2012/3 - Social Sciences and Economy

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XVIII 2012/3

Recenzovali:
Ing. Šárka Rahmanová, MBA, Ph.D. - Aareal caputal corporation, Czech Republic
Prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc. – Univerzita v Hradci Králové

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 24
 • Item
  Investment incentives: analysis of new jobs, correlation of new jobs and the unemployment rate
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012) Bartošová, Monika; Vondráčková, Marie
  Tento článek vznikl díky podpoře projektu Studentské grantové soutěže (SGS), realizované v rámci Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Článek se v první řadě analyzuje obecně investiční pobídky udělované v České Republice. Vyjmenovává všechny typy udělovaných pobídek a podrobněji definuje podporu vzniku pracovních míst. Dále článek analyzuje nově vzniklá pracovní místa z podpořených projektů a to dle počtu pracovních míst v jednotlivých letech, dle počtu pracovních míst za sledované období dle regionů a dle průmyslového odvětví, ve kterém pracovní místa vznikala. Dále jsou také nově vzniklá pracovní místa analyzována dle země původu investice. V poslední části je definován vztah míry nezaměstnanosti a počtu nově vzniklých pracovních míst. Vztah je určen pomocí testu závislosti na základě jednoduchého regresního modelu.
 • Item
  Agile approach to solving unusual situations
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012) Skrbek, Jan; Antlová, Klára; Langer, Tomáš
  Článek poukazuje na problémy spojené s řešením distribuce informací v extrémních situacích. Na základě zkušeností s povodněmi, tsunami, požáry a podobnými situacemi jsou v článku identifikovány kritické faktory úspěchu týkající se distribuce informací, neboť se stále potvrzuje, že současné informační a komunikační systémy nedokážou uspokojivě zabezpečit distribuci nezbytných informací v potřebném čase občanům v konkrétních lokalitách. Tradiční přístupy k informačním systémům jsou v současné době nahrazovány agilními metodami, které umožňují rychlou reakci na neočekávané změny. Článek rovněž poukazuje i na možné technologické řešení (Radio Help), které je založeno na principu cíleného směrování informací do postižených oblastí. Tato problematika je řešena katedrou informatiky Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci v rámci podpory projektů specifického vysokoškolského výzkumu (Studentská grantová soutěž).
 • Item
  Current and future development of the czech banking sector from the perspective of capital adequacy regulation in EU
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012) Kobík Valihorová, Andrea
  Článek pojednává o současném a budoucím vývoji českého bankovního sektoru z hlediska regulace EU zaměřené na kapitálovou přiměřenost. Úvodní část práce popisuje rozdíly v regulaci bankovnictví, a to zejména mezi Basel II a novým regulatorním rámcem Basel III. Příspěvek dále navazuje na výpočet kapitálové přiměřenosti v rámci pravidel Basel II a změnami v kalkulaci kapitálové přiměřenosti v rámci Basel III. Hlavním cílem příspěvku je představit vývoj kapitálu bank, kapitálových požadavků a kapitálové přiměřenosti na českém finančním trhu v letech 2006–2011 a na základě těchto zjištění posoudit stabilitu bankovnictví v budoucnosti. Závěrem jsou zhodnoceny možné dopady regulace Basel III na české banky.
 • Item
  Customers’ attitudes towards online shopping
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012) Simová, Jozefína
  Online nakupování v důsledku zvyšující se míry užívání internetu získává stále větší význam. Základna uživatelů internetu a podíl populace nakupující na internetu roste. Tento článek prezentuje dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na online nakupování v České republice, jenž byl proveden katedrou marketingu v roce 2012. Článek zkoumá vztah mezi zákazníky (uživateli internetu) a online nakupováním s přihlédnutím na vliv demografických faktorů (konkrétně věku a příjmu) na jejich vnímání a postoje k online nakupování. Pro potřeby měření postojů byl zvolen multiatribuční model, který se využívá v oblasti zkoumání image značek.
 • Item
  Zkvalitňování cizojazyčného vzdělávání na vysokých školách v České republice v rámci projektu podpořeného ESF
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012) Neumannová, Helena
  Projekt IMPACT sestává z pěti aktivit zaměřených na různé oblasti výuky odborného a akademického cizího jazyka a přináší tak systémový rozvoj jejích důležitých aspektů. Technická univerzita v Liberci se podílí na několika projektových aktivitách, mezi něž patří např. metodický rozvoj cizojazyčných kurzů, školení vyučujících k testovým specifikacím a inovace výstupních jazykových testů. Na Technické univerzitě v Liberci bude v rámci projektu inovováno celkem 26 kurzů jazykového vzdělávání – převážně kurzů odborného jazyka na Ekonomické fakultě TUL, ale i Ústavu zdravotnických studií.