Komunikační strategie vybrané firmy

Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace společnosti Red Bull Česká republika s. r. o. Společnost Red Bull vyrábí jeden z nejznámějších energetických nápojů světa a je známá pořádáním nejrůznějších eventů. Cílem je zhodnotit komunikační aktivity společnosti, především vliv event marketingu na zákazníka a následně navrhnout možné změny. První část práce se zabývá teoretickými východisky marketingu a marketingové komunikace. Pozornost je věnována především komunikačnímu mixu a event marketingu. V následující, praktické části, je popsána situace na českém trhu energetických nápojů, představena samotná společnost a její marketingový a především komunikační mix. Závěrem je provedena analýza komunikační strategie společnosti, která se opět zaměřuje hlavně na event marketing, a z níž vychází závěrečná doporučení.
The diploma thesis deals with the issues of marketing communication of the Red Bull Czech Republic, Ltd company. The Red Bull company produces one of the world's best known energetic drinks and it is known for making various events. The objective is to evaluate communication activities of the company, mainly the influence of event marketing onto the customer and then to propose possible changes. The first part deals with the theoretical resources of marketing and marketing communication. The attention is mainly focused on communication mix and event marketing. In the following practical part, the situation on the Czech energetic drinks market is described, the company itself, its marketing and mainly communication mix is introduced. The analysis of the company's communication strategies, which is again aimed at event marketing, is made and from that the final suggestions ensue.
Description
Subject(s)
Marketingová komunikace, komunikační mix, komunikační strategie, marketing, event marketing, marketingové komunikační nástroje, Red Bull, Marketing communication, Communication mix, Communication strategy, Marketing, Event marketing, Marketing communication tools, Red Bull
Citation
ISSN
ISBN