Školská integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

Abstract
Cílem bakalářské práce je popsat, jak probíhá školská integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a zjistit, jaký vztah mají pedagogové k integraci těchto dětí. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první teoretické části se věnujeme integraci a inkluzi, objasňujeme pojmy speciální vzdělávací potřeby, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, sociálně znevýhodněné prostředí, poradenská zařízení v kontextu Školského zákona a Vyhlášky číslo 27/2016 Sbírky zákona, a podobně. V praktické části popisujeme a vyhodnocujeme průzkumné šetření průběhu školské integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a přinášíme zjištění, jaký vztah k této integraci mají pedagogové. Průzkumné šetření probíhalo formou rozhovorů s pedagogy (učiteli a asistenty pedagoga) základní školy. Následně popisujeme výsledky zjištěných údajů a navrhujeme opatření. V závěru práce shrnujeme získané informace a vyhodnocujeme průběh školské integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí tak, jak probíhá reálně, a uvádíme vztah pedagogů k integraci těchto dětí.
The aim of the bachelor's thesis is to describe how the school integration of children from socially disadvantaged backgrounds takes place and to find out what relationship teachers have to the integration of these children. The work is divided into two main parts. In the first theoretical part we focus on integration and inclusion, clarify the concepts of special educational needs, children with special educational needs, support measures, socially disadvantaged environment, counseling facilities in the context of the Education Act and Decree No. 27/2016 of the Collection, etc. In the practical part, we describe and evaluate an exploratory survey of the course of school integration of children from socially disadvantaged backgrounds and we find out how teachers relate to this integration. The exploratory survey took the form of interviews with teachers (teachers and teaching assistants) of the primary school. Subsequently, we describe the results of the obtained data and propose measures. At the end of the work, we summarize the information obtained and evaluate the course of school integration of children from socially disadvantaged backgrounds, as it actually takes place, and we state the relationship of teachers to the integration of these children.
Description
Subject(s)
Děti, inkluze, integrace, podpůrná opatření, rodina, sociálně znevýhodněné prostředí, speciální vzdělávací potřeby, školská poradenská zařízení, Children, inclusion, integration, support measures, socially disadvantaged environment, family, special educational needs, school counseling facilities
Citation
ISSN
ISBN