Fakulta strojní

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10234
 • Item
  Konstrukce zařízení na rozpoznávání typů dílů
  Zima, Lukáš; Ševčík Ladislav, prof. Ing. CSc. :55255; Borůvka František, doc. Ing. CSc. :55551
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh automatizované linky včetně návrhu, konstrukcí a pevnostní kontrolou pohonného ústrojí dopravníku. Cílem linky je rozpoznání správného označení výlisků, odstranění vadných dílů z linky pomocí automatického shazovače, označení správných dílů prostřednictvím značícího zařízení a jejich následné balení do krabic. Pohonné ústrojí je složeno z motoru, elektronicky řazené dvoustupňové převodovky a řetězového převodu, umožňující reverzaci, umístěný na svařeném rámu. Práce zahrnuje návrh linky, pohonu dopravníku, provedení pevnostní kontroly pohonu a příslušnou výkresovou dokumentaci součástí a sestav.
 • Item
  Koncepční návrh připojení kryosorpční vývěvy pro vysokoteplotní tokamaky
  Neškudla, Lukáš; Dančová Petra, doc. Ing. Ph.D. :57854; Varju Jozef, Mgr. Ph.D. :68847
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj funkční kryogenní vývěvy pro zařízení nazývané tokamak využívající termonukleární fúzi. Hlavním cílem bylo navrhnout a vyvinout kryogenní vývěvu, která je odolná vůči vysokým teplotám. Práce se soustředila na výběr správného typu, umístění a fungování dané vývěvy. Zahrnovala také zkoumání problematiky provozu tokamaků se zaměřením na projekty ITER a EU DEMO, a zhodnocení možnosti využití stávajících komerčně dostupných kryovývěv a čerpacích prvků pro tuto aplikaci. Hlavním úkolem bylo také navrhnout vhodné potrubní připojení pro přívod kryokapalin do vnitřních částí kryovývěvy, zajišťujících správnou funkci jevů kryokondenzace a kryosorpce. Výsledkem práce je konceptuální návrh a modifikace jak kryogenní vývěvy, tak potrubní části připojení pro danou aplikaci. Modifikované koncepce byly podloženy výpočty a modely.
 • Item
  Problematika vrtání kompozitních systémů, na bázi epoxidové pryskyřice a uhlíkových vláken, s ohledem na tvorbu třísky
  Morávek, David; Dvořáčková Štěpánka, doc. Ing. et Ing. Ph.D. :57718; Furmaník Petr, Ing. :66599
  Obsahem bakalářské práce je výzkum o problematice vrtání do kompozitních systémů, na bázi uhlíkových vláken, s ohledem na tvorbu třísky. Teoretická část se zabývá základními pojmy týkající se řešené problematiky. Do této části jsou konkrétně zahrnuty informace týkající se vrtání do kompozitních materiálů, nástrojů a poruch při vrtání. Experimentální část obsahuje informace o použitých zařízeních a metodice pro samotný experiment. Součástí je také diskuze a závěr, kde jsou popsány naměřené hodnoty a celkové zhodnocení experimentu.
 • Item
  Návrh jednoúčelového manipulačního zařízení pro robotizovanou výrobní linku
  Klesal, Martin; Bílek Martin, doc. Ing. Ph.D. :55358; Amrich Michal, Ing. :66818
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení jednoúčelového manipulačního stroje pro robotizovanou výrobní linku zaměřenou na výrobu chladičů pro automobilový průmysl. Cílem práce bylo nahradit zastaralý systém, který nevyhovuje požadavkům moderní doby, zejména v oblasti automatizace a průběžné kontroly kvality výrobního procesu. Práce se zaměřuje na návrh různých variant řešení manipulačního stroje a jejich zhodnocení z hlediska výhod a nevýhod. Na základě této analýzy byla vybrána optimální varianta, která splňuje požadavky na automatizaci a průběžnou kontrolu parametrů výrobních dílů. Důležitou součástí práce byl výběr vhodného systému strojního vidění pro rozpoznání a měření základních rozměrů dílů. Vybraný systém od firmy Keyence řady CV-X byl integrován do manipulačního stroje pro detekci vadných dílů. Manipulační stroj byl navržen tak, aby vyhovoval prostorovým, vstupním a výstupním podmínkám výroby. Na závěr práce byl vypracován detailní technický návrh manipulačního stroje včetně 3D modelu v CAD softwaru. Pomocí softwaru Model Selection od firmy SMC byla provedena kontrolní analýza pneumatického lineárního bezpístnicového pohonu pro přesun vadných dílů, která potvrdila použitelnost tohoto pohonu v dané konstrukci. V budoucnosti lze navržený koncept upravit a použít i pro jiné typy výrobních linek, což přináší potenciál pro další výzkum a vývoj v oblasti automatizace a průmyslového inženýrství.
 • Item
  Prvotní studie opotřebení nástrojů při frézování kompozitů plněných skelnými vlákny
  Frýda, Tadeáš; Knápek Tomáš, Ing. :68129; Koňas Jan, Ing. :68918
  Náplní této bakalářské práce je prvotní studie opotřebení nástrojů při frézování kompozitů plněných skleněnými vlákny. Teoretická část bakalářské práce shrnuje aktuálního poznání v oblasti související se zadáním bakalářské práce. Jmenovitě se bude jednat o frézování, základní rozdělení a vlastnosti kompozitních materiálů a podrobnější popis kompozitních materiálů plněných skleněnými vlákny. Dále bude provedena teoretická rešerše na téma obrábění kompozitních materiálů. Důležitým teoretickým bodem budou i metody používané k vyhodnocování daných operací. V praktické části práce bude stanovena metodika, která bude použita k provedení experimentu a jeho následnému vyhodnocení. Takto získané parametry budou následně zpracovány do přehledné podoby a na jejich základě proběhne diskuse a bude stanoven závěr. Tato práce si klade za cíl na podkladu teoretické rešerše navrhnout experiment, na jehož základě bude moci proběhnout posouzení v něm použitých nástrojů z několika různých hledisek.