2012/3 - Social Sciences and Economy

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XVIII 2012/3

Recenzovali:
Ing. Šárka Rahmanová, MBA, Ph.D. - Aareal caputal corporation, Czech Republic
Prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc. – Univerzita v Hradci Králové

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 24
 • Item
  The effect of reduced shared taxes on budgets of municipalities and on the resolution of regional disparities
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012) Jáčová, Helena; Syrovátková, Jaroslava
  Významnou část příjmů obcí tvoří především sdílené daně a to daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob, daň z příjmů fyzických osob a daň z nemovitosti. Na výši daňových příjmů obcí nepříznivě působí řada aspektů. Patří mezi ně například časový nesoulad mezi datem inkasa daní a datem převodu podílů z nich připadajících obcím za dané období. V důsledku toho obce dostávají jim příslušející podíly až v následujícím rozpočtovém roce a s tímto zpožděním musí počítat při sestavování svého rozpočtu. Jedním z dalších závažných problémů, které územní samospráva řeší, je odstraňování, nebo alespoň zmírňování regionálních disparit na katastrálním území obce. K tomu obec potřebuje dostatek finančních prostředků, které si musí zabezpečovat nejenom ze sdílených daní, z dotací, ale i vlastní činností.
 • Item
  Potential of corporate financing through capital market in the Czech Republic
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012) Strýčková, Lenka
  Kapitálový trh jako zdroj financování společností v České republice je hlavním tématem tohoto článku. Příspěvek se zabývá problematikou českého kapitálového trhu z pohledu podnikového financování a zkoumá příčiny nízkého zájmu firem působících v ČR o získávání dodatečných zdrojů financování prostřednictvím instrumentů kapitálového trhu, jako jsou akcie a dluhopisy. Článek popisuje současný stav českého kapitálového trhu a zabývá se významem kapitálového trhu pro ekonomiku země. Vlastní výzkum týkající kapitálové struktury firem se snaží postihnout trendy ve využívání vlastního kapitálu, akcií, obligací a bankovních úvěrů pro financování dle odvětvového členění. Výstupy tohoto článku indikují, že ani v blízké budoucnosti nelze očekávat výrazné změny v přístupu českých firem k financování podnikatelské činnosti prostřednictvím kapitálového trhu.
 • Item
  Approaches to delimitation of regions: administrative versus functional regions
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012) Lungová, Miroslava; Sojková, Lenka
  Článek se zabývá důležitou součástí hospodářské politiky, rozvojem regionů. Aby mohly regiony využít veškerý svůj vnitřní potenciál, je důležité jejich smysluplné vymezení. Z tohoto pohledu rozlišujeme regiony správní (administrativní), které jsou rozhodující pro potřeby výkonu státní správy a územní samosprávy, a regiony funkční, které jsou vymezovány na základě funkčních vztahů mezi jádrem funkčního regionu a jeho zázemím. Tyto vazby jsou nezbytné zejména pro potřeby socioekonomické územní analýzy, strukturální studie místních trhů práce a k odhadu regionálních disparit. Jak naznačila následně provedená komparativní analýza situace v Rakousku a Maďarsku, přístupy k vymezení správních a funkčních regionů mohou být různé i v relativně stejně velkých ekonomikách.
 • Item
  Supporting entrepreneurship along polish-czech border regions
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012) Adamczuk, Franciszek
  Práce se zabývá problémy, které mají vztah k podpoře podnikání podél polsko-českého pohraničí. Do analýzy byly zahrnuty dva subjekty – Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ve městě Jelenia Góra a Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (OHK). Autor představuje obě instituce a jejich iniciativy, které jsou důležité pro rozvoj podnikání se zvláštním důrazem na přeshraniční iniciativy. Závěrečná část studie prezentuje závěry, které mohou přispět k rozvoji podnikání podél polsko-českého pohraničí.
 • Item
  Environment management accounting as a modern tool for internal management of a company
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012) Hojná, Radana
  Význam ochrany životního prostředí a zároveň stále větší nároky trhu i veřejnosti kladou na výrobce stále větší požadavky. K ochraně životního prostředí jsou používány různé zákonné i dobrovolné environmentální nástroje. Důležitou součástí vnitropodnikového řízení nákladů v současných podmínkách se stává zavádění jednoho z dobrovolných environmentálních nástrojů, který může být implementován do podnikového informačního systému, nástroje pro environmentální manažerské účetnictví (EMA). EMA eviduje a zúčtovává náklady, které vznikají v důsledku působení podniku na životní prostředí. Umožňuje manažerům podniku přesně zjistit, jaká část celkových nákladů podniku je spojena s problematikou životního prostředí. Na podkladě zjištěných údajů je možné provádět rozhodnutí managementu o realizaci environmentálně zaměřených opatření, která povedou k růstu efektivnost podniku a ke snižování negativních dopadů činnosti podniku na životní prostředí.