2012/3 - Social Sciences and Economy

repozitář DSpace

2012/3 - Social Sciences and Economy

 


Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou jubilejní číslo sborníku, který představuje jednu z pracovních forem oslav 20. výročí založení Ekonomické fakulty TUL. Představuje průřez témat a příspěvků v jejich ekonomické rozmanitosti, tak jak je rozmanitý ekonomický život podnikatelských subjektů a jejich prostředí. Vědecké poznatky uvedené ve sborníku zřejmě nikdy nedobudou světové slávy a povětšině ani evropské, ale jsou snahou o ztvárnění vědeckého přístupu k řešení některých problémů, vyskytujících se v českém podnikatelském prostředí. Přístupy autorů k ekonomické problematice prezentují dvacetiletou historii Ekonomické fakulty. 20 let v životě člověka je období relativně dlouhé, dvacetiletá Ekonomická fakulta je instituce mladá, jejíž zaměstnanci budou muset vynaložit značné úsilí ve svých oborech, aby byla považována za dospělou. Bude nutné vystoupit z národní ulity, překročit úzký rámec jediné země a ve všech oblastech činností aplikovat přístupy, které budou vyhovovat takovým pojmům jako je globalizace, znalostní ekonomika, světové kapitálové trhy apod. A pokud si na té naší cestě v budoucnu řekneme, že na to třeba nestačíme, připomeňme si se Senekou: „Na mnohé se neodvažujeme ne proto, že je to těžké, ale proto, že se na to neodvažujeme“. Přeji fakultě a nám všem, aby se nám do budoucna dařilo vytvářet na fakultě prostředí plné odvahy, tvůrčí činnosti, zájmu, pracovitosti, vstřícnosti, dostatku dobré vůle a snahy, vytvářet prostředí, které povede především ke kvalitativnímu růstu Ekonomické fakulty.

Dear readers of the ACC Journal, You have been handed the special anniversary issue of the ACC Journal, which is one of the contributions to the 20th anniversary celebration of the establishment of the Faculty of Economics at the Technical University in Liberec. It introduces a cross-section of topics and contributions in their economic diversity corresponding to the same phenomena seen in practice in the economic life of business organizations and their environment. The scientific evidence demonstrated in this issue of the Journal will probably never reach worldwide fame nor even attain distinction in the European context, but it is an honest attempt to design a scientific approach for solving some of the problems occurring in the milieu of Czech business. The approaches of the authors on economic issues represent the twenty-year history of the Faculty of Economics. Twenty years in a human life is a relatively long period. Twenty years for the Faculty of Economics makes it a young institution whose employees will have to invest considerable efforts in their disciplines to advance their department in its progress toward maturity. It will be necessary to step out of the national shell, cross the narrow borders of a single country, and apply a wide spectrum of approaches appropriate for concepts ranging from globalization and knowledge economy to global capital markets. When travelling along our path, we might be urged to say to ourselves that we are inadequate for the assignment. If so, let us remember Seneca’s words: “It is not because things are difficult that we do not dare; it is because we do not dare that they are difficult.” Let me wish the Faculty and all of us great success with the creation of an environment full of courage, creativity, interest, diligence, responsiveness, and good will. Only such an environment can guarantee high-quality growth for the Faculty of Economics.

Olga Hasprová

poslední příspěvky

 • Žižka, Miroslav (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2012)
  The article deals with the branch structure in the individual parts of the Neisse Euroregion with an emphasis on the services industry. The introductory part of the article refers to dissimilarities and difficulties of ...
 • Urbánek, Václav (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2012)
  Rostoucí počet absolventů vysokých škol a přetrvávající poptávka po dalším vzdělávání v populaci vede k obavám z nesouladu mezi požadavky na uchazeče o pracovní místa a kvalifikací pracovních sil, a to jak ve smyslu ...
 • Skrbek, Jan; Antlová, Klára; Langer, Tomáš (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2012)
  Článek poukazuje na problémy spojené s řešením distribuce informací v extrémních situacích. Na základě zkušeností s povodněmi, tsunami, požáry a podobnými situacemi jsou v článku identifikovány kritické faktory úspěchu ...
 • Strýčková, Lenka (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2012)
  Kapitálový trh jako zdroj financování společností v České republice je hlavním tématem tohoto článku. Příspěvek se zabývá problematikou českého kapitálového trhu z pohledu podnikového financování a zkoumá příčiny nízkého ...
 • Simová, Jozefína (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2012)
  Online nakupování v důsledku zvyšující se míry užívání internetu získává stále větší význam. Základna uživatelů internetu a podíl populace nakupující na internetu roste. Tento článek prezentuje dílčí výsledky výzkumu ...
 • Tišlerová, Kamila; Vomáčková, Helena (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2012)
  Článek se zabývá vyjádřením přínosu vysokoškolsky vzdělaného člověka pro národní ekonomiku. Příspěvek srovnává situaci v ČR, Německu a Polsku a poskytuje retrospektivní pohled na výnosy z vysokoškolského vzdělávání pět let ...
 • Šlaichová, Eva (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2012)
  Článek sleduje možnosti využití metod štíhlé výroby, konkrétně metod měření práce v rámci racionalizace práce technické kontroly výroby. Dílčím cílem řízení personálních zdrojů v podniku je zajištění efektivního vynakládání ...
 • Vlčková, Irena (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2012)
  V rámci projektu Využití počítače a internetu ve výuce (VIP) podpořeného z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky (CZ.1.07/1.3.03/03.0003) se na Technické univerzitě v Liberci období mezi březnem 2011 – lednem ...

prohledat DSpace


rozšířené hledání

procházet

můj účet

kanály RSS