Integrace a inkluze v základních školách

Abstract
Bakalářská práce se zabývala současnými vzdělávacími trendy v souvislosti s problematikou společného vzdělávání žáků s postižením či znevýhodněním v běžných třídách základních škol v okresu Liberec. Hlavním cílem práce byl popis procesu integrace a inkluze a mapování pohledů ředitelů, pedagogů (vyučujících) běžných základních škol a rodičů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na trend společného vzdělávání. Práce byla koncipována na dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala bližší charakteristiky pojmů integrace a inkluze, porovnávala rozdíly mezi nimi a vyzdvihovala legislativu zaštiťující tyto trendy ve vzdělávání. Empirická část za pomoci anonymního dotazníkového šetření zjišťovala postoje, názory a zkušenosti již zmiňovaných osob, zainteresovaných do procesu integrace a inkluze, které tvořili výzkumný vzorek šetření. Výsledný odraz aktuální situace společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách základních škol, zprostředkovaný skrze pohledy těchto respondentů, by bylo možné považovat za největší přínos bakalářské práce.
The bachelor's thesis dealt with current educational trends in connection with the issue of education of pupils with disabilities or disadvantages in regular classes of primary schools in the district of Liberec. The main goal of the work was to describe the process of integration and inclusion and to map the views of principals, teachers of ordinary primary schools and parents of pupils with special educational needs on this trend. The work was designed for two main areas. It was a theoretical part, which described and clarified the characteristics of the concepts of integration and inclusion, compared the differences between them and highlighted the legislation connecte with these trends in education. The empirical part, with the help of an anonymous questionnaire survey, found out the attitudes, opinions and experiences of people involved in the process of integration and inclusion, who formed the research sample of the survey. The resulting reflection of the current situation of joint education of pupils with special educational needs in ordinary primary schools, mediated through the views of these respondents, could be considered the greatest benefit of the bachelor's thesis.
Description
Subject(s)
integrace, inkluze, základní škola, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, komunikace, spolupráce, integration, inclusion, primary school, pupil with special educational needs, communication, cooperation
Citation
ISSN
ISBN