Alokace nákladů a její vliv na dosahování nákladových úspor podniku

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá tradičními a moderními přístupy k alokaci nákladů. Teoretická část práce poskytuje podrobný úvod do problematiky nákladů spolu se základními východisky nákladových kalkulací. V praktické části diplomové práce je nejprve podrobně analyzován stávající kalkulační systém vybrané společnosti založený na přirážkových kalkulacích s rozvrhovou základnou. Ve druhé části praktické práce je pak navržen alternativní postup při provádění kalkulací pomocí metody ABC, resp. kalkulací podle aktivit, za účelem dosažení přesnější alokace nákladů a zjištění možných nákladových úspor. V samotném závěru diplomové práce je provedena komparace výsledků obou zmíněných kalkulačních nástrojů, ze které vzešlo konečné doporučení pro vybranou společnost.
The title of this diploma thesis is Cost Allocation and Its Influence on Achieving Cost Savings of a Company. It deals with conventional and modern approaches to a cost allocation. There is a detailed introduction to the topic of costs and basic characteristics of cost calculations. The practical part of the thesis is firstly about thorough analysis of current cost calculation system of the chosen company based on conventional costing. Secondly there is a proposal of alternative process of cost calculations based on ABC method in order to achieve cost savings. Results of both mentioned approaches are compared. There is a given recommendation to the company at the end of this diploma thesis.
Description
Subject(s)
Alokace nákladů, manažerské účetnictví, náklady, moderní kalkulace, nákladové kalkulace, tradiční kalkulace, vztahová veličina, Conventional costing, costs, cost allocation, cost calculations, cost driver, management accounting, modern costing
Citation
ISSN
ISBN