Propojení algebry a geometrie na 2. stupni ZŠ

Abstract
Diplomová práce se zabývá propojením algebry a geometrie, dvou klíčových oblastí matematiky, a zkoumá postoj pedagogů k této problematice. Práce obsahuje výukové materiály, které se zaměřují na tuto problematiku propojení, s metodickými poznámkami a dva testy, které byly předloženy žákům k řešení a snaží se odhalit, zda žáci při řešení využijí geometrii. Záměrem práce je inspirovat pedagogy na 2. stupni základních škol vyučující matematiku k integraci geometrických konceptů do hodin algebry za účelem dosažení hlubšího porozumění a chápání kontextu matematických témat u žáků. Pomocí propojení algebry a geometrie můžeme u žáků dosáhnout zlepšení kritického myšlení, které je v dnešním světě stále důležitější. Výsledky práce reflektují lepší uchopení abstraktních pojmů skrze jejich geometrické zpracování.
The master's thesis deals with the integration of algebra and geometry, two key areas of mathematics, and examines educators' attitudes towards this issue. The thesis includes educational materials focused on this integration topic, with methodological notes and two tests that were presented to students for solution, trying to discover whether students utilize geometry in their solutions. The intention of the work is to inspire educators at the upper primary school level teaching mathematics to integrate geometric concepts into algebra lessons in order to achieve a deeper understanding and comprehension of the context of mathematical topics in students. By linking algebra and geometry, we can improve critical thinking in students, which is increasingly important in today's world. The results of the work reflect a better grasp of abstract concepts through their geometric processing.
Description
Subject(s)
propojení algebry a geometrie, didaktika matematiky, abstrakce v matematice, vizualizace matematických problémů
Citation
ISSN
ISBN