mezipředmětové vztahy

Title Alternative:History of music in basic school tuition with regard to relation to other subjects
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with a sense of history of music involved in primary school education within the projects, which are not intended to memorization of facts and historical events, but to discovering and creative work, with the intention of the comprehensive development of pupils. The aim is to achieve a deeper experience, on condition of teaching music in harmony with other subjects taught. The theoretical part deals with clarifying the importace of involvement the history of music in primary schools. Empirical part analyzes the history of music in music education textbooks. The practical part offers activities corresponding with the development of musical thought and history-oriented projects for use in teaching.
Diplomová práce se zabývá smyslem zapojení dějin hudby do výuky na prvním stupni základní školy v rámci projektů, které by nesměřovaly k memorování fakt a událostí z dějin, ale k objevování a tvořivé práci, se záměrem komplexního rozvoje žáka. Cílem je dosažení hlubšího prožitku, podmíněného souladem vyučování hudební výchovy s dalšími vyučovanými předměty. Teoretická část se zabývá objasněním významu zapojení dějin hudby do vyučování na prvním stupni základní školy. Empirická část analyzuje dějiny hudby v učebnicích hudební výchovy. Praktická část nabízí aktivity korespondující s vývojem hudebního myšlení a historií zaměřené k využití v projektovém vyučování.
Description
katedra: KPV; přílohy: 1CD - 4 obrazové prezentace a 3 hudební ukázky; rozsah: 80s.,15s.text.a not. příloh
Subject(s)
history of music, school subject relations, project, enjoyment, dějiny hudby, mezipředmětové vztahy, projekt, prožitek
Citation
ISSN
ISBN