Stanovení vlivu rychlosti deformace na změnu mechanických vlastností při statické zkoušce tahem za tepla

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vlivu rychlosti deformace na změnu mechanických vlastností při statické zkoušce tahem za tepla. Práce je rozdělena na teoretickou část a experimentální. V teoretické části je představeno tváření za studena a za tepla, přičemž následují základní technologie tváření za tepla. Dále přiblížení problematiky vlivu teploty na změnu mechanických vlastností a přehled tepelného zpracování kovových materiálů. Závěr teoretické části se věnuje stanovení přetvárného odporu a aproximace křivek tohoto odporu. Experimentální část obsahuje seznámení s materiálem Inconel 625 a jeho použitím, popis zkušebních vzorků a průběh zkoušky. Nezbytnou části je pak vyhodnocení výsledků práce a diskuse.
This bachelor thesis deals with the determination of the effect of strain rate on the change of mechanical properties during static hot tensile testing. The thesis is divided into theoretical and experimental parts. In the theoretical part, cold forming and hot forming are introduced, followed by the basic hot forming technologies. This is followed by an introduction to the effect of temperature on the change of mechanical properties and an overview of heat treatment of metallic materials. The theoretical part concludes with the determination of the remoulding resistance and the approximation of the curves of this resistance. The experimental part includes an introduction to the material Inconel 625 and its application, description of the test specimens and the course of the test. An essential part is then the evaluation of the results of the work and discussion.
Description
Subject(s)
tváření za tepla, vliv teploty, mechanické vlastnosti, statická zkouška tahem za tepla, analýza rozptylu
Citation
ISSN
ISBN
Collections