Fakulta strojní

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10242
 • Item
  Inovace a design bateriového boxu pro elektromobilní vozidla
  Hout, Chyva; Petrů Michal, doc. Ing. Ph.D. :58877; Mishra Rajesh, prof. Ph.D. :69052
  Diplomová práce se zaměřuje na inovaci a návrh nového bateriového boxu pro elektromobily. Úvodní část práce začíná rešerší literatury, která přiblíží aktuální téma ohledně využívání lithium-iontové baterie pro elektrické vozidla, dále poskytuje komplexní pochopení systémů tepelného managementu a výběr materiálů pro konstrukci bateriových boxů. Kromě toho úvodní část také zahrnuje stadium informací ohledně současného stavu a konstrukčních řešení bateriových boxů nalezených v patentových i nepatentových databázích. Následně bylo vyvinuto pět koncepčních návrhů, kde každý byl doplněný popisem a ilustrovanými náčrty charakterizující jeho technický systém. Finální koncept byl vybrán na základě specifických kritérií pomocí metody AHP (Analytic Hierarchy Process) pro usnadnění tvorby 3D modelu. Poslední část využívá numerické simulace k výpočtu teplotního pole pro studii bateriovými článků uvnitř boxu. Součástí práce je i technická dokumentace finálního konceptu a částí vybraných komponent bateriového systému.
 • Item
  Porovnání současných přístupů k hodnocení energetické náročnosti
  Zapadlíková, Adéla; Müller Miloš, doc. Ing. Ph.D. :55450; Unger Jiří, doc. Ing. CSc. :65633
  Tato práce se zabývá problematikou využití různých přístupů pro hodnocení energetické náročnosti budov. V úvodu práce je provedena definice základních pojmů využívaných v oblasti hodnocení energetické náročnosti. V práci bylo provedeno porovnání energetické náročnosti podkrovního rodinného domu s využitím nástroje integrovaného v rámci Autodesk REVIT, jako zástupce spadajícího do skupiny BIM a nástroje Energetika, jako zástupce skupiny klasických softwarů využívaných energetickými specialisty. V závěru práce je provedeno kritické zhodnocení obou přístupů.
 • Item
  Stanovení vlivu rychlosti deformace na změnu mechanických vlastností při statické zkoušce tahem za tepla
  Sokolář, Lukáš; Solfronk Pavel, doc. Ing. Ph.D. :55399; Sobotka Jiří, Ing. Ph.D. :61522; Hisem Pavel, Ing. Ph.D. :65637
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vlivu rychlosti deformace na změnu mechanických vlastností při statické zkoušce tahem za tepla. Práce je rozdělena na teoretickou část a experimentální. V teoretické části je představeno tváření za studena a za tepla, přičemž následují základní technologie tváření za tepla. Dále přiblížení problematiky vlivu teploty na změnu mechanických vlastností a přehled tepelného zpracování kovových materiálů. Závěr teoretické části se věnuje stanovení přetvárného odporu a aproximace křivek tohoto odporu. Experimentální část obsahuje seznámení s materiálem Inconel 625 a jeho použitím, popis zkušebních vzorků a průběh zkoušky. Nezbytnou části je pak vyhodnocení výsledků práce a diskuse.
 • Item
  Vliv řezných podmínek na delaminaci a opotřebení řezného nástroje při frézování kompozitních materiálů s uhlíkovými vlákny
  Moudrý, Vojtěch; Dvořáčková Štěpánka, doc. Ing. et Ing. Ph.D. :57718; Furmaník Petr, Ing. :66599
  Předkládaná bakalářská práce se věnuje vlivům řezných podmínek na delaminaci a opotřebení dvou řezných nástrojů s odlišnou geometrií při frézování kompozitních materiálů s uhlíkovými vlákny vyztužených tkaninou keprové vazby s orientací vláken 90°. V teoretické části jsou shrnuté znalosti o problematice frézování kompozitních materiálů. Další část se zabývá metodikou celého experimentu, kde jsou popsány kompletní informace o nástrojích, vzorcích, měřidlech a metodách měření. Zpracované naměřené hodnoty a podrobně popsané výsledky jsou v experimentální části. Vyhodnocení a shrnutí výsledků měření je uvedeno v diskuzi a závěru práce.
 • Item
  Vliv směru válcování na velikost koeficientu plastické anizotropie
  Moravec, Tomáš; Sobotka Jiří, Ing. Ph.D. :61522; Solfronk Pavel, doc. Ing. Ph.D. :55399; Horník Petr, Ing. Ph.D. :62976
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem směru válcování na velikost koeficientu plastické anizotropie. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. V teoretické části jsou uvedeny materiály používané pro hluboké tažení, destruktivní a nedestruktivní zkoušky pro získání mechanických vlastností materiálu a poznatky o anizotropii. Experimentální část obsahuje vysvětlení problematiky, charakteristiku použitého materiálu, přípravu zkušebních vzorků a následně samotné měření včetně statistického vyhodnocení. Poslední kapitoly práce jsou věnovány diskuzi výsledků a vyhodnocení celé práce.