Strategické řízení značky

Abstract
Diplomová práce podrobně zkoumá řízení tradiční české značky Kofola. Skládá se z úvodu, analyticko výzkumné části a závěru. V úvodu jsou mimo motivů ke psaní diplomové práce popsány i její cíle. Po úvodu následuje literární rešerše, zaměřená na teoretické vymezení pojmů souvisejících se strategickým řízením značky. V analyticko-výzkumné části je nejprve popsáno řízení portfolia značek, spadajících pod společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s. Dále je tato diplomová práce zaměřena především na řízení značky Kofola. V souvislosti se zmíněnou značkou je v další části diplomové práce proveden marketingový výzkum jejího vnímání. Na základě výsledků provedeného výzkumu společně se zhodnocením řízení značky jsou navržena doporučení, vedoucí ke zlepšení současného stavu. V závěru diplomové práce jsou pak popsány zjištěné skutečnosti, včetně přínosu práce.
This diploma thesis closely analyses strategic brand management of traditional Czech company Kofola. It consists of introduction, literature reviews, analytical and research part, and conclusion. In introduction are described main reasons for the topic choice, there are also described main goals of the diploma thesis. The thesis continues with literature reviews, which are basically focused on terms related to the strategic brand management. The analytic part firstly describes brand portfolio of Kofola ČeskoSlovensko a.s. Furthermore, the thesis puts pressure to the Kofola brand. In the next part, there is space for marketing research, which focuses on the brand perception. On the basis of research results the author suggests several recommendations for improvement in the area of brand management. In the conclusion of the thesis are described particular results.
Description
Subject(s)
Kofola, marketingová komunikace, řízení značky, strategie značky, značka, Brand, Brand Management, Brand Strategy, Kofola, Marketing Communications
Citation
ISSN
ISBN